Okresní soud v Mostě

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ"), může každý požádat o poskytnutí informací, vztahujících se k činnosti Okresního sodu v Mostě.
Ústně, tj. i telefonicky podané žádosti se vyřizují neformálně a není o nich vedena evidence. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li ji za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

1. Podmínky pro podávání žádostí:

Žadatel může využít formuláře uložené na webových stránkách Okresního soudu v Mostě v sekci Formuláře.  Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena
Okresnímu soudu v Mostě a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Písemnou žádost je možné podat: 
a.  listinnou formou
- poštou na adresu: Okresní soud v Mostě, Moskevská 2, 434 74 Most
- osobně v úředních hodinách v Infocentru soudu: Po        8.00-11.00 11.30-16.00 
                                                                                       Út-Pá   8.00-11.00 11.30-15.00
b. elektronicky
- na adresu: podatelna@osoud.mst.justice.cz
- ID datové schránky: bueabp5
- webovou aplikací ePodatelna dostupnou z ePodatelna (justice.cz)

2. Postupy vyřizování žádosti.

 1. žádosti o informace dle InfZ kompletně vyřizují a rozhodují asistenti Okresního soudu v Mostě dle platného Rozvrhu práce z pověření předsedkyně soudu v součinnosti s odbornými soudními úseky;
 2. žádosti o soupisy soudních řízení vyřizují pracovnice Infocentra z pověření předsedkyně soudu a podle Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. 11. 2017 ke sjednocení postupu soudů při vyřizování žádostí o soupisy řízení, v nichž vystupuje jako účastník řízení konkrétní osoba.  V soupisu soudních řízení jsou žadateli sdělovány pouze tyto údaje: spisová značka, exekuční titul nebo předmět řízení a jméno soudního exekutora. O nepravomocných exekučních řízeních nebo výkonu rozhodnutí nelze podávat žádné informace, tedy ani informace o tom, zda vedeny jsou či nejsou, podle zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Podmínkou vyhovění žádosti o soupis soudních řízení je prokázání žadatelovy totožnosti, tzn. že žádost odeslaná elektronicky musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem, žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem, nebo musí být žádost odeslána z datové schránky.

Žádosti, které nesplňují určené podmínky, budou zapisovány ve správě soudu do rejstříku Spr. Žadatel bude vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů předložil žádost znovu. Pokud bude žádost všechny podmínky shora splňovat, bude převedena do rejstříku Si.

Pro podání žádosti o soupisy soudních řízení lze využít tento FORMULÁŘ KE STÁHNUTÍ 

3. Lhůty:

 • Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše o 10 dnů prodloužit.
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, Okresní soud v Mostě nejpozději do 7 dnů sdělí žadateli údaje, které mu umožní vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí informace, bude mu sdělena ve lhůtě 15 dnů.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní soud v Mostě žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Okresní soud v Mostě rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • Nevztahují-li se požadované informace k jeho působnosti, pak Okresní soud v Mostě žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost do 7 dnů sdělí žadateli.

4. Neposkytnutí informace:

Pokud Okresní soud v Mostě žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
InfZ stanoví omezení práva na poskytnutí informace. Okresní soud v Mostě zejména neposkytne informace:

 • týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, ledaže by šlo o zákonnou výjimku stanovenou právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (§§ 8a a 8b)
 • o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10)
 • stanoviska a právní názory, především výklad zákonů a právních předpisů, budoucí rozhodnutí a informace, které by musel nově vytvářet (§ 2 odst. 4)
 • o probíhajícím trestním řízení (§ 11 odst 4 písm. a)
 • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků (§ 11 odst. 4 písm. b)
 • v souladu s právními předpisy označené za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup (§ 7)
 • které jsou předmětem průmyslového vlastnictví (§ 2 odst. 3) a obchodního tajemství (§ 9)
 • vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu (§ 11 odst. 1 písm. a)
 • ucelené databáze v jakékoli, i elektronické podobě.

5. Opravné prostředky:

a. Odvolání (§ 16 InfZ)
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat k Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

b. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a InfZ)
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud:

 • nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informace dle § 6
 • uplynula lhůta 15 dnů, aniž by mu byly poskytnuty požadované informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • byly poskytnuty pouze částečné informace, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí odmítnutí žádosti
 • nesouhlasí s výší stanovené úhrady.


Stížnost se podává u povinného subjektu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení, výzvy k úhradě nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Rozhoduje o ní Ministerstvo spravedlnosti ČR.

6. Úhrady za poskytování informací (§ 17 InfZ)

Okresní soud v Mostě může požadovat úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, pořízením kopií a odesláním informace žadateli, přičemž postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. 7. 2011.

7. Žádost o součinnost (např. od Policie ČR, exekutorů, insolvenčních správců nebo notářů) se nadále vyřizují ve správě soudu se zápisem do rejstříku Spr)

8. Zveřejňování poskytnutých informací
a. žádosti o poskytnutí informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.): odpovědi, jež mají obecný význam pro širší okruh žadatelů, se vyvěšují jednotlivě pod spisovou značkou rejstříku Si na webových stránkách soudu v sekci Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to ve lhůtě 15 dnů od poskytnutí odpovědi.

b. žádosti o poskytnutí soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.):  počet podaných, vyřízených a odmítnutých žádostí je zveřejňován na webových stránkách soudu v sekci Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v souhrnné zprávě vždy k 1. a 16. dni v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den, a to ve formě tabulky (viz níže).

Metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20.11.2017 
Vnitřní předpis č. 5/2022 vydaný Okresní soud v Mostě dne 29.09.2022

Výroční zprávy:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

2016
2015
2014
2013

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů1), v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník"):
§ 1
Náklady na pořízení kopií

(1)       Za pořízení kopie formátu A4
            a) jednostranná                       2 Kč
            b) oboustranná                        3 Kč
(2)       Za pořízení kopie formátu A3
            a) jednostranná                       3 Kč
            b) oboustranná                        4 Kč
(3)       Pokud jsou požadované informace obsažení v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
§ 2
Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1)       Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel                 10 Kč
(2)       Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel               15 Kč
(3)       V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.
§ 3
Náklady na odeslání informací žadateli

(1)       Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
(2)       Náklady na balné se nehradí.
§ 4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
§ 5
Společná ustanovení

(1)       Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku
100 Kč bez nákladů na poštovní služby.
(2)       Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.
§ 6
Tato instrukce nabývá účinností dnem 15. července 2011.
Ministr spravedlnosti: JUDr. Jiří Pospíšil

1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.

 

 

Zveřejněné informace za rok 2024

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.):

 

111 Si 33/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědi na otázky týkající se trestních věcí vedených u zdejšího soudu v souvislosti s certifikáty o očkování proti covidu-19, testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a zotavení z nemoci covid-19)

115 Si 21/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o rozhodovací činnosti soudu ve věci trestných činů proti životnímu prostředí)

116 Si 34/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 13.6.2013, č.j. 6T 36/2011-241)

110 Si 26/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí zdejšího soudu sp.zn. 16 C 308/2020 včetně rozhodnutí odvolacího soudu sp.zn. 12 Co 27/2023 a sp.zn. 11 C 217/2020)

111 Si 32/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědi týkající se počtu odmítnutých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „SvInf“ za období od 1. 1. 2023 do 30. 5. 2024 a kolik z těchto žádostí bylo odmítnuto dle § 11a SvInf))

111 Si 30/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 20/2011 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 7 To 89/2020 a s navazujícím rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně sp. zn. 6 Tdo 804/2021)

116 Si 32/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí počtu platebních rozkazů vydaných Okresním soudem v Mostě v roce 2023, z nich počet platebních rozkazů, které nabyly právní moci a počet soudců a dalších zaměstnanců soudu, kteří se na této agendě podíleli)

115 Si 19/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci diskriminace, znásilnění, pohlavního zneužití a nebezpečného vyhrožování)

115 Si 18/2024
(odpověď na žádost o poskynutí informace - poskytnutí usnesení Okresního soudu v Mostě z 14.02.2024, č.j. 40 C 111/2012-97)

116 Si 30/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného návrhu na potrestání ve věci 6 T 56/2024)

111 Si 24/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 0 P 33/2021 spolu ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 13 Co 125/2021)

116 Si 27/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí vydaných v řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb od 01.01.2020)

119 Si 27/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace -  poskytnutí informací ohledně výše platů soudců v letech 2018-2023)

119 Si 24/2024
(Odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací ohledně počtu napadnutých a vyřízených věcí jednotlivých soudců a dále , kdo byl předsedou a místopředsedou od roku 1980)

110 Si 23/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu v Mostě sp. zn. 10 C 1/2019)

111 Si 23/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních a trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 0 P 211/2019, 1 T 5/2017, 2 T 2/2019, 11 C 2/2017, 21 Nc 3510/2017, 22 C 2/2018 a 40 Nc 3513/2019)

116 Si 23/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 183/2023)

116 Si 20/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozpočtovaného platu a přehledu příplatků a odměn pro vyšší soudní úředníky)

111 Si 18/2024
(odpověď na žádost o poskynutí informace - poskytnutí rozhodnutí ve věci žádosti týkající se řízeních vedených u zdejšího soudu v souvislosti s diskriminací.

