Státní dohled ministerstva nad činností advokátů

Ve vztahu k advokátům byla Ministerstvu spravedlnosti České republiky dle § 52b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii"), svěřena pravomoc vykonávat státní dohled nad činností advokátů toliko dle ust. § 25a uvedeného zákona (prohlášení o pravosti podpisu) a § 25c (autorizovaná konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.).

Ve vztahu k ostatním advokátním činnostem nepodléhá advokát dohledu Ministerstva spravedlnosti. Dohled nad dodržováním zákona o advokacii a zvláštních právních předpisů včetně etického kodexu v tomto rozsahu přísluší výlučně kontrolní radě České advokátní komory, která jakožto samosprávná profesní organizace rovněž není (s výjimkou rozhodovací činností o určení advokáta k poskytnutí právní porady nebo právní služby) podřízena dohledu Ministerstva spravedlnosti. Jedinou pravomocí vyhrazenou v tomto ohledu osobně ministryni spravedlnosti je podání kárného návrhu ke kárné komisi České advokátní komory.

Ve vztahu k České advokátní komoře byla Ministerstvu spravedlnosti České republiky zákonem o advokacii svěřena především pravomoc vydávat kárný a zkušební řád České advokátní komory. Podle § 52b odst. 2 zákona o advokacii vykonává Ministerstvo spravedlnosti státní dohled nad rozhodovací činností České advokátní komory podle § 18a a 18b a nad rozhodovací činností České advokátní komory podle § 18c, byl-li advokát určen k poskytnutí právní služby spočívající v zastoupení v řízení před orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem. Pravomoc zasahovat do činnosti České advokátní komory v jiných oblastech nebyla Ministerstvu spravedlnosti svěřena.

Web České advokátní komory