Věda a výzkum v resortu

Základní informace

Moderní společnosti, českou společnost nevyjímaje, jsou velmi dynamické a neustále se proměňující. Se změnou společnosti se úzce pojí potřeba těmto změnám porozumět, pochopit jejich podstatu, dokázat na ně reagovat, ovlivňovat je a usměrňovat. Oblasti společenského života spadající do působnosti ministerstva spravedlnosti nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou.

Efektivní nástroje, jimiž lze na uvedenou potřebu reagovat a odpovídat na stále nové výzvy, kterým ministerstvo spravedlnosti, potažmo celá společnost, čelí, nabízí věda a výzkum. Společnost rozvíjející se na znalostech a inovacích se stává efektivnější ve svých procesech, získává předpoklady pro svůj dlouhodobý rozvoj s cílem zlepšovat kvalitu lidského života. Oblast výzkumu, vývoje a inovací tak představuje jeden ze zásadních nástrojů trvalého a udržitelného rozvoje moderní společnosti.

Příprava a realizace koncepčních a strategických záměrů a cílů ministerstva spravedlnosti ve všech oblastech jeho působnosti, odborné diskuse o formulování a realizaci jednotlivých politik, zvýšení efektivity ve vynakládání veřejných prostředků v rámci svěřených agend, zajištění a posílení udržitelnosti jednotlivých opatření, komplexní zkvalitnění výkonu svěřených agend, to vše vyžaduje zajištění dostatečného množství teoretického, komparativního a empirického materiálu, realizace výzkumných záměrů prostřednictvím výzkumných projektů je způsob, jak je kvalifikovaně získat.

Ministerstvo spravedlnosti přistupuje ke svým vědecko-výzkumným potřebám komplexně a snaží se o jejich postupné naplňování. Základem této snahy je průběžné detailní mapování aktuálních vědecko-výzkumných potřeb všech součástí resortu spravedlnosti a hledání efektivních způsobů a nástrojů pro jejich realizaci.

Ministerstvo spravedlnosti své výzkumné potřeby, a to zejména z oblasti kriminologie, trestního práva, penologie, viktimologie, trestní politiky, projevů, příčin a prevence kriminality, realizuje zejména prostřednictví jím zřízené výzkumné organizace – Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který poskytuje velmi kvalitní výzkumné poznatky a svou působností má v České republice jedinečné postavení. K naplňování vědecko-výzkumných potřeb celého resortu přispívá také spolupráce s Probační a mediační službou a Akademií VS ČR, jež se dlouhodobě věnuje penologickému výzkumu. Ministerstvo spravedlnosti se také dlouhodobě zapojuje do programů bezpečnostního výzkumu poskytovaného ministerstvem vnitra. S ohledem na skutečnost, že resort spravedlnosti v současné době nepatří mezi poskytovatele účelové ani institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací, vyvstává také potřeba kontinuálního hledání možností zapojení do výzkumných programů takových poskytovatelů.

Věcně příslušným pracovištěm pro koordinaci oblasti výzkumu a vývoje ministerstva spravedlnosti je odbor trestní politiky.

Aktuality

Projekty

Certifikace metodik

Případné dotazy týkající se resortního výzkumu ministerstva spravedlnosti ráda zodpoví Mgr. et Mgr. Aneta Janigová (ajanigova@msp.justice.cz, tel.: 420 221 997 483).