119 Si 23/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudku sp. zn 5 Tm 4/2024)

115 Si 9/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace o ustanovení obhájců ex offo v roce 2023)

110 Si 15/2024
(odpověď
na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se doživotně odsouzeného)

110 Si 5/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí týkajícího se ochrany dítěte)

115 Si 7/2024
(odpověď
  na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí o odkladu výkonu trestu odnětí svobody podle § 322 trestního řádu)

119 Si 20/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informace ohledně platového zařazení asistentů soudců po vykonání odborné justiční zkoušky)

110 Si 1/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se zákona č. 198/2009 Sb.)

111 Si 16/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v opatrovnických věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 0 P 78/2016, sp. zn. 18 P 133/2007, sp. zn. 20 P 91/2015 a sp. zn. 20 P 149/2010)

 119 Si 18/2024
(
odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí výkazů o pohybu agendy předběžných opatření u okresních soudů, za rok 2021, 2022, 2023)

 116 Si 16/2024
(
odpověd na žádost o poskynutí informace - poskytnutí anonymizovaných trestních rozhodnutí soudu v období od 01.01.2020 do 31.12.2023, kterými bylo rozhodnuto o vybraných trestných činech hlav VII, IX, X, XIII trestního zákoníku)

 115 Si 3/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného usnesení ze dne 29.09.2023, č. j. 17 C 383/2012-90)

 111 Si 12/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědi týkající se řízení o návrzích na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

 116 Si 12/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - sdělení počtu řízení, v nichž byl nařízen výkon podle § 500 a následujících zákona č. 292/2013Sb., o zvláštních řízeních soudních v letech 2014 až 2023)

 115 Si 1/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci trestného činu znásilnění)

 119 Si 14/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozsudků v případech za přečin podle § 201 Ohrožování výchovy dítěte, které se začaly soudně řešit v roce 2011)

 111 Si 5/2024
(odpověď na žádost o počtu sporných řízení vedených u zdejšího soudu v letech 2021, 2022 a 2023, které v postavení žalobce zahájily žadatelkou specifikované subjekty)

 119 Si 7/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudků v případech přečinu "Ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 140/2009 Sb. z let 2012 a 2013")

 116 Si 7/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených u Okresního soudu v Mostě proti konkrétně specifikované právnické osobě.)

 119 Si 3/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí veškerých soudních rozhodnutí, která vydal Okresní soud v Mostě v občanskoprávních věcech, kde jednou ze stran byla obchodní společnost MI Estate s.r.o., se sídlem Na Pankráci 310/60, Nusle, 140 00 Praha 4)

 111 Si 3/2024
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 48 C 61/2014)

 

b) Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2024

 

 

Zveřejněné informace za rok 2023

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.):

 110 Si 50/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí zdejšího soudu sp. zn. 10 C 37/2020, 39 C 206/2020, 39 C 318/2022 včetně rozhodnutí odvolacího soudu 84 Co 176/2023, 16 C 309/2020 včetně rozhodnutí odvolacího soudu 11 Co 181/2022, 10 C 159/2021 a 60 C 280/2022)

 111 Si 50/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 46 C 236/2016)

 111 Si 49/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí rozhodnutí v trestních věcech vedených u OS v Mostě v souvislosti s válkou na Ukrajině)

 111 Si 47/2023
(poskytnutí odpovědi na otázky týkajících se statistických údajů jak ohledně trestních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě, tak schválených dohod o vině a trestu)

 119 Si 17/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - žádost o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, kde účastníkem byla společnost Zákon & Pořádek s.r.o., IČO: 28961854, se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město)

 119 Si 15/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – žádost o poskytnutí usnesení o zastavení řízení o žalobě pro zmatečnost ze dne 21. 2. 2022, sp. zn. 11 C 53/2020)

 116 Si 49/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soud v Mostě vydaných pro trestný čin podle § 181 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku v období od 1.1.2018)

110 Si 46/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se řízení o vyklizení bytu)

111 Si 45/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědí týkající se počtu řízení ohledně společnosti RoBiN OIL s.r.o., IČO: 49823574)

119 Si 14/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – dotaz na počet zamítnutých návrhů na schválení dohody o vině a trestu od roku 2012 dosud a zaslání anonymizovaných verzí těchto usnesení)

116 Si 47/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných Okresním soudem v Mostě pod spisovými značkami 33C 43/2021, 22C 45/2021, 14C 45/2021, 13C 323/2020 a 15C 43/2021)

119 Si 7/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – dotaz, ohledně využití soudních sociálních pracovníků)

119 Si 11/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – dotaz, který justiční pracovník provádí výslech umístěného člověka nebo jeho zhlédnutí v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotnickém ústavu; a dotaz, který justiční pracovník provádí výslech umístěného člověka nebo jeho zhlédnutí v řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb)

116 Si 42/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení o zastavení řízení vedeného pod spisovou značkou 14C 5/2017)

115 Si 44/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací ohledně počtu nařízeních mediací)

111 Si 44/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 128/2022, sp. zn. 12 C 30/2023, sp. zn. 13 C 158/2021 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 95 Co 5/2022-47, sp. zn. 13 C 171/2023, sp. zn. 13 C 252/2022, sp. zn. 14 C 203/2021, sp. zn. 14 C 404/2022, sp. zn. 15 C 346/2021, sp. zn. 22 C 53/2021, sp. zn. 22 C 63/2022, sp. zn. 46 C 195/2021, sp. zn. 60 C 431/2022, sp. zn. 61 C 131/2020)

111 Si 43/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp.zn. 10 Nc 33501/2017, sp.zn. 21 Nc 822/2012, č.j. 48 Nc 33501/2020-24, č.j. 48 Nc 33501/2020-27 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 17 Co 31/2021-43)

110 Si 41/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se setkání s mediátorem)

116 Si 43/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 13.2.2014, č.j. 8C 330/2018-183 a anonymizovaného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.4.2015, č.j. 12Co 443/2014-227)

115 Si 41/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnuti statistických údajů ohledně ukládání trestů a ochranných opatření)

119 Si 10/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných rozsudků sp. zn. 16 C 126/2017, 17 C 376/2017, 11 C 11/2020)

116 Si 41/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci trestného činu podle § 199 trestního zákoníku za období od 2021 do 2022)

110 Si 40/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí zdejšího soudu vedeném pod sp. zn. 4 T 154/2021)

116 Si 39/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných trestněprávních soudních rozhodnutí a usnesení vydaných v souvislosti s válkou na Ukrajině)

110 Si 38/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí zdejšího soudu vedeném pod sp. zn. 16 C 124/2009 včetně rozhodnutí soudu odvolacího)

111 Si 36/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 T 61/2023)

110 Si 36/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí zdejšího soudu vedeném pod sp. zn. 61 EXE 3767/2020 včetně rozhodnutí soudu odvolacího)

116 Si 37/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 14.4.2023 ve věci sp. zn. 10 C 303/2014)

115 Si 34/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě, č.j. 13C 192/2018-253)

118 Si 35/2023
(poskytnutí odpovědi týkající se výběrového řízení na pozice předsedy a jednotlivých místopředsedů u Okresního soudu v Mostě)

116 Si 34/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – sdělení o počtu dětí osvojených u Okresního soudu v Mostě v přímé linii dle § 804 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

111 Si 33/203
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě vydaného ve věci sp. zn. 5 T 18/2023)

118 Si 31/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí vydaných v letech 2021 až 2023 v řízení, v nichž byla účastníkem Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., IČO: 01801376, týkajících se poplatků při předčasném ukončení studia)

118 Si 30/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace týkající se počtu žádostí odmítnutých na základě § 11a a § 15 zákona č. 106/1999 Sb.)

