Přejít k obsahu

Okresní soud v Mostě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Přijímání žádostí - Přijímání žádostí o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „InfZ"), může každý požádat o poskytnutí informací, vztahujících se k činnosti Okresního soudu v Mostě. Ústně, tj. i telefonicky podané žádosti se vyřizují neformálně a není o nich vedena evidence. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li ji za dostačující, je nutno podat žádost písemně.
1. Podmínky pro podávání žádostí:
Postup při podávání písemné žádosti je upraven v § 14 InfZ., žadatel může využít formuláře uložené na webových stránkách Okresního soudu v Mostě v sekci Formuláře (žádost o lustrum). Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Okresnímu soudu v Mostě a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Písemnou žádost je možné podat: 
a.  listinnou formou
- poštou na adresu: Okresní soud v Mostě, Moskevská 2, 434 74 Most
- osobně v úředních hodinách v Infocentru soudu: PO 8.00 – 16.00, ÚT- PÁ 8.00 – 15.00 
b. elektronicky
- na adresu: podatelna@osoud.mst.justice.cz
- ID datové schránky: bueabp5
- webovou aplikací ePodatelna dostupnou z http://www.justice.cz/
Podmínkou vyhovění žádosti o soupis soudních řízení (lustrum) je prokázání žadatelovy totožnosti, tzn. žádost bude buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem, nebo bude žádost v listinné podobě opatřena ověřeným podpisem, nebo bude žádost odeslána z datové schránky. Žádosti, které nebudou tuto podmínku splňovat, se zapíší ve správě soudu do rejstříku Spr. Žadatel bude následně vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů dodal žádost se všemi náležitostmi, poté bude žádost vyřízena.
2. Z pověření předsedy Okresního soudu v Mostě a v součinnosti s odbornými soudními útvary:
A. žádosti o informace kompletně vyřizují a rozhodují asistenti Okresního soudu v Mostě dle InfZ. 
B. žádosti o soupisy soudních řízení vyřizují pracovnice Infocentra dle InfZ a Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. 11. 2017 ke sjednocení postupu soudů při vyřizování žádostí o soupisy řízení, v nichž vystupuje jako účastník řízení konkrétní osoba.  ZDE
Lhůty:
Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše o 10 dnůprodloužit.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Okresní soud v Mostě nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje, které mu umožní vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí informace, bude mu sdělena ve výše uvedené lhůtě.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Okresní soud v Mostě žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Okresní soud v Mostě rozhodne o odmítnutí žádosti.
Nevztahují-li se požadované informace k jeho působnosti, pak Okresní soud v Mostě žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost do 7 dnů sdělí žadateli.
Neposkytnutí informace:
Pokud Okresní soud v Mostě žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. InfZ stanoví omezení práva na poskytnutí informace. Okresní soud v Mostě zejména neposkytne informace:
·  týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, ledaže by šlo o zákonnou výjimku stanovenou právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (§§ 8a a 8b)
·  o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení (§ 10)
·  stanoviska a právní názory, především výklad zákonů a právních předpisů, budoucí rozhodnutí a informace, které by musel nově vytvářet (§ 2 odst. 4)
·  o probíhajícím trestním řízení (§ 11 odst 4 písm. a)
·  o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků (§ 11 odst. 4 písm. b)
·  v souladu s právními předpisy označené za utajované skutečnosti, k nimž nemá žadatel oprávněný přístup (§ 7)
·  které jsou předmětem průmyslového vlastnictví (§ 2 odst. 3) a obchodního tajemství (§ 9)
·  vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu (§ 11 odst. 1 písm. a)
·  ucelené databáze v jakékoli, i elektronické podobě
Opravné prostředky:
1. Odvolání (§ 16 InfZ)
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat k Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a InfZ)
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud
·  nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informace dle § 6
·  uplynula lhůta 15 dnů, aniž by mu byly poskytnuty požadované informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
·  byly poskytnuty pouze částečné informace, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí odmítnutí žádosti
·  nesouhlasí s výší stanovené úhrady
Stížnost se podává u povinného subjektu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení, výzvy k úhradě nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Rozhoduje o ní Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Úhrady za poskytování informací (§ 17 InfZ)
Okresní soud v Mostě může požadovat úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, pořízením kopií a odesláním informace žadateli, přičemž postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. 7. 2011.

