Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Státní dohled ministerstva nad činností advokátů

Ve vztahu k České advokátní komoře byla Ministerstvu spravedlnosti České republiky zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii"), svěřena především pravomoc vydávat kárný a zkušební řád České advokátní komory. Pravomoc zasahovat do činnosti České advokátní komory v jiných oblastech nebyla ministerstvu spravedlnosti svěřena. Z toho důvodu není ministerstvo oprávněno přezkoumávat způsob vyřízení stížností na postup advokátů jejími orgány nebo hodnotit, zda postup komory je v daném případě adekvátní.

Ve vztahu k advokátům byla Ministerstvu spravedlnosti České republiky dle § 52b  zákona o advokacii svěřena pravomoc vykonávat státní dohled nad činností advokátů toliko dle ust. § 25a uvedeného zákona (prohlášení o pravosti podpisu) a § 25c (autorizovaná konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.). Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. Dohled na dodržování zákona o advokacii přísluší kontrolní radě České advokátní komory. Ministerstvu spravedlnosti v žádném případě nepřísluší přezkoumávat závěry kontrolní rady České advokátní komory.

Web České advokátní komory