118 Si 28/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků vydaných v letech 2021 a 2022 týkajících se trestných činů podle § 185 až § 187 trestního zákoníku)

111 Si 31/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 39 C 184/2011)

116 Si 29/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných rozsudků vydaných v souvislosti s válkou na Ukrajině)

111 Si 29/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 349/2012 (č.j. 17 C 349/2012-285 a č.j. 17 C 349/2012-339) spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 14 Co 123/2022-371)

110 Si 26/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkající se soudce Okresního soudu v Mostě)

116 Si 30/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě sp. zn. 39 C 269/2020)

110 Si 14/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkající se bezplatné obhajoby)

111 Si 27/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 13 C 192/2018 (č.j. 13 C 192/2018-51 a č.j. 13 C 192/2018-253) spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 12 Co 44/2019-92)

115 Si 26/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o vnitřních předpisech povinného subjektu, škodních událostech a korupci)

118 Si 26/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o počtu řízení vedených ohledně výživného na manžela, na neprovdanou matku, na partnera)

116 Si 26/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků trestního oddělení Okresního soudu v Mostě, sp. zn. 7T 63/2019, 6T 87/2014, 6T 38/2020, 7T 163/2019, 4T 36/2020, 6T 160/2019, 2T 156/2019 a 3T 10/2019 (včetně rozsudku odvolacího soudu 6To 383/2019)

111 Si 26/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace- poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci sp.zn. 55 ROD 77/2019, 55 ROD 52/2019, 55 ROD 41/2018, 55 ROD 74/2019, 55 ROD 9/2021, 55 ROD 49/2019)

111 Si 23/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí rozhodnutí v trestních věcech vedených u OS v Mostě v souvislosti s válkou na Ukrajině)

110 Si 23/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkající se sociální pracovnice)

115 Si 23/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o vymáhání pohledávek soudu za roky 2017-2022)

118 Si 22/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku ze dne 4.3.2021 ve věci vedené pod sp.zn. 39 C 285/2020)

111 Si 19/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí týkajícího se řízení o určení nebo popření mateřství)

118 Si 21/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí meritorních rozhodnutí ve věci vedené pod sp. zn. 13 C 192/2018)

115 Si 20/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 12.5.2023, č.j. 21Nc 10292/2006-52)

111 Si 16/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - spolu s požadovaným anonymizovaným rozhodnutím)

116 Si 17/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací ohledně evidence docházky soudců na pracoviště a poskytování pracovních benefitů soudcům u Okresního soudu v Mostě)

115 Si 16/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o řízeních, ktde je účastníkem obchodní společnost ČESKÁ ÚVÉROVÁ POKLADNA a.s., IČO: 27826597)

115 Si 8/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí doplňujících informací o řízení na základě žádosti o informace ze dne 17.4.2023 - rozhodnutí)

111 Si 9/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědi v kolika řízeních v letech 2022 a 2023 bylo zdejším soudem zadáno zpracování znaleckého posudku soudnímu znalci: MUDr. Jan Velek, IČO: 71730257)

111 Si 13/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se institutu zasílání spisů k nahlédnutí k jinému soudu podle § 191 vnitřního kancelářského řádu)

118 Si 12/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 16. 3. 2023 ve věci sp. zn. 10 C 159/2022)

117 Si 11/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí meritorních rozhodnutí ve věci vedené pod sp. zn. 14 C 262/2021)

110 Si 10/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se náhrady škody)

116 Si 13/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného  usnesení ze dne 5.1.2023 ve věci sp.zn. 61C 207/2022)

117 Si 9/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí 5 anonymizovaných rozsudků vydaných v roce 2022 zdejším soudem pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku)

118 Si 8/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o rozhodovací činnosti soudu o žádostech podle § 325 odst. 1 a § 327 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním)

118 Si 11/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí z období 1. 1. 2013 až 14. 3. 2023, kterými byla schválena dohoda o vině a trestu, jejímž předmětem byly v žádosti vymezené trestné činy)

115 Si 10/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí konečných rozhodnutí ve věci sp. zn. 41 C 437/2014 a ve věci sp. zn. 16 C 397/2002)

111 Si 7/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí statistik agendy ochranných opatření jako druhu trestních sankcí)

117 Si 5/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků vydaných Okresním soudem v Mostě v letech 2021 až 2022 ve věci o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru)

117 Si 2/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí 3 anonymizovaných povolení sledování osob a věcí podle § 158d odst. 3 tr. řádu vydaných Okresním soudem v Mostě v roce 2020 v agendě Nt a 3 anonymizovaných příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 odst. 1 a 2 tr. řádu vydaných Okresním soudem v Mostě v roce 2020 v agendě Nt)

110 Si 7/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 6 T 62/2020 včetně rozhodnutí soudu odvolacího sp. zn. 8 To 111/2021)

110 Si 4/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se trestného činu znásilnění podle § 185 trestního zákoníku)

111 Si 4/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace spolu s požadovanou anonymizovanou obžalobou)

118 Si 5/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace ohledně výše náhrad vyplacených exekutorům za období od nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., tj. od 1. 1. 2022 do dne 31. 1. 2023)

115 Si 4/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací ohledně revizí flexibilních hadic a uzavírání rozvodů vody v budově soudu)

116 Si 4/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby a konečného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp.zn. 5T 83/2022 a anonymizované obžaloby ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp.zn. 7T 136/2022)

115 Si 2/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků č. j. 17 C 409/204 - 215 a č. j. 12 Co 227/2021 - 248)

111 Si 2/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 143/2021 a 4 T 104/2022)

110 Si 2/2023
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 15 C 205/2018 a pod sp. zn. 12 C 16/2021)

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení:

2023

 

 

Zveřejněné informace za rok 2022

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

110 Si 30/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se trestného činu týrání osoby žijící ve společné domácnosti)

110 Si 34/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 16 C 528/2014 včetně rozhodnutí soudu odvolacího sp. zn. 10 Co 19/2021)

118 Si 35/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací pro účely diplomové práce zabývající se institutem opatrovníka mladistvého v trestním řízení, poskytnutí rozsudku)

117 Si 33/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí 5 anonymizovaných rozsudků Okresního soudu v Mostě vynesených v roce 2021 v trestních věcech mladistvých, a to pro provinění krádeže, výtržnictví, loupeže, úmyslného ublížení na zdraví a pohlavního zneužití)

116 Si 35/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – seznam deseti dosud neskončených civilních sporných řízení, ve kterých byl uhrazen nejvyšší soudní poplatek – s ohledem na povahu dotazu Okresní soud v Mostě rozhodl o nezveřejnění konkrétní odpovědi, respektive konkrétního seznamu poskytnutého žadateli o informaci. Konkrétní seznam bude při splnění zákonných podmínek poskytnut dalším případným žadatelům vždy pouze na základě jejich individuální žádosti. Pro urychlení vyřízení žádosti lze v žádosti odkázat na sp. zn. 116 Si 35/2022)

118 Si 21/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace týkající se návrhů na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (jejich rozčlenění podle jednotlivých odstavců a písmen § 88 TZ))

111 Si 35/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 265/2013)

111 Si 30/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 220/2013)

116 Si 31/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – sdělení počtu rozhodčích spisů, které byly u Okresního soudu v Mostě uloženy do úschovy dle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů)

116 Si 28/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o finančním šetření a poskytnutí informací k otázce přiměřenosti délky doby od podání odporu proti trestnímu příkazu do nařízení hlavního líčení)

115 Si 30/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku 22C 117/2021-64 a poskytnutí vysvětlení k účinkům tohoto rozsudku)

110 Si 27/2022
„odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí zdejšího a odvolacího soudu sp. zn. 14C 262/2021, 14C 281/2021, 8Co 179/2021, 8Co 180/2021, 8Co 214/2021 a 8Co 94/2022 "

118 Si 29/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – v kolika řízeních bylo v letech 2017 až 2022 zadáno Okresním soudem v Mostě zpracování znaleckého posudku znalci MUDr. Janu Velekovi)

