Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Statistiky z oblasti justice

Ministerstvo spravedlnosti na základě interních i externích požadavků statisticky sleduje ukazatele, které mohou pomáhat při rozhodování na různých úrovních státní správy nebo upozorňovat na vznikající trendy vyskytující se v naší společnosti z pohledu justice.
Za tímto účelem jsou postupně i průběžně zpracovávána data justičního sytému ČR z činnosti soudů (okresní, krajské a vrchní) a státních zastupitelství.
Na základě statistických analýz jsou připravovány podklady pro koncepční materiály k podpoře rozvoje českého justičního systému a jeho harmonizace v rámci EU. Výkonnostní data jsou předávána mezinárodním institucím s cílem vzájemného srovnání a monitoringu vývoje.

Obr. 1 - Srovnání zemí EU podle délky řízení v civilních a obchodních sporech

Zdroj: The 2020 EU Justice Scoreboard,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2020_en.pdf

Naše data v číslech

Všechna data vznikající každý den v rámci justičního systému nejsou z hlediska jejich struktury vhodná pro bezprostřední statistickou analýzu. Ministerstvo spravedlnosti v současné době zpracovává údaje 98 soudů, 97 státních zastupitelství a téměř 200 rejstříků. Nejrozsáhlejší rejstříky obsahují i několik set tisíc záznamů. Všechny ukazatele tak pochopitelně nemohou být s přihlédnutím k efektivitě a účelnosti jejich využití sledovány. Seznam rejstříků soudů a Seznam rejstříků státních zastupitelství slouží pro základní představu a orientaci při práci s veřejnými statistickými daty.

Obr. 2 - Mediánové délky civilního řízení u jednotlivých soudů v ČR

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Výroční statistická zpráva 2020

Statistická data soudů České republiky

Výroční statistické zprávy připravené ke stažení ve formátu pdf a doc představují komentovaný zdroj informací pro odbornou veřejnost, ale i laické zájemce o problematiku soudnictví. Jsou připravovány vždy zpětně po uzavření sledovaného období. Zprávy obsahují vybraná statistická data za okresní, krajské a vrchní soudy, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

České soudnictví: Výroční statistická zpráva

Výroční zprávu pravidelně inovujeme na základě příchozích podnětů, které sbíráme do 31. ledna. Děkujeme všem přispěvatelům ze jejich konstuktivní připomínky, které nám zaslali!

Informace k zasílání podnětů pro zlepšení Výroční statistické zprávy naleznete ve Výzvě k zasílání podnětů

Datasety
Datasety obsahující vybraná data (délky řízení a vyřizování věcí) pro jednotlivé okresní soudy za roky 2008 až 2019 lze najít zde:

Metodiky a nástroje statistické analýzy

Nedílnou součástí práce se statistickými daty je mimo jiné interpretace výsledků analýz. V zájmu objektivity nestavíme naše výstupy na strohých aritmetických průměrech, které mohou být v řadě situací díky odlehlosti mezních hodnot zavádějící, ale aplikujeme postupy, jejichž výsledky jsou pro sledované téma celkově popisnější.

Obr. 3 - Vývoj mediánů délek civilního řízení s vyznačením odlehlých hodnot  

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Výroční statistická zpráva 2020

Protože různé nástroje i pojmy mohou být v různých oborech vnímány odlišně, náš Slovník pojmů přibližuje, jak interpretujeme výrazy, se kterými se v našich materiálech můžete setkat.

Statistické sestavy pro odbornou veřejnost

Podrobná statistická data zpracovaná do předdefinovaných sestav pro odbornou veřejnost jsou zpřístupněna na portálu Infodata v různých formátech souborů. V Seznamech sestav je možné získat přehledové informace o typech sestav v rámci následujících přehledů:

  • Statistické ročenky jsou velmi komplexní zdroj informací ve formátu pdf kombinující statistické údaje z různých zdrojů - tzv. statistických listů a výkazů soudů a státních zastupitelství. Stejně jako u ročenek ČSÚ obsahují i naše Statistické ročenky data za předchozí rok.
  • Výkazy soudů a státních zastupitelství reportují činnost soudů a státních zastupitelství v daném období. Údaje jsou dostupné za měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Obsahují především údaje o počtu napadlých, obživlých, vyřízených a nevyřízených věcí, ale i další data, např. dělení vyřízených věcí podle způsobu vyřízení a dělení obživlých věcí podle důvodu pro obživnutí.
  • Přehledy statistických listů kombinují do různých přehledů údaje o ukončených věcech na státním zastupitelství nebo pravomocně ukončených věcech soudů. Obsahují detailní údaje o ukončených věcech (délky řízení, údaje o odvolání, výsledky řízení, o druhu trestu apod.).
  • Přehledy agend jsou strukturované sestavy dat z výkazů všech soudů (i ve strojově čitelné podobě) umožňující například další výzkumnou práci pro zájemce o justiční statistiky. Přehled obsahuje údaje o počtu napadlých, obživlých, vyřízených a nevyřízených věcí všech soudů v daném rejstříku.

 

Odkazy na zdroje dalších statistických dat z oblasti justice