Koncepce vězeňství

V souvislosti s politickými a společenskými změnami po roce 1989 dochází k zásadním změnám taktéž v oblasti výkonu trestu odnětí svobody ve smyslu celkové transformace i humanizace vězeňství.

Koncepce vězeňství do roku 2025 – tzv. NKV

Koncepce zpracována sekcí trestní politiky na základě výstupů získaných z činnosti ministerstvem iniciované široké pracovní skupiny (složené ze zástupců MSp, VS ČR, PMS, IKSP, Kanceláře Veřejného ochránce práv, zástupců soudů i státních zastupitelství, dotčených ministerstev a též zástupců akademické obce). Koncepce schválena vládou ČR dne 3. února 2016, usnesením č. 79, o Koncepci vězeňství do roku 2025.

Historicky první systémová aktivita, která pojímá vězeňství v širším pojetí neomezeném pouze na Vězeňskou službu ČR. Založena na důrazu na mezirezortní a multidisciplinární přístup. K úkolům zpracovávány každoročně Akční plány schválené ministrem spravedlnosti, vyhodnocení jejich plnění je předkládáno vládě ČR.

Koncepce vězeňství do roku 2025 je ke stažení zde.

3 globální cíle  NKV:

 1. vytvořit dobře fungující, efektivní, mezinárodní standardy dodržující vězeňství propojené s prevencí kriminality, postpenitenciární péčí, sociální sférou a vzdělávacím systémem a směřující k reintegraci pachatelů trestné činnosti do společnosti
 2. plnit úkol nápravy odsouzených osob na základě individuálních postupů za účelem předcházení recidivě kriminálního chování a izolace opakovaně recidivujících pachatelů nejzávažnější násilné trestné činnosti od společnosti s cílem zajistit bezpečí občanů
 3. docílit pomocí širokého komplexu opatření existence moderního systému vězeňství, odpovídajícího 21. století a srovnatelného s dalšími vyspělými demokratickými státy.

9 kapitol NKV:

 1. zaměstnávání
 2. vzdělávání
 3. programy zacházení a SARPO
 4. zdravotnictví
 5. drogy a jiné závislosti
 6. bezpečnost
 7. resocializace propouštěných vězňů a návaznost na prevenci a postpéči
 8. financování vězeňství
 9. legislativní změny v oblasti vězeňství

Akční plány ke Koncepci vězeňství do roku 2025

(dle usnesení vzato na vědomí vládou)

Předchozí koncepce vězeňství