111 Si 28/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informací týkajících se soudních řízení obchodní společnosti Nemak Czech Republic s.r.o. spolu s přiloženou tabulkou)

118 Si 26/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o počtu odklonů (podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání) a dohod o vině a trestu za roky 2021 a 2022)

117 Si 24/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věcech rozhodování o odvolání daru pro nevděk podle § 2072 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

117 Si 22/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o trestních řízeních vedených v souvislosti se schvalováním či obhajováním úroku Ruské federace na Ukrajinu a v souvislosti s rozšiřováním nepravdivých informací o nežádoucích účincích vakcíny proti Covid-19)

117 Si 21/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací zda soud vede statistiku nařízených odposlechů, kolik jich bylo nařízeno za rok 2021 a 2022 a kolik lidí bylo za toto období o tomto informováno)

111 Si 26/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace ohledně výše náhrad vyplacených exekutorům za období od nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., tj. od 1. 1. 2022 do dne 31. 8. 2022)

116 Si 26/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků, včetně rozsudků navazujících, kterými byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody za trestný čin zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku vydaných v období od 8. 8. 2017 do 1. 5. 2019, a v období od 2. 5. 2019)

110 Si 26/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí zdejšího soudu č.j. 45C 61/2016-179 a č.j. 45C 61/2016-218)

110 Si 23/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 3T 63/2022)

115 Si 26/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí konečných rozhodnutí v řízení, kde byla účastníkem Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., IČO: 01801376)

116 Si 20/2022
(dne 22. 9. 2022 bylo vyhověno žádosti o poskytnutí informací – poskytnutí prvních 30 anonymizovaných odůvodněných rozhodnutí o žádostech o podmínečné propuštění vydaných Okresním soudem v Mostě v roce 2021, včetně rozhodnutí navazujících. S ohledem na počet poskytnutých rozhodnutí Okresní soud v Mostě zveřejňuje pouze informaci o tom, že uvedená rozhodnutí byla poskytnuta, přičemž konkrétní rozhodnutí v anonymizované verzi zašle každému žadateli na základě jeho individualizované žádosti. Pro urychlení vyhovění žádosti nechť žadatel v individualizované žádosti uvede sp. zn. 116 Si 20/2022)

118 Si 22/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací pro účely diplomové práce zabývající se trestáním právnických osob, zejména trestem zrušení právnické osoby)

111 Si 23/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí (odsuzujících i zprošťujících) vydaných nadepsaným soudem ve věci trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle ust. § 193b trestního zákoníku)

115 Si 24/2022
(odpověď na dotaz - poskytnutí informací o rozhodovací činnosti soudu o žádostech podle § 325 odst. 1 zákona č. 141/1961 o trestním řízení soudním (trestní řád)) ROZHODNUTÍ

111 Si 22/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u OS v Mostě pod č.j. 48 C 275/2014-113 spolu s navazujícími rozhodnutími KS v Ústí nad Labem č.j. 17 Co 398/2016-160 a č.j. 17 Co 398/2016-204 a č.j. 17 C 403/2012-396 spolu s navazujícím rozhodnutím KS v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 48/2022-412)

118 Si 21/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informací týkajících se agendy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody spolu s přiloženou tabulkou)

115 Si 22/2022
(Odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných usnesení 45C 303/2012-298 a 45C 303/2012-285)

116 Si 21/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného konečného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 40 C 186/2011)

110 Si 20/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se opatrovnického řízení")

115 Si 21/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počítání lhůt)

118 Si 19/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace týkající se trestních řízení s osobami, které veřejně obhajují a/nebo schvalují útok Ruské federace na Ukrajinu zahájený dne 24. 2. 2022)

111 Si 21/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace spolu s požadovanými anonymizovanými písemnostmi)

115 Si 19/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – o poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci znásilnění (dle § 185 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník))

111 Si 19/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – v kolika řízeních bylo v letech 2020 až 2022 zadáno Okresním soudem v Mostě zpracování znaleckého posudku znalkyni MUDr. Svatavě Duchaňové)

118 Si 18/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – v kolika řízeních bylo v letech 2017 až 2022 zadáno Okresním soudem v Mostě zpracování znaleckého posudku znalci MUDr. Františku Honzákovi)

110 Si 17/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 32C 59/2021)

111 Si 16/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 16 C 129/2017)

115 Si 16/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí pod sp. zn.  45C 31/2013, 16C 127/2013, 41C 240/2014)

118 Si 16/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí týkajících se institutu nápomoci při rozhodování vydaných Okresním soudem v Mostě v roce 2021)

118 Si 12/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o přidělení věcí advokátům poskytujícím zastoupení jako ex offo v trestních věcech v roce 2019, 2020 a 2021)

111 Si 13/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 317/2018)

111 Si 12/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 33 C 414/2014 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 251/2015-44, sp. zn. 41 C 14/2016, sp. zn. 22 C 411/2018, sp. zn. 41 C 14/2016 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 9 Co 253/2019-91, sp. zn. 14 C 45/2021, sp. zn. 10 C 164/2019, sp. zn. 14 C 78/2014, sp. zn. 12 C 66/2020 a sp. zn. 12 C 79/2021)

117 Si 8/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby podané k Okresnímu soudu v Mostě a vedené pod sp. zn. 6 T 35/2022)

115 Si 12/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – zda zdejším soudem v období posledních pěti let byla projednávána jakákoliv žaloba podaná žalobcem ČKFaŽ, s.r.o., IČ 10687874 resp. její právní předchůdkyně Česká komora firem a živnostníků s.r.o., IČ 08804257)

116 Si 12/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 115/2019)

118 Si 10/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o přidělení věcí advokátům poskytujícím zastoupení jako ex offo v trestních věcech v roce 2020 a 2021)

118 Si 8/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací pro účely disertační práce zabývající se institutem podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

111 Si 4/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 61 C 183/2020)

115 Si 9/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - kolik rozhodnutí podle § 51, § 55, § 63 a § 67 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vydal soud ke dni 31.12.2021) rozhodnutí

115 Si 6/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace -  pro účely disertační práce na téma Smír v civilním řízení od roku 1995 do současnosti)

117 Si 4/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Mostě ve věci sp. zn. 23 Ro 3003/2002)

110 Si 6/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4T 22/2017, 3T 158/2016, 4T 5/2017, 3T 97/2017 a 2T 161/2016)

110 Si 2/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o přidělení věcí advokátům poskytujícím zastoupení jako ex-offo v trestních věcech v roce 2019 a 2020)

118 Si 5/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 44 C 211/2014 a sp. zn. 48 C 270/2014)

116 Si 4/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 69/2017)

115 Si 5/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - kolik bylo v roce 2021 u Okresního soudu v Mostě podáno žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a kolika bylo vyhověno)

115 Si 2/2022
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – zda v letech 2014, 2015, 2016 bylo zdejším soudem vydáno  povolení dle § 158d odst. 3 tr. ř.)

111 Si 39/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 150-2011 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 290/2017-189, sp. zn. 17 C 8/2017 a sp. zn. 33 C 65/2019 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 84 Co 17/2020-65) rozhodnutí

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení:

2022

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2021

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.):

118 Si 10/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 252/2014)

117 Si 20/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků vydaných ve věcech o výši nájemného z bytu podle § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo podle § 696 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a to od roku 2009 do 29. 7. 2021)

 

110 Si 38/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 6T 147/2018)

 

115 Si 39/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí všech rozhodnutí ve věci svěřenských fondů)

 

116 Si 34/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby Okresního státního zastupitelství v Mostě v trestní věci uvedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 92/2021)

 

111 Si 38/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3 T 75/2021-85)

 

116 Si 33/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 17.2.2020, č.j. 21Nc 2916/2014-1835)

 

117 Si 16/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků vydaných ve věcech sp. zn. 22 C 240/2018 a 44 C 1/2018)

 

111 Si 34/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkajících se počtu vyslechnutých osob prostřednictvím videokonferenčního zařízení pro rok 2018, 2019 a 2020)

 

115 Si 36/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí zápisů ze setkání pracovní skupiny Cochemského modelu u Okresního soudu v Mostě)

 

110 Si 34/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědi na dotaz týkající agendy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

 

110 Si 26/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se informačního systému ISAS)

 

118 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 PP 208/2021)

 

117 Si 13/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku vydaného ve věci sp. zn. 1 T 69/2017)

 