Přehled nejdůležitějších právních norem ZDE
Metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20.11.2017 
Vnitřní předpis č. 4/2017 vydaný Okresní soud v Mostě dne 29.12.2017

 

Výroční zprávy:
2020
2019
2018
2017

2016
2015
2014
2013

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví k zajištění jednotného postupu podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů1), v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník"):
§ 1
Náklady na pořízení kopií

(1)       Za pořízení kopie formátu A4
            a) jednostranná                       2 Kč
            b) oboustranná                        3 Kč
(2)       Za pořízení kopie formátu A3
            a) jednostranná                       3 Kč
            b) oboustranná                        4 Kč
(3)       Pokud jsou požadované informace obsažení v publikaci či tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
§ 2
Náklady na pořízení technických nosičů dat

(1)       Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel                 10 Kč
(2)       Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel               15 Kč
(3)       V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.
§ 3
Náklady na odeslání informací žadateli

(1)       Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
(2)       Náklady na balné se nehradí.
§ 4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
§ 5
Společná ustanovení

(1)       Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je povinnými subjekty požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.
(2)       Vyhledávání informací trvající celkově méně než 1 hodinu nelze považovat za mimořádně rozsáhlé, a povinný subjekt proto není oprávněn požadovat úhradu dle § 4 sazebníku.
§ 6
Tato instrukce nabývá účinností dnem 15. července 2011.


Ministr spravedlnosti: JUDr. Jiří Pospíšil


1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.

 

 

Zveřejněné informace za rok 2021:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

117 Si 16/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků vydaných ve věcech sp. zn. 22 C 240/2018 a 44 C 1/2018)

 

111 Si 34/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkajících se počtu vyslechnutých osob prostřednictvím videokonferenčního zařízení pro rok 2018, 2019 a 2020)

 

115 Si 36/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí zápisů ze setkání pracovní skupiny Cochemského modelu u Okresního soudu v Mostě)

 

110 Si 34/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědi na dotaz týkající agendy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

 

110 Si 26/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se informačního systému ISAS)

 

118 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 PP 208/2021)

 

117 Si 13/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku vydaného ve věci sp. zn. 1 T 69/2017)

 

115 Si 31/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 14C 262/2021 a poskytnutí zveřejněných informací o zaměstnancích soudu)

 

115 Si 30/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí odpovědí žadateli na otázky týkající se žalob na náhradu nemajetkové újmy způsobené průtahy v soudním řízení)

 

116 Si 16/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku č.j. 45C 59/2016)

 

116 Si 22/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 46 C 5/2014)

 

115 Si 27/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku  č.j.  46 C 141/2020 - 98 a rozsudek ve věci 10 Co 63/2021-116)

 

110 Si 22/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10C 329/2014, 22C 395/2012 a 46C 57/2013)

 

115 Si 26/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č.j 33 C 427/2020-31)

 

110 Si 23/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků ve věcech ochrany osobnosti, kde bylo žalobci přiznáno přiměřené zadostiučinění v penězích za zásah do osobnostních práv v rámci řízení zahájených od 1. 1. 2014 včetně)

 

111 Si 21/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace –  poskytnutí odpovědi na otázky týkajících se svěřenských fondů spolu s poskytnutím anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 19 Nc 22501/2020)

 

115 Si 22/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech 16C 54/2020, 16C 63/2006, 39C 262/2020, 17C 424/2018, 17C 296/2017, 17C 266/2017)

 

116 Si 18/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci 5T 43/2017)

 

117 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o výši soudem vyplacených prostředků ustanoveným advokátům a počtu advokátů ex offo vedených u zdejšího soudu)

 

110 Si 18/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3T 128/2016. 6T 73/2016, 42T 155/2017, 42T 56/2017 a 5Tm 33/2018)

 

111 Si 19/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 222/2008 a 45 C 134/2017)

 

111 Si 17/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky žadatelky týkající se elektronizace civilního řízení)

 

112 Si 14/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí č. j. 50 EXE 2455/2021-23  a č. j. 50 EXE 2314/2021-13)

 

112 Si 18/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. 44 C 110/2014)

 

116 Si 14/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace z oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních)

 

115 Si 19/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č.j. 48C 126/2020-58)

 

110 Si 17/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5T 108/2009)

 

110 Si 11/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se nápadu civilních věcí)

 

116 Si 13/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o nápadu věcí v trestní agendě Okresního soudu v Mostě v letech 2018, 2019 a 2020)

 

112 Si 16/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních o žalobě z rušené držby, v nichž soud postupoval podle § 176 a násl. o. s. ř. od roku 2014 do současnosti)

 

116 Si 10/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, kterými se končila řízení vedená u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 48 C 148/2014 a pod sp. zn. 40 C 74/2013)

 

115 Si 15/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 42 T 15/2021)

 

111 Si 11/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace vztahující se k počtu (a následných vyhovění) návrhů na podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody podaných ředitelem věznice za období od 1. 1. 2020 do 22. 4. 2021) TABULKA

 

