Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministerstvo spravedlnosti a rovné příležitosti mužů a žen

Vláda České republiky v návaznosti na řešení problematiky rovnosti v ostatních zemích EU přijala usnesení č. 236 ze dne 8. 4. 1998, jímž schválila programový dokument „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen" jako národní akční plán, který je usnesením vlády každoročně aktualizován. Vládou schválené „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen" ukládají jednotlivým resortům úkoly na poli rovných příležitostí. Jedním z úkolů je vytvoření resortní koncepce rovnosti žen a mužů a specifických priorit a postupů vlastním jednotlivým ministerstvům, která se takto zavazují v rámci gesční působnosti provádět politiku rovných příležitostí, a to na úrovni ministerstva, jím řízených organizací a dále i vně resortu. Ministerstva mají povinnost pravidelně vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících z koncepce a priorit vlastních i vládních a aktualizovat své priority vždy do konce kalendářního roku.

Koordinací agendy rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti je pověřen Úřad vlády. Usnesením vlády č. 1033 ze dne 10. 10. 2001 byla zřízena Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada vlády"), jako stálý poradní orgán vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada vlády zahájila prakticky svou činnost až koncem roku 2002. Členem Rady vlády je rovněž zástupce Ministerstva spravedlnosti.

Zajištění agendy v resortu Ministerstva spravedlnosti

Legislativně odborná problematika této agendy je zajišťována legislativním odborem, který zastupuje ministerstvo např. v Republikovém výboru pro prevenci kriminality při Ministerstvu vnitra, který se zabývá i problematikou násilí páchaného na ženách. Koordinátorem dané agendy na Ministerstvu spravedlnosti a celém jeho resortu je odbor rozvoje lidských zdrojů.

Priority a postupy Ministerstva spravedlnosti ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2023

Informace o plnění priorit a postupů Ministerstva spravedlnosti ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže za rok 2022