115 Si 31/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 14C 262/2021 a poskytnutí zveřejněných informací o zaměstnancích soudu)

 

115 Si 30/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědí žadateli na otázky týkající se žalob na náhradu nemajetkové újmy způsobené průtahy v soudním řízení)

 

116 Si 16/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku č.j. 45C 59/2016)

 

116 Si 22/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 46 C 5/2014)

 

115 Si 27/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku  č.j.  46 C 141/2020 - 98 a rozsudek ve věci 10 Co 63/2021-116)

 

110 Si 22/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10C 329/2014, 22C 395/2012 a 46C 57/2013)

 

115 Si 26/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č.j 33 C 427/2020-31)

 

110 Si 23/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věcech ochrany osobnosti, kde bylo žalobci přiznáno přiměřené zadostiučinění v penězích za zásah do osobnostních práv v rámci řízení zahájených od 1. 1. 2014 včetně)

 

111 Si 21/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace –  poskytnutí odpovědi na otázky týkajících se svěřenských fondů spolu s poskytnutím anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 19 Nc 22501/2020)

 

115 Si 22/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech 16C 54/2020, 16C 63/2006, 39C 262/2020, 17C 424/2018, 17C 296/2017, 17C 266/2017)

 

116 Si 18/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci 5T 43/2017)

 

117 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o výši soudem vyplacených prostředků ustanoveným advokátům a počtu advokátů ex offo vedených u zdejšího soudu)

 

110 Si 18/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3T 128/2016. 6T 73/2016, 42T 155/2017, 42T 56/2017 a 5Tm 33/2018)

 

111 Si 19/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 222/2008 a 45 C 134/2017)

 

111 Si 17/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky žadatelky týkající se elektronizace civilního řízení)

 

112 Si 14/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí č. j. 50 EXE 2455/2021-23  a č. j. 50 EXE 2314/2021-13)

 

112 Si 18/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. 44 C 110/2014)

 

116 Si 14/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace z oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních)

 

115 Si 19/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č.j. 48C 126/2020-58)

 

110 Si 17/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5T 108/2009)

 

110 Si 11/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se nápadu civilních věcí)

 

116 Si 13/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o nápadu věcí v trestní agendě Okresního soudu v Mostě v letech 2018, 2019 a 2020)

 

112 Si 16/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních o žalobě z rušené držby, v nichž soud postupoval podle § 176 a násl. o. s. ř. od roku 2014 do současnosti)

 

116 Si 10/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, kterými se končila řízení vedená u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 48 C 148/2014 a pod sp. zn. 40 C 74/2013)

 

115 Si 15/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 42 T 15/2021)

 

111 Si 11/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace vztahující se k počtu (a následných vyhovění) návrhů na podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody podaných ředitelem věznice za období od 1. 1. 2020 do 22. 4. 2021) TABULKA

 

112 Si 11/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o účastnících řízení, předmětu řízení, průběhu řízení, stadiu řízení a příp. anonymizovaných rozhodnutí týkajících se subjektů GWINDOR GAMMA a.s. (IČ 27829588), Giaguaro a.s. v likvidaci (IČ 27715531), FRODO s.r.o. v likvidaci (IČ 25405811) a MORWEN LAMBDA a.s. (IČ 27829979)) přílohy

 

112 Si 9/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného meritorního rozsudku obsahující ve společné souvislosti slovní spojení „společné jmění manželů", „informační deficit", „opěrné body" a „součinnost manžela")

 

111 Si 7/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.: 1 T 53/2020, 1 T 58/2020, 2 T 48/2020, 2 T 54/2020, 3 T 126/2020, 4 T 43/2020)

 

116 Si 4/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – povinný subjekt jako zadavatel veřejných zakázek a zřizovatel subjektů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

 

115 Si 8/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného trestního příkazu ve věci sp. zn. 3 T 97/2017)

 

110 Si 6/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 39C 448/2009)

 

110 Si 5/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 50 EXE 2967/2018 a 50 EXE 8007/2017)

 

110 Si 64/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se exekučních řízení)

 

112 Si 5/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci 12 C 301/2015, 14 C 306/2015, 16 C 148/2016 a 33 C 17/2015)

 

111 Si 6/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí soudních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 22 C 4/2017 a 33 C 4/2017)

 

115 Si 6/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 6 T 62/2020)

 

111 Si 4/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí soudních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 33 C 698/2004, 9 C 176/2002 a 2 T 8/2016)

 

116 Si 2/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí dvou anonymizovaných rozhodnutí 10 C 436/2014 a 45 C 194/2014)

 

115 Si 5/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí všech anonymizovaných rozsudků za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 ve věci znásilnění dle § 185 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník)

 

112 Si 4/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o rozhodnutích v trestních řízeních vedených pro trestný čin nebezpečného pronásledování dle § 354 trestního zákoníku) rozhodnutí (4) + přípis.

 

111 Si 2/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí soudních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 86/2016 a 22 C 48/2012)

 

112 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí vybraných rozhodnutí, kterými bylo vyhověno přerušení výkonu trestu a upuštění od výkonu trestu odnětí svobody ZDE)

 

112 Si 64/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – oblast veřejného zdraví, informatika a rozvrh práce povinného subjektu)

 

110 Si 2/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12C 97/2015, 16C 75/2015, 17C 133/2015, 22C 141/2015, 15C 143/2016, 22C 74/2016, 41C 127/2016, 44C 31/2016, 16C 169/2017 a 15C 9/2019)

 

115 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí konečných rozhodnutí ve věcech sp. zn. 16 C 383/2012, sp. zn. 17 C 261/2014 a sp. zn. 22 C 273/2014)

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2021

 

 

 

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2020:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

112 Si 67/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 10 C 434/2014, 12 C 192/2013, 16 C 49/2014, 17 C 260/2013, 45 C 168/2014 a 46 C 316/2013)

 

115 Si 17/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č. j. 45 C 63/2014-128 a opravného usnesení č. j. 45 C 63/2014-145)

 

111 Si 63/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3 T 69/2020)

 

115 Si 16/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí statistický dat o rozhodovací praxi senátů ve věci žádosti o poskytnutí statistických dat o žádostech o podmíněné propuštění z let 2015 - 2020 a poskytnutí anonymizovaných usnesení ve věci žádosti poskytnutí usnesení o žádostech o podmíněné propuštění z let 2015 – 2020) ZDE

 

112 Si 63/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozsudku ve věci 14 C 106/2019 a 41 C 179/2016)

 

110 Si 62/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10C 446/2014, 10C 554/2014, 32C 15/2012, 40C 11/2012, 40C 18/2013, 40C 40/2012, 40C 46/2011, 40C 80/2012, 48C 9/2014 a 48C 266/2014) rozhodnutí

 

110 Si 61/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se domácího násilí)

 

110 Si 59/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 8C 112/2013, 15C 127/2016, 10C 193/2017, 16C 388/2012 a 33C 155/2015) rozhodnutí

 

115 Si 15/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozsudku Okresního soudu v Mostě č. j. 42 T 133/2018 - 169)

112 Si 62/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí nejnovějšího rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení vedeném pro trestný čin dle Hlavy VIII trestního zákoníku (trestné činy proti životnímu prostředí) ZDE

 

111 Si 60/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o řízeních týkajících se uplatnění práva požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi ve smyslu § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb.)