112 Si 11/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací o účastnících řízení, předmětu řízení, průběhu řízení, stadiu řízení a příp. anonymizovaných rozhodnutí týkajících se subjektů GWINDOR GAMMA a.s. (IČ 27829588), Giaguaro a.s. v likvidaci (IČ 27715531), FRODO s.r.o. v likvidaci (IČ 25405811) a MORWEN LAMBDA a.s. (IČ 27829979)) přílohy

 

112 Si 9/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného meritorního rozsudku obsahující ve společné souvislosti slovní spojení „společné jmění manželů", „informační deficit", „opěrné body" a „součinnost manžela")

 

111 Si 7/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.: 1 T 53/2020, 1 T 58/2020, 2 T 48/2020, 2 T 54/2020, 3 T 126/2020, 4 T 43/2020)

 

116 Si 4/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – povinný subjekt jako zadavatel veřejných zakázek a zřizovatel subjektů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

 

115 Si 8/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného trestního příkazu ve věci sp. zn. 3 T 97/2017)

 

110 Si 6/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 39C 448/2009)

 

110 Si 5/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 50 EXE 2967/2018 a 50 EXE 8007/2017)

 

110 Si 64/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se exekučních řízení)

 

112 Si 5/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci 12 C 301/2015, 14 C 306/2015, 16 C 148/2016 a 33 C 17/2015)

 

111 Si 6/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí soudních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 22 C 4/2017 a 33 C 4/2017)

 

115 Si 6/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 6 T 62/2020)

 

111 Si 4/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí soudních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 33 C 698/2004, 9 C 176/2002 a 2 T 8/2016)

 

116 Si 2/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí dvou anonymizovaných rozhodnutí 10 C 436/2014 a 45 C 194/2014)

 

115 Si 5/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí všech anonymizovaných rozsudků za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 ve věci znásilnění dle § 185 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník)

 

112 Si 4/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o rozhodnutích v trestních řízeních vedených pro trestný čin nebezpečného pronásledování dle § 354 trestního zákoníku) rozhodnutí (4) + přípis.

 

111 Si 2/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí soudních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 86/2016 a 22 C 48/2012)

 

112 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí vybraných rozhodnutí, kterými bylo vyhověno přerušení výkonu trestu a upuštění od výkonu trestu odnětí svobody ZDE)

 

112 Si 64/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – oblast veřejného zdraví, informatika a rozvrh práce povinného subjektu)

 

110 Si 2/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12C 97/2015, 16C 75/2015, 17C 133/2015, 22C 141/2015, 15C 143/2016, 22C 74/2016, 41C 127/2016, 44C 31/2016, 16C 169/2017 a 15C 9/2019)

 

115 Si 3/2021
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí konečných rozhodnutí ve věcech sp. zn. 16 C 383/2012, sp. zn. 17 C 261/2014 a sp. zn. 22 C 273/2014)

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2021

 

 

 

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2020:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

112 Si 67/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 10 C 434/2014, 12 C 192/2013, 16 C 49/2014, 17 C 260/2013, 45 C 168/2014 a 46 C 316/2013)

115 Si 17/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č. j. 45 C 63/2014-128 a opravného usnesení č. j. 45 C 63/2014-145)

111 Si 63/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3 T 69/2020)

115 Si 16/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí statistický dat o rozhodovací praxi senátů ve věci žádosti o poskytnutí statistických dat o žádostech o podmíněné propuštění z let 2015 - 2020 a poskytnutí anonymizovaných usnesení ve věci žádosti poskytnutí usnesení o žádostech o podmíněné propuštění z let 2015 – 2020) ZDE

112 Si 63/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozsudku ve věci 14 C 106/2019 a 41 C 179/2016)

110 Si 62/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10C 446/2014, 10C 554/2014, 32C 15/2012, 40C 11/2012, 40C 18/2013, 40C 40/2012, 40C 46/2011, 40C 80/2012, 48C 9/2014 a 48C 266/2014) rozhodnutí

110 Si 61/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se domácího násilí)

110 Si 59/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 8C 112/2013, 15C 127/2016, 10C 193/2017, 16C 388/2012 a 33C 155/2015) rozhodnutí

115 Si 15/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozsudku Okresního soudu v Mostě č. j. 42 T 133/2018 - 169)

112 Si 62/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí nejnovějšího rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení vedeném pro trestný čin dle Hlavy VIII trestního zákoníku (trestné činy proti životnímu prostředí) ZDE

111 Si 60/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o řízeních týkajících se uplatnění práva požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi ve smyslu § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb.)

