Otevřené věznice

Formát Otevřených věznic se začal v Evropě (nejen však v Evropě) hojně rozvíjet a využívat zejména v období po skončení druhé světové války jako součást velkých reforem trestních politik jednotlivých států. V současné době představují Otevřené věznice dlouhodobě ověřený a efektivní nástroj trestní politiky a stávají se tak klíčovými pilíři moderních vyspělých světových vězeňských systémů.

Cílem implementace formátu Otevřených věznic do trestního systému ČR je snaha snížit recidivu vězněných/propuštěných osob pomocí efektivní, postupné a kontrolované přípravy vězněné osoby na propuštění s důrazem kladeným na minimalizaci potenciálních rizik spojených s tzv. „šokem z propuštění". S ohledem na možnosti bezpečného posilování fyzické i sociální interakce odsouzených s mimovězeňským prostředím, posilování individuální a skupinové odpovědnosti a rozvíjení samostatnosti odsouzených se Otevřené věznice označují za pomyslné „trenažéry svobody". Formát Otevřených věznic je tak svou filozofií ideálním způsobem přípravy odsouzeného na život na svobodě.

Pilotní projekt „Otevřené věznice"

Pilotní projekt „Otevřené věznice" (dále jen „OV") v České republice je vázán na současné legislativní podmínky a jeho příprava/realizace je dána vládou schváleným obsahem Koncepce vězeňství do roku 2025 a schváleným Akčním plánem 2016 a 2017. Při přípravě pilotního projektu se Ministerstvo spravedlnosti ČR spolu s Vězeňskou službou ČR inspirovalo v zahraničí. Vzorem se staly Otevřené věznice ve Finsku, Norsku a Německu, kde představuje tento typ vězeňských zařízení klíčové pilíře těchto vyspělých moderních vězeňských systémů.

K tématu Otevřených věznic byla taktéž uskutečněna mezinárodní odborná konference ve dnech 6. a 7. března 2017 na půdě Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Konferenci pořádalo Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR. Konference se zúčastnili přední odborníci z ČR, Finska, Norska, Německa a Rumunska.

První etapa pilotního projektu OV byla spuštěna dne 16. 10. 2017 slavnostním zahájením v areálu Věznice Jiřice. V této etapě bylo vybudováno 5 objektů, z čehož 4 objekty slouží pro ubytování vězňů a 1 objekt je určen pro zázemí personálu a realizaci aktivit programů zacházení. Tato věznice je v první etapě určena pro 32 odsouzených. Po dokončení výstavby první etapy je plánováno další rozšíření této věznice, která by měla pojmout až 100 vězňů.

Do OV jsou umisťováni odsouzení, kteří jsou po 1. říjnu 2017 zařazeni pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou – oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. Hlavní kritérium zařazení představuje vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik dle plánované kategorizace pro uplatňování vnější diferenciace při umisťování odsouzených do jednotlivých oddělení věznice s ostrahou.

Oproti současnému stavu lze hovořit o větším podílu individuálního zacházení s odsouzenými ve smyslu case managementu, který je směřován společně s dalšími cílenými aktivitami programu zacházení zejména k posilování protektivních faktorů, prosociálního chování odsouzených a k jejich přípravě na plynulý přechod do občanského života po jejich propuštění na svobodu. Zde se uvažuje rovněž o realizaci kontinuálního způsobu zacházení s odsouzenými s přesahem do oblasti postpenitenciární péče. Sami odsouzení mohou ze svého pohledu vnímat jako určitou výhodu kulturu ubytování v rámci ubytoven a možnost kontaktu s přírodou vzhledem k dispozici místa, ve kterém se otevřená věznice buduje. Předpokládá se, že v maximální míře budou odsouzení zařazování i do pracovního procesu v průběhu jejich výkonu trestu v OV.

Pilotní projekt „Otevřené věznice" bude pravidelně vyhodnocován a na základě výsledků evaluační analýzy bude aktualizován plán dalšího rozvoje projektu v následujících fázích. Evaluaci projektu realizuje Institut pro kriminologii a sociální prevenci.