Žádost o milost

Komu žádost o milost podat?

Žádosti o milost vyřizuje oddělení milostí Ministerstva spravedlnosti, a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 378/2013 Sb., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Co musí žádost o milost obsahovat?

Žádost o milost je vhodné podat na formuláři připraveném Ministerstvem spravedlnosti, kde jsou vyznačeny veškeré údaje, které jsou pro posouzení věci klíčové. Žádost o milost je možné podat i bez využití tohoto formuláře, avšak je vhodné uvést následující údaje: 

  • jméno, příjmení, bydliště a případně e-mailový kontakt na žadatele;
  • jméno a příjmení osoby, ve prospěch které je žádáno o milost, dále její datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště a státní občanství;
  • označení orgánu, který ve věci rozhodoval (soud, státní zastupitelství, policie), spisová značka řízení;
  • uvedení, zda je osoba, pro kterou je žádáno i milost, ve výkonu trestu / ve vazbě, s uvedením místa výkonu a začátku a plánovaného konce výkonu, a lhůty pro podmíněné propuštění;
  • důvod podání žádosti o milost včetně příloh, kterými doložíte závažnost věci. Přílohy k žádosti o milost nejsou povinné, avšak pokud máte k dispozici dokumenty, které by mohly podpořit Vaši žádost, můžete přiložit jejich kopie (zejména výpis z rejstříku trestů, zdravotní dokumentaci, záruky dalších osob, potvrzení o příslibu zaměstnání, nájemní smlouvy apod.).

Co může ministerstvo udělat?

Ministerstvo spravedlnosti může na základě žádosti o milost posoudit veškeré okolnosti daného případu, zejména si může vyžádat vyjádření ošetřujícího lékaře, zda dotyčný trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život. Toto hledisko posuzování žádostí o milost Ministerstvem spravedlnosti vyplývá z rozhodnutí prezidenta republiky č. 378/2013 Sb., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Pokud ministerstvo zjistí, že žádost o milost je důvodná, postoupí tuto věc Kanceláři prezidenta republiky k rozhodnutí. V opačném případě ministr spravedlnosti žádosti o milost zamítá.

Jak žádost o milost podat?

Žádost o milost musí mít písemnou podobu. Pro její podání máte následující možnosti:

  • poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
  • osobně na podatelnu ministerstva v úředních hodinách
  • do datové schránky ministerstva, ID datové schránky: kq4aawz
  • e-mailem na adresu posta@msp.justice.cz.

Platí se za podání žádosti o milost?

Za podání žádosti o milost nic neplatíte.