Základní informace

Stížnost pro porušení zákona je mimořádný opravný prostředek v trestním řízení, který směřuje proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení. Proti výroku o trestu lze stížnost pro porušení zákona podat jen v případě, že uložený trest je ve zřejmém rozporu s účelem trestu nebo ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti trestného činu či k poměrům pachatele.

O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud České republiky.

Stížnost pro porušení zákona je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti. Obviněný či poškozený sám ji tedy nemůže podat. Kterákoli fyzická či právnická osoba je však oprávněna iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Podnět lze adresovat přímo ministru spravedlnosti nebo rovněž státnímu zastupitelství, které je bezprostředně nadřízeno státnímu zastupitelství, které bylo v původním řízení ve věci činné v posledním stupni. Toto státní zastupitelství podnět prošetří a společně se svým vyjádřením jej předloží ministru spravedlnosti, který o podání stížnosti pro porušení zákona nebo o odložení tohoto podnětu rozhodne. Ministr spravedlnosti podle svého uvážení stížnost pro porušení zákona podat může, ale nemusí. Odložení podnětu ministrem není rozhodnutím podle trestního řádu ani správního řádu, takže se neodůvodňuje a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek.

Podání podnětu není vázáno žádnou lhůtou. Musí z něj být patrné, které věci se týká (označením nezákonného rozhodnutí datací a spisovou značkou konkrétního soudu nebo státního zastupitelství) a musí být ve stručnosti uvedeno, z jakých skutečností podatel dovozuje, že zákon byl porušen.

Řízení o stížnosti pro porušení zákona může vést ke zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho části, zrušení všech obsahově navazujících rozhodnutí, k doplnění chybějícího nebo neúplného výroku, anebo k opětovnému projednání věci příslušným orgánem a k novému rozhodnutí, je-li ho zapotřebí. Byl-li zákon porušen ve prospěch obviněného, Nejvyšší soud může pouze vyslovit porušení zákona, aniž by mohl předmětné rozhodnutí zrušit nebo změnit.

Přehled trestních věcí, které byly přezkoumány Ministerstvem spravedlnosti na základě podnětů ke stížnosti pro porušení zákona v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2023, včetně počtu podaných stížností pro porušení zákona ministry a ministryněmi spravedlnosti u Nejvyššího soudu a jejich úspěšnost:

Rok

Podněty k SPZ

(Nápad)

Počet podaných SPZ

Vyhověno Nejvyšším soudem ČR

Zamítnuté SPZ

Zpětvzetí SPZ či spojení věci

Nerozhodnuto

2013

874

67

55

11

1

0

2014

796

48

38

8

2

0

2015

698

30

26

4

0

0

2016

863

68

62

5

1

0

2017

790

94

86

8

0

0

2018

617

47

43

4

0

0

2019

660

101

95

5

0

1

2020

771

49

37

5

1

6

2021

1020

136

126

9

1

0

2022

885

136

118

11

2

4

2023

642

101

80

8

1

11

Ministryně spravedlnosti vydala obecné stanovisko k podnětům k podání stížnosti pro porušení zákona směřujícím proti aplikaci kvalifikovaných skutkových podstat vztahujících se k trestným činům spáchaným za nouzového stavu státu vyhlášeného Vládou České republiky z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. V tomto stanovisku ministryně spravedlnosti typově konkretizuje případy, ve kterých bude stížnost pro porušení zákona zpravidla podávat, a zároveň uvádí, ve kterých typech případů podněty zpravidla odloží.

Obecné stanovisko SPZ ( nouzový stav ) naleznete ZDE

 

Archiv stížností pro porušení zákona a rozhodnutí o nich z let 2013 a dřívějších naleznete zde.

Archiv stížností pro porušení zákona a rozhodnutí o nich z let 2014 až 2018 naleznete zde.

Archiv stížností pro porušení zákona a rozhodnutí o nich z let 2019 až 2023 naleznete zde.

Archiv stížností pro porušení zákona a rozhodnutí o nich z let 2024 naleznete zde.