 

111 Si 59/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 13 C 37/2007 a 14 C 72/2020)

 

115 Si 14/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí konečného rozhodnutí ve věci sp. zn. 1 T 53/2013 a 34 Tm 17/201)

 

110 Si 58/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10C 462/2014, 16C 388/2012, 44C 216/2014, 46C 69/2014)

 

112 Si 61/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – sdělení spisových značek řízení, která byla zahájena podle ustanovení § 81 a § 82 zákona č. 89/2012 Sb. v období od 1. 1. 2014 do současnosti)

115 Si 12/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení ve věci sp. zn. 7 T 197/2019)

 

112 Si 60/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet pracovněprávních sporů řešených u zdejšího soudu v letech 2016 – 2019, včetně počtu řízení, ve kterých bylo nařízeno povinné setkání s mediátorem)

 

110 Si 56/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí seznamu advokátů ustanovovaných u Okresního soudu v Mostě v trestním řízení) obhájci

 

112 Si 58/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o znaleckých posudcích z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, které si zdejší soud nechal vypracovat u znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice či znaleckého ústavu oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice)

 

110 Si 53/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě, v nichž je žalovanou stranou v pracovněprávních sporech společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.) rozhodnutí

 

110 Si 52/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 19Nc 22501/2020)

 

110 Si 45/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42T 93/2018 a 42T 115/2019)

 

110 Si 41/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě týkajících se žalob na výživné pro manžela či manželku nebo žalob na výživné pro rozvedeného manžela či manželku) ZDE

 

115 Si 7/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 12 C 116/2016)

 

111 Si 53/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 1/2020 a EPR 109/2020)

 

112 Si 55/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 44 C 66/2014)

 

112 Si 54/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 17 C 175/2014)

 

115 Si 6/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – lustrace osoby včetně sdělení stavu jednotlivých řízení) Příloha

 

111 Si 41/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných  rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.: 1- 4 T 53/2019, 2- 1 T 23/2017, 3- 2 T 47/2017, 4- 3 T 37/2017, 5- 4 T 23/2017, 6- 5 T 15/2017, 7-3 T 111/2016, 7- 5 To 632/2016, 8- 1 T 146/2015, 9- 6 T 112/2018, 10- 1 T 149/2016, 11- 4 T 55/2016, 12- 5 T 125/2013, 12- 5 To 440/2017, 13- 2 T 155/2018, 14- 4 T 4/2017, 15-5 T 114/2016)

 

112 Si 51/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – sdělení řízení, ve kterých konkrétní fyzická osoba vystupuje jako obecný zmocněnec)

 

115 Si 4/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci sp. zn. 6 T 47/2020)

 

115 Si 1/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č. j. 13 C 49/2019-111 ve věci uložení povinnosti předložit doklady o hospodaření)

 

111 Si 50/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí v řízeních vedených pro trestný čin neoprávněné zvýhodnění osoby při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a zákona č. 140/1961 Sb.)

 

112 Si 43/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí 5 rozsudků, kterými byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutími nadřízeného soudu došlo k potvrzení trestu, dále poskytnutí 1 rozsudku, kterým byl uložen podmíněný trest odnětí svobody a nadřízeným soudem byl rozsudek změněn tak, že byl uložen trest nepodmíněný) anonymizovaná rozhodnutí)

 

111 Si 42/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 86/2017)

 

111 Si 33/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných  rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.: 1-33C235-2015, 2-46C7-2018, 3-41C96-2016, 4-12C310-2017, 5-33C55-2017, 6-11C105-2019, 6-11C105-2019-opravné usn., 7+22-48C165-2019, 8-17C282-2014, 9-44C31-2016, 10-17Co146-2018, 10-46C335-2016, 11-12Co132-2019-135, 11-12Co132-2019-opravné usn., 11-13C246-2017, 12-14C63-2017, 13-12C67-2016, 14-33C155-2015, 14-33C155-2015-opravné usn., 15-14Co911-2015, 15-14Co1081-2016, 15-15C261-2014, 15-15C261-2014-doplňující, 15-27Cdo1495-2017, 16-22C253-2019, 17-13C18-2020, 18-11C11-2020, 19-22C232-2019, 20-22C180-2019, 20-22C180-2019-opravné usn., 21-17C175-2014, 23-22C381-2018, 24-22C296-2017, 25-12C67-2016, 26-10C35-2018, 28-10C16-2018, 29-22C82-2016, 30-48C129-2019, 31-12C160-2016, 32-22C260-2019, 33-14C63-2017, 34-48C50-2019, 35-22C116-2019, 36-33C65-2019, 36-84Co17-2020, 37-17C428-2018, 37-84Co40-2020, 38-17C150-2017, 39-14C409-2018, 40-39C16-2017, 41-10C244-2016, 42-14Co176-2019, 42-22C397-2018, 43-13C213-2017, 44-13C307-2018, 45-13C344-2018, 46-14C402-2018, 47-46C49-2019, 48-16C168-2017, 49-32C314-2016, 50-14C395-2018, 51-16C30-2012, 52-16C54-2019, 53-16C154-2017, 54-33C294-2017-71, 55-22C318-2017,  57-12C283-2018)

 

110 Si 39/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6T 62/2020)

 

110 Si 35/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17C 403/2012, 32C 251/2013, 10C 144/2014, 40C 33/2013, 40C 95/2013, 40C 97/2013, 40C 161/2012, 39C 353/2012)

 

112 Si 42/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí meritorních rozsudků, které byly vydány v souvislosti s rozhodováním o trestném činu dle § 256 tr. zákoníku)

 

112 Si 35/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných rozhodnutí týkajících se svěřenských fondů a informace o nápadu souvisejícím se svěřenskými fondy) rozhodnutí 18Nc22501/2019  přípis

 

112 Si 33/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – pravomocná rozhodnutí vydaná v roce 2019, kterými byla povolena obnova řízení či zrušeno rozhodnutí pro zmatečnost)

 

110 Si 27/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 41C 74/2016)

 

110 Si 26/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se počtu řízení o výživné vedených u Okresního soudu v Mostě)

 

111 Si 30/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 195/2013, 10 C 477/2014, 11 C 112/2014, 22 C 325/2014 (+ doplňující usnesení ze dne 06.01.2020doplňující usnesení ze dne 17.01.2020), 32 C 49/2014, 46 C 162/2014, 46 C 240/2013, opatřenými údaji o nabytí právní moci)

 

111 Si 29/2020
(
odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací na otázky týkající se rozvrhu práce OS v Mostě pro rok 2017 a 2018)

 

112 Si 30/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí specifikovaných anonymizovaných rozhodnutí)
14 C 120/2015 - 108
14 C 120/2015 - 109
14 C 284/2019
14 C 388/2018
15 C 53/2019
15 C 118/2015
15 C 162/2016
15 C 275/2019
15 C 280/2019
15 C 363/2019
15 C 419/2018
16 C 152/2017
16 C 372/2018
16 C 376/2018
16 C 460/2018
17 C 155/2016
33 C 191/2017
84 Co 30/2017
8 Co 30/2017
8 Co 208/2019
11 C 174/2019
12 C 285/2017
12 C 391/2017
13 C 49/2019
14 C 53/2019
14 C 120/2015
14 C 120/2015-54

112 Si 28/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – postupy v případě průtahů řízení)

 

112 Si 26/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o povinnosti přispívat na potřeby rodiny a rodinné domácnosti dle ust. § 690 a § 691 obč. zákoníku nebo dle § 19 odst. 3 zákona o rodině)
- 16 C 416/2003
17 C 97/2010

 

111 Si 27/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkajících se exekučních řízení, v nichž OS v Mostě pověřil provedením exekuce soudního exekutora –
JUDr. Milana Makaria)

 

111 Si 25/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 48 C 165/2019)

 

111 Si 23/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 24/2014 a 32 C 160/2013)

 

111 Si 22/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3 T 168/2018, 6 T 147/2018, 1 T 156/2016, 7 T 22/2016, 1 T 8/2013, 1 T 123/2012, 3 T 30/2013, 5 T 181/2013 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 7 To 421/2014-262, 2 T 119/2012, 3 T 77/2012, 3 T 140/2010, 6 T 218/2010 spolu navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 7 To 194/2011-246)

 

112 Si 24/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci 33 C 306/2015)

 

110 Si 22/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17C 91/2015)

 

110 Si 18/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí týkajících se uložení alternativních trestů v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě)
- rozsudek DV
- rozsudek PO s dohledem
- trestní příkaz OPP
- trestní příkaz PO
- trestní příkaz PT

 

112 Si 23/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – údaje o předběžném opatření dle kritérií žadatele)

 

112 Si 21/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet usnesení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za období od 4. do 15. 11. 2019 a od 5. do 16. 11. 2018 s rozlišením zamítavých a vyhovujících usnesení; poskytnutí usnesení, která nebyla vyhotovena jako zjednodušená)

 

112 Si 18/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 16 C 107/2014, 40 C 7/2013 + opr. usnes., 17 C 235/2014 a 10 C 41/2013)

 

111 Si 20/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí meritorních rozhodnutí vydaných v rámci řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vydaná po datu 01.08.2016)

 

111 Si 15/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o přiznání bezplatné obhajoby v trestních řízeních za rok 2018)

 

