Statistiky z oblasti justice

Ministerstvo spravedlnosti z podnětu interních i externích požadavků statisticky sleduje ukazatele, které mohou pomáhat při rozhodování na různých úrovních státní správy nebo upozorňovat na vznikající trendy vyskytující se v naší společnosti z pohledu justice.
Za tímto účelem jsou postupně i průběžně zpracovávána data justičního sytému ČR z činnosti soudů (okresní, krajské a vrchní) a státních zastupitelství.
Na základě statistických analýz jsou připravovány podklady pro koncepční materiály k podpoře rozvoje českého justičního systému a jeho harmonizace v rámci EU. Výkonnostní data jsou předávána mezinárodním institucím s cílem vzájemného srovnání a monitoringu vývoje.

Obr. 1 - Srovnání zemí EU podle délky řízení v civilních a obchodních sporech

CEPEJ 2022
Zdroj: The 2022 EU Justice Scoreboard,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2022.pdf

 

Naše data v číslech

Všechna data vznikající každý den v rámci justičního systému nejsou z hlediska jejich struktury vhodná pro bezprostřední statistickou analýzu. Ministerstvo spravedlnosti v současné době zpracovává údaje 98 soudů, 97 státních zastupitelství a téměř 200 rejstříků. Nejrozsáhlejší rejstříky obsahují i několik set tisíc záznamů. Všechny ukazatele tak pochopitelně nemohou být s přihlédnutím k efektivitě a účelnosti jejich využití sledovány. Seznam rejstříků soudů a Seznam rejstříků státních zastupitelství slouží pro základní představu a orientaci při práci s veřejnými statistickými daty.

Obr. 2 - Mediánové délky civilního řízení u jednotlivých soudů v ČR

Délka řízení medián civil
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Výroční statistická zpráva 2021

 

Interaktivní dashboardy

Ministerstvo spravedlnosti nově připravilo interaktivní dynamické dashboardy se statistickými daty. Návštěvník webových stránek získává příležitost měnit si vstupní parametry a ihned získávat vyfiltrované požadované údaje v podobě tabulek či přehledných grafů. Dashboardy jsou rozděleny na trestní a netrestní agendy a obsahují vždy data z ukončených věcí státních zastupitelství nebo soudů. Zájemci o statistiky si tak mohou sami sestavit přehledy například o délkách řízení, výsledku řízení, druhu trestu, údajích o odvolání, atp.

 

Statistická data soudů České republiky

Výroční statistické zprávy připravené ke stažení ve formátu pdf a doc představují komentovaný zdroj informací pro odbornou veřejnost, ale i laické zájemce o problematiku soudnictví. Jsou připravovány vždy zpětně po uzavření sledovaného období. Zprávy obsahují vybraná statistická data za okresní, krajské a vrchní soudy, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

České soudnictví: Výroční statistická zpráva

Výroční zprávu pravidelně inovujeme na základě příchozích podnětů, které sbíráme do 31. ledna. Děkujeme všem přispěvatelům ze jejich konstuktivní připomínky, které nám zaslali!

Datasety
Datasety obsahující vybraná data (délky řízení a vyřizování věcí) pro jednotlivé okresní soudy za roky 2008 až 2021 lze najít zde:

 

Metodiky a nástroje statistické analýzy

Nedílnou součástí práce se statistickými daty je mimo jiné interpretace výsledků analýz. V zájmu objektivity nestavíme naše výstupy na strohých aritmetických průměrech, které mohou být v řadě situací díky odlehlosti mezních hodnot zavádějící, ale aplikujeme postupy, jejichž výsledky jsou pro sledované téma celkově popisnější.

Obr. 3 - Vývoj mediánů délek civilního řízení s vyznačením odlehlých hodnot  

Krabicový graf mediánů délek civilního řízení
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Výroční statistická zpráva 2021

Protože různé nástroje i pojmy mohou být v různých oborech vnímány odlišně, náš Slovník pojmů přibližuje, jak interpretujeme výrazy, se kterými se v našich materiálech můžete setkat.

 

Statistické sestavy pro odbornou veřejnost

Podrobná statistická data zpracovaná do předdefinovaných sestav pro odbornou veřejnost jsou zpřístupněna na portálu Infodata v různých formátech souborů. V Seznamech sestav je možné získat přehledové informace o typech sestav v rámci následujících přehledů:

  • Statistické ročenky jsou velmi komplexní zdroj informací ve formátu pdf kombinující statistické údaje z různých zdrojů - tzv. statistických listů a výkazů soudů a státních zastupitelství. Stejně jako u ročenek ČSÚ obsahují i naše Statistické ročenky data za předchozí rok.
  • Výkazy soudů a státních zastupitelství reportují činnost soudů a státních zastupitelství v daném období. Údaje jsou dostupné za měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Obsahují především údaje o počtu napadlých, obživlých, vyřízených a nevyřízených věcí, ale i další data, např. dělení vyřízených věcí podle způsobu vyřízení a dělení obživlých věcí podle důvodu pro obživnutí.
  • Přehledy statistických listů kombinují do různých přehledů údaje o ukončených věcech na státním zastupitelství nebo pravomocně ukončených věcech soudů. Obsahují detailní údaje o ukončených věcech (délky řízení, údaje o odvolání, výsledky řízení, o druhu trestu apod.).
  • Přehledy agend jsou strukturované sestavy dat z výkazů všech soudů (i ve strojově čitelné podobě) umožňující například další výzkumnou práci pro zájemce o justiční statistiky. Přehled obsahuje údaje o počtu napadlých, obživlých, vyřízených a nevyřízených věcí všech soudů v daném rejstříku.

 

Odkazy na zdroje dalších statistických dat z oblasti justice