Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

Koncepce rozvoje probace a mediace navazuje na výsledky dlouholeté činnosti Probační a mediační služby a představuje strategický plán dalšího rozvoje probace a mediace v ČR, který v dlouhodobém horizontu chyběl. Stěžejní podmínkou rozvoje kvality výkonu probace a mediace je mezirezortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný, rychlý a pro společnost bezpečný způsob výkonu alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů.

Koncepce byla zpracována ve spolupráci řady subjektů a na její tvorbě se podílely též další resorty. Koncepce byla schválena vládou dne 11. října 2017 usnesením č. 733.

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 je ke stažení zde.

Globální cíl koncepce:

Kvalitativně rozvinout probaci a mediaci v České republice.

Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty vytvořit systémový způsob zacházení s pachateli a oběťmi trestných činů.

Chránit společnost před následky a opakováním trestné činnosti.

Koncepce dále definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti:

  1. Odklonit pachatele od kriminální kariéry
  2. Rozvíjet systémové řešení služeb pro oběti
  3. Zvýšit bezpečnost společnosti
  4. Zabezpečit další efektivní fungování PMS

Jedním z klíčových cílů Koncepce je též zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.

Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již vládou schválenou Koncepci vězeňství do roku 2025. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu - snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti.  

Koncepce předkládá jak jednotlivé strategické a specifické cíle, tak i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Ty budou definovány v rámci každoročních akčních plánů, jež budou následně pravidelně hodnoceny. Tak bude možné přehledně sledovat naplňování cílů a průběžně evaluovat účinnost jednotlivých nástrojů.

Akční plány ke Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025

(dle usnesení vlády)