110 Si 11/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se obhájců ustanovovaných v trestních věcech u Okresního soudu v Mostě) ZDE

 

112 Si 17/2020
/odpověď na žádost o poskytnutí informace – řízení, v nichž soud aplikoval Předpisy CIM (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží, tj. Přípojek B k úmluvě COTIF); § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě či Budapešťskou úmluvu o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)/

 

112 Si 12/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí v řízeních, v nichž soud postupoval podle § 176 až § 180 o.s.ř. od roku 2014 do současnosti)
12C189/2018
12 C 189/2018odm.
12 C 344/2018
12 C 344/2018-16
14Co 109/2017
14 Co 109/2017-106
17 Co 36/2019
33 C 412/2018
39 C 6/2017
41 C 177/2015
41 C 177/2015opr.
44 C 76/2016roz.
48 C 28/2016
84 Co 184/2016
95 Co 3/2019

 

110 Si 9/2020
(odpověd na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 10C 385/2014, 12C 70/2011, 45C 586/2012 a 45C 763/2011)

 

111 Si 8 2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí výkazu o pohybu trestní agendy za rok 2017, 2018 a 2019 u Okresního soudu v Mostě)

 

112 Si 8/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozsudku ve věci 42 T 20/2011)

 

110 Si 7/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 136/2019, 3T 146/2019, 7T 174/2019 a 7T 195/2019)

 

112 Si 2/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – rozvrh práce pro rok 2020; výkazy o trestní agendě, vazbách, podmíněném propuštění a stížnostech za období 12/2018 – 12/2019; jmenný seznam soudců, přísedících, asistentů, vsú a čekatelů)

 

111 Si 1/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 6/2019 a 2 T 142/2018)

 

110 Si 1/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32C 205/2012)

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2020

 

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2019:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

110 Si 106/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1T 44/2018, 2T 29/2018, 4T 41/2018, 6T 77/2018 a 6T 126/2017

 

112 Si 102/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 17 C 235/2014)

 

111 Si 105/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace –počet přiznaných bezplatných obhajob v trestních řízeních za rok 2018)

 

111 Si 104/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 142/2018, 6 T 112/2018 a 2 T 155/2018)

 

110 Si 103/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 2/2019)

 

110 Si 100/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 8/2015)

 

112 Si 100/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – řízení o zrušení rozhodčích nálezů)

 

111 Si 101/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 PP 175/2018-18)

 

112 Si 96/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet soudních řízení, která byla zahájena před rokem 1999, resp. 2009, a dosud nebyla pravomocně skončena)

 

110 Si 96/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 71/2012-81, 45 C 63/2014-12812 Co 81/2018-178, oprav. usnes. 45C 63/2014-145 a 32 C 83/2012-111

 

111 Si 95/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace týkající se trestu obecně prospěšných prací uložených za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2019)

 

111 Si 96/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 16 C 391/2018)

 

112 Si 90/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí meritorních rozhodnutí a předběžných opatření ve věcech styku dítěte s osobami příbuznými s dítětem a osobami dítěti společensky příbuznými ve smyslu § 927 občanského zákoníku za období od 1. 1. 2014) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

112 Si 94/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 42 T 154/2018, 2 T 117/2017 a 2 T 31/2019)

 

110 Si 82/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3T 153/2016)

 

110 Si 90/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 16 C 30/2012, 32 C 146/2003 a 40 C 125/2013 )

 

114 Si 9/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci 11 C 320/2006, 17 C 196/2013, 32 C 98/2013, 32 C 601/2004 a 48 C 165/2014)

 

112 Si 82/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 2 T 99/2017 a rozhodnutí tomuto řízení předcházející 2 T 178/2015)

 

112 Si 80/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 17 C 196/2013 a 15 C 86/2016)

 

114 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 57/2014)

110 Si 78/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 46/2019)

 

112 Si 73/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 48 C 317/2014)

 

111 Si 76/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 33 C 215/2006)

 

110 Si 71/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se vymáhání justičních pohledávek)

 

111 Si 69/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědi týkající se náhrady nemajetkové újmy, která by žalobci vznikla v souvislosti s nemajetkovou újmou)

 

111 Si 64/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných obžalob či návrhů na potrestání či rozhodnutí v trestních věcech týkajících se incidentů násilí z nenávisti vedených u Okresního soudu v Mostě – č.j. 7 T 6/2019, 6 T 112/2018, 2 T 142/2018, 5 T 50/2018, 2 T 155/2018)

 

112 Si 69/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci 1 T 48/2019)

 

112 Si 67/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí ve věci žaloby o nezbytnou cestu podle § 1029 - § 1036 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

 

110 Si 69/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodovací činnosti zdejšího soudu dle § 101 občanského zákoníku)

 

110 Si 66/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podaných u zdejšího soudu)

 

112 Si 64/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků, kde na straně žalobce vystupoval Finanční úřad pro Ústecký kraj - 12 C 223/2011, 84 Co 806/2016, 17 C 389/2010, 12 Co 258/2014)

 

112 Si 63/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku v trestní věci 42 T 76/2014)

 

110 Si 61/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 240/96)

 

110 Si 59/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 41 C 330/2013)

 

111 Si 61/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 198/2011 spolu s doplňujícím usnesením č.j. 12 C 198/2011-139 a spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 84 Co 433/2017-183)

 

112 Si 59/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí ve věci diskriminace spotřebitele v souvislosti se zákonem č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon)

 

110 Si 52/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se řízení ve věci vedené u zdejšího soudu podle § 1765 a § 1766 občanského zákoníku)

 

110 Si 50/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 3 T 182/2018)

 

112 Si 56/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí počtu žádostí o podmíněné propuštění a způsobu vyřízení těchto žádostí spolu s uvedením žadatele)

 

111 Si 54/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 94/2012)

 

111 Si 51/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 148/2017)

 

111 Si 48/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 66/2018 a 2 T 117/2017)

 

112 Si 50/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení ve věci 32 C 340/2013)

 

112 Si 49/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace –poskytnutí spisových značek případů, v nichž soud v roce 2017 a 2018 vynesl rozsudek a byla v nich podána obžaloba pro trestný čin podle § 356 trestního zákoníku)

 

110 Si 45/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 6 T 172/2018)

 

110 Si 44/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se ustanovení advokáta jako obhájce v trestním řízení z titulu nutné obhajoby)

 

110 Si 42/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 21/2018, 4 T 49/2018, 4 T 100/2018 a 3 T 24/2016)

 

111 Si 44/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v exekuční věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 12098/2015-99)

 

112 Si 44/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci 2 T 31/2019)

 

112 Si 42/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí usnesení ve věci 28 E 968/2005)

 

111 Si 41/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 35/2019)

 

110 Si 36/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 1 T 2/2019)

 

110 Si 38/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, kterými bylo vyhověno žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za období od 1.12.2018 do 20.3.2019) ZDE

 

112 Si 36/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci 3 T 168/2018)

 

111 Si 35/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 17/2019)

 

111 Si 18/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí, kdy odsouzený požádal o změnu umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou (§ 324a zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu))

 

110 Si 29/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 146/2018)

 

110 Si 30/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1T 81/2011)

 

111 Si 17/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 50/2016 spolu
s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 5 To 24/2017-262)

 

111 Si 14/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkající se svěření nezletilé do péče pěstounů na přechodnou dobu včetně poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě – č.j. 21 Nc 8531/2017-80 P 368/2017-5119 Nc 8505/2018-50 P 368/2017-68)

 

112 Si 34/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 5 Nt 909/2016)

 

112 Si 30/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o soudních řízeních, v nichž vystupoval jako právní zástupce Mgr. L. K.)

