Veřejné zakázky v resortu justice

Ministerstvo spravedlnosti je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu ministerstvo zveřejňuje na následujících profilech zadavatele:

Registr smluv 

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv.

Resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Vláda uložila usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2011 č. 563, které bylo později nahrazeno usnesením vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 24, povinnost od 1. 7. 2012 všem ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Centralizovaným zadáváním veřejných zakázek je postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů.

Centralizované zadávání umožňuje efektivně snižovat finanční, personální a časové náklady na pořizování zboží, služeb a stavebních prací při zachování kvality dodaných komodit. Zároveň dochází ke standardizaci kvality plnění předmětu veřejné zakázky napříč celým resortem.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje veškeré informace o centralizovaně zadávaných veřejných zakázkách na svých výše uvedených profilech zadavatele a smlouvy na základě nich uzavřené v registru smluv.