Dluhová problematika ve výkonu trestu

Ve výkonu trestu se ještě výrazněji a palčivěji než u běžné populace vyskytuje problém s existencí dluhů. Většina vězněných osob je zadlužena a úhrny dlužných částek se nezřídka pohybují v řádu milionů korun. Krom dluhů typických u běžné populace jsou zde navíc přítomné pohledávky a dluhy související přímo s trestnou činností odsouzených (náhrada škody, náklady trestního řízení apod.). To v kombinaci s obecně relativně nízkou úrovní vzdělání, finanční gramotnosti a nedostatku potřebné informační podpory většiny odsouzených vytváří jednu z klíčových bariér při návratu vězněné osoby na svobodu. Vězněné osoby mají rovněž snížený přístup ke kvalitním, aktuálním a relevantním informačním zdrojům, stejně jako menší možnost komunikace se svými věřiteli, exekutory, soudy a dalšími zainteresovanými subjekty.

V této souvislosti a v návaznosti na cíle nové koncepce vězeňství do roku 2025 se tedy odborná pozornost obrací i na témata spojená se zadlužením vězněných osob a jeho systémovým řešením. Řešení zadlužení je tak zároveň s tématem vzdělávání a zvyšování zaměstnávání vězněných osob jednou z klíčových oblastí, které vyžadují fundovaný, dlouhodobý a systematický přístup.

Dluhové poradenství

Dosavadní podoba dluhového poradenství a zvyšování finanční gramotnosti vězněných osob, stejně jako praktické řešení problémů často významně zadlužených vězněných osob, v minulosti nebyla systémově adekvátně řešena.

V praxi se tak v tomto ohledu uplatňovaly spíše ad hoc aktivity konkrétních věznic, které se předmětným tématem ve spolupráci s neziskovými organizacemi věnovaly. Fenomén zadlužení a jeho řešení ovšem nepochybně vyžaduje komplexní a systémový přístup, a to v rovině:

  1. průběžného adekvátního vzdělávání odborného personálu VS ČR v dynamicky se vyvíjející dluhové problematice
  2. prohloubení spolupráce VS ČR se zainteresovanými subjekty, které se na poskytování dluhového poradenství dlouhodobě zaměřují
  3. systematického zakotvení dluhového poradenství do odborné praxe práce s odsouzenými
  4. reálného snížení dluhové zátěže odsouzených, posílení jejich finanční gramotnosti a ukotvení dluhové problematiky jako jednoho z klíčových aspektů úspěšné reintegrace (plány bezpečného propuštění, specializované programy zacházení apod.)

Vězeňská služba ČR v této souvislosti mj. zpracovává metodiky poskytování dluhového poradenství vězněným osobám. Dále se připravuje spuštění pilotního projektu dluhového poradenství, konkrétně ve věznici Znojmo. Tento projekt má otestovat klíčové aktivity potřebné jak pro základní skupinové dluhové poradenství, tak i možnosti intenzivnější individuální spolupráce na řešení dluhů. Na projektu se bude podílet nezisková organizace, která se poskytováním dluhového poradenství zabývá. Projekt by tak měl přinést pozitivní „know how", které bude možné rozšířit do dalších věznic, a ve výsledku tak být jakýmsi základním kamenem standardizované a systematické podpory a poskytování kvalitního dluhového poradenství vězněným osobám v ČR.