 

111 Si 27/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě týkajících se osvojení nezletilého - sp. zn.  
39 C 32/2017,  
14 C 197/2017,  
14 C 229/2017,  
13 C 317/2017,  
14 C 363/2017,  
12 C 230/2018,  
33 C 180/2018

 

112 Si 22/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o nápadu všech obžalob u Okresního soudu v Mostě za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a dále od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně spisové značky, právní kvalifikace podle paragrafového znění a počtu rotací, na které byl případně konkrétnímu senátu zastaven nápad)

 

112 Si 28/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku v trestní věci vedené pod sp. zn. 4 T 26/2016)

 

111 Si 24/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2012, sp. zn. 4 T 87/2011 spolu s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. 7 To 253/2012)

 

110 Si 25/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se poskytování rozsudků v rámci agendy Si)

 

110 Si 24/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se svěření nezletilých dětí do péče za rok 2018) TABULKA

 

111 Si 23/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocného anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 1. 2019, č.j. 42 T 146/2018-793)

 

112 Si 27/2019
(
odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, kterými Okresní soud v Mostě rozhodl o návrhu odsouzeného na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou podle § 324a trestního řádu)

110 Si 21/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se dodatku rozvrhu práce pro rok 2017)

112 Si 25/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené pod sp. zn. 2 T 108/2018)

 

112 Si 17/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se trestního řízení)

 

112 Si 18/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí smlouvy o partnerství uzavřené mezi spolkem MOSTY – sociálně psychologickým centrem, z.s., a povinným subjektem)

 

112 Si 115/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se mediace)

110 Si 19/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7T 75/20162T 178/201542T 144/20153T 52/2016 a 4T 110/2015)

 

110 Si 17/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se opatrovnických řízení za roky 2017, 2018 a 2019)

 

112 Si 20/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 235/2014 rozsudek KS,  rozsudek OS)

 

111 Si 20/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 17. 12. 2018, č.j. 10 C 149/2018-45)

 

111 Si 19/2019
odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 23. 3. 2018, č.j. 13 C 51/2018-28)

 

112 Si 14/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 21/2018)

 

110 Si 8/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se dodatku rozvrhu práce pro rok 2017)

 

110 Si 69/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se Cochemského modelu v ČR)

 

111 Si 10/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 88/2018)

 

111 Si 11/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného návrhu na potrestání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 102/2018)

 

112 Si 10/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného návrhu na potrestání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 132/2018)

 

112 Si 6/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkajících se výzkumu žadatelky, a to za účelem vypracování její závěrečné práce v programu rodinné právo) ODPOVĚĎ

 

111 Si 7/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí seznamu spisových značek, kdy soud doporučil nebo nařídil rodičům profesionální pomoc partnerské neziskové organizace sociálně psychologického centra MOSTY, o.p.s.) 

 

110 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.14 C 56/2015)

 

111 Si 4/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí seznamu partnerských neziskových organizací v rámci Cochemského modelu)

 

112 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se řízení spjatých se svěřenskými fondy)

 

111 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí  na otázky týkajících se implementace GDPR)

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2019

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2018:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

110 Si 80/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě, informace o rozpočtu a organizační struktuře Okresního soudu v Mostě, bezpečnostních předpisů Okresního soudu v Mostě, kolektivní smlouvy Okresního soudu v Mostě, poskytnutí výkazů o pohybu trestní, civilní, a další agendy pro rok 2018 a lustrace na osobu žadatele).

111 Si 53/2018 
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných trestních rozhodnutí vedených pod sp. zn.: 4 T 50/201642 T 38/20152 T 115/20157 T 168/2015 a 7 T 77/2016)

113 Si 55/2018 
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 17 C 842/2009 - 209)

113 Si 51/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se agendy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

112 Si 54/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků v řízení vedeném u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 50/2016) 5 T 50/2016-228 a 5 To 24/2017-262

113 Si 47/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 2 T 61/2013 – 748)

111 Si 49/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 83/2017 spolu s poskytnutím informací vztahujících se ke konkrétně uvedeným incidentům násilí z nenávisti)

110 Si 54/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 C 189/2017, 15 C 127/2016, 15 C 79/2017, 41 C 54/2017, 15 C 93/2017, 15 C 8/2017, 33 C 133/2017, 14 C 53/2017, 10 C 206/2017, 45 C 59/2017, 16 C 219/2017, 45 C 143/2017, 33 C 339/2017, 33 C 417/2017 a 11 C 149/2017)

112 Si 49/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí, kde soud rozhodoval o žalobě na určení vlastnictví k nemovité věci, která byla dotčena darovací smlouvou)

112 Si 46/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počet soudců a ostatních zaměstnanců zdejšího soudu za období od roku 2007 do roku 2017)

112 Si 31/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 100 nejnovějších anonymizovaných rozsudků, kterými byl pachatel odsouzen za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.)

111 Si 41/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 4/2018)

113 Si 37/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, na základě kterých bylo meritorně rozhodnuto o skutku, kvalifikovaném jako trestný čin dotačního podvodu podle ust. § 212 zákona č. 40/2009 Sb. - 12)

110 Si 35/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 21 Nc 2916/2014)

113 Si 32/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí sp. zn. posledních pěti rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, na základě kterých bylo předběžným opatřením zvýšeno výživné pro nezletilé dítě) "Odpověď"

111 Si 32/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků) - tabulka

110 Si 32/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků) - tabulka

111 Si 26/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 15/2014 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 6 To 23/2018-567)

113 Si 29/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o implementaci GDPR u Okresního soudu v Mostě "žádost", "odpověď")

110 Si 27/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se přečinu dle § 270 trestního zákoníku včetně poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 5/2016)

113 Si 26/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, kterými bylo vyhověno návrhu na osvojení zletilého v letech 2014, 2015, 2016) 1234

112 Si 27/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce podané Okresním soudem v Mostě)

111 Si 24/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se zaměstnance společnosti) 

 110 Si 21/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků a jejich zařazení do příslušných platových tříd)

110 Si 24/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 138/2016 a 1 T 216/2014)

112 Si 24/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet nových věcí v agendě T, počet pravomocně ukončených řízení v agendě T, počet podaných návrhů na schválení dohody o vině a trestu, počet řízení s pravomocným rozsudkem o schválení dohody o vině a trestu včetně právní kvalifikace jednotlivých případů za období od 1. 9. 2012 do 15. 3. 2018). 

113 Si 22/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí vedených u Okresního soudu v Mostě pod č.j. 16 C 4/2017 - 55; 8 C 112/2013 – 175 a navazující usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 14Co 135/2017-202; 14 C 294/2017 – 26; 28 E 49/2008 – 9; 45 C 17/2017 – 35; 17 C 184/2017 – 48). 1,2a2b3456

111 Si 21/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se odpovědnosti sportovce za úraz, resp. újmu způsobenou při výkonu sportovní činnosti)  

112 Si 21/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí jmenného seznamu soudců opatrovnické agendy u Okresního soudu v Mostě)

111 Si 16/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se počtu projednaných žádostí o podmíněné propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody za rok 2017)

113 Si 18/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného nepravomocného rozsudku v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 45/2017) rozsudek

112 Si 17/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí týkajících se trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci)

110 Si 16/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 4/2018) obžaloba

111 Si 12/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudků týkající se náhrady škody způsobené zvířetem podle zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 13/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně počtu a vynaložených nákladů na znalecké posudky v civilních a trestních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě v letech 2015, 2016 a 2017) "Odpověď".

110 Si 12/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 22 C 4/201745 C 226/201614 C 88/201614 C 293/2015, vč. 14 Co 836/2016 a 14 C 72/2016)

112 Si 13/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 15 C 8/201715 C 209/201622 C 91/201645 C 226/201610 C 211/2016)

111 Si 8/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 7 anonymizovaných rozhodnutí v trestních řízení, v nichž se ukládají ochranná opatření ve formě ochranného léčení)

3 T 104/2014 42 T 10/2016 6 T 238/2008 7 To 274/2014 4 T 133/2014 5 To 298/2016 1 T 132/2008 

113 Si 8/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně souběhu trestní a opatrovnické agendy soudců Okresního soudu v Mostě v období od 30.1.2013 do 29.1.2018) "Žádost"    "Odpověď"

112 Si 7/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku, kde soud postupoval dle ustanovení § 1184 zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 5/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě, informace o organizační struktuře Okresního soudu v Mostě, bezpečnostních předpisů Okresního soudu v Mostě, kolektivní smlouvy Okresního soudu v Mostě, poskytnutí výkazů o pohybu trestní, civilní, stížností a další agendy pro rok 2014, 2015, 2016 a 2017 a lustrace na osobu žadatele)

111 Si 5/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod spisovou značkou 5 TM 36/2017) příloha

110 Si 3/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí statistických údajů týkajících se pachatelů tr. činů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku za roky 2015, 2016 a 2017) příloha

113 Si 1/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 T 51/2017) příloha 

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2018

 

 

 

110 Si 21/2017
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 76/2016) příloha