111 Si 59/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 13 C 37/2007 a 14 C 72/2020)

115 Si 14/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí konečného rozhodnutí ve věci sp. zn. 1 T 53/2013 a 34 Tm 17/201)

110 Si 58/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10C 462/2014, 16C 388/2012, 44C 216/2014, 46C 69/2014)

112 Si 61/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – sdělení spisových značek řízení, která byla zahájena podle ustanovení § 81 a § 82 zákona č. 89/2012 Sb. v období od 1. 1. 2014 do současnosti)

115 Si 12/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení ve věci sp. zn. 7 T 197/2019)

112 Si 60/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet pracovněprávních sporů řešených u zdejšího soudu v letech 2016 – 2019, včetně počtu řízení, ve kterých bylo nařízeno povinné setkání s mediátorem)

110 Si 56/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí seznamu advokátů ustanovovaných u Okresního soudu v Mostě v trestním řízení) obhájci

112 Si 58/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace o znaleckých posudcích z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, které si zdejší soud nechal vypracovat u znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice či znaleckého ústavu oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice)

110 Si 53/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě, v nichž je žalovanou stranou v pracovněprávních sporech společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.) rozhodnutí

110 Si 52/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 19Nc 22501/2020)

110 Si 45/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42T 93/2018 a 42T 115/2019)

110 Si 41/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě týkajících se žalob na výživné pro manžela či manželku nebo žalob na výživné pro rozvedeného manžela či manželku) ZDE

115 Si 7/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 12 C 116/2016)

111 Si 53/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 1/2020 a EPR 109/2020)

112 Si 55/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 44 C 66/2014)

112 Si 54/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 17 C 175/2014)

115 Si 6/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – lustrace osoby včetně sdělení stavu jednotlivých řízení) Příloha

111 Si 41/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných  rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.: 1- 4 T 53/2019, 2- 1 T 23/2017, 3- 2 T 47/2017, 4- 3 T 37/2017, 5- 4 T 23/2017, 6- 5 T 15/2017, 7-3 T 111/2016, 7- 5 To 632/2016, 8- 1 T 146/2015, 9- 6 T 112/2018, 10- 1 T 149/2016, 11- 4 T 55/2016, 12- 5 T 125/2013, 12- 5 To 440/2017, 13- 2 T 155/2018, 14- 4 T 4/2017, 15-5 T 114/2016)

112 Si 51/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – sdělení řízení, ve kterých konkrétní fyzická osoba vystupuje jako obecný zmocněnec)

115 Si 4/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci sp. zn. 6 T 47/2020)

115 Si 1/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku č. j. 13 C 49/2019-111 ve věci uložení povinnosti předložit doklady o hospodaření)

111 Si 50/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí v řízeních vedených pro trestný čin neoprávněné zvýhodnění osoby při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a zákona č. 140/1961 Sb.)

112 Si 43/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí 5 rozsudků, kterými byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutími nadřízeného soudu došlo k potvrzení trestu, dále poskytnutí 1 rozsudku, kterým byl uložen podmíněný trest odnětí svobody a nadřízeným soudem byl rozsudek změněn tak, že byl uložen trest nepodmíněný) anonymizovaná rozhodnutí

111 Si 42/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 86/2017)

111 Si 33/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných  rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.: 1-33C235-2015, 2-46C7-2018, 3-41C96-2016, 4-12C310-2017, 5-33C55-2017, 6-11C105-2019, 6-11C105-2019-opravné usn., 7+22-48C165-2019, 8-17C282-2014, 9-44C31-2016, 10-17Co146-2018, 10-46C335-2016, 11-12Co132-2019-135, 11-12Co132-2019-opravné usn., 11-13C246-2017, 12-14C63-2017, 13-12C67-2016, 14-33C155-2015, 14-33C155-2015-opravné usn., 15-14Co911-2015, 15-14Co1081-2016, 15-15C261-2014, 15-15C261-2014-doplňující, 15-27Cdo1495-2017, 16-22C253-2019, 17-13C18-2020, 18-11C11-2020, 19-22C232-2019, 20-22C180-2019, 20-22C180-2019-opravné usn., 21-17C175-2014, 23-22C381-2018, 24-22C296-2017, 25-12C67-2016, 26-10C35-2018, 28-10C16-2018, 29-22C82-2016, 30-48C129-2019, 31-12C160-2016, 32-22C260-2019, 33-14C63-2017, 34-48C50-2019, 35-22C116-2019, 36-33C65-2019, 36-84Co17-2020, 37-17C428-2018, 37-84Co40-2020, 38-17C150-2017, 39-14C409-2018, 40-39C16-2017, 41-10C244-2016, 42-14Co176-2019, 42-22C397-2018, 43-13C213-2017, 44-13C307-2018, 45-13C344-2018, 46-14C402-2018, 47-46C49-2019, 48-16C168-2017, 49-32C314-2016, 50-14C395-2018, 51-16C30-2012, 52-16C54-2019, 53-16C154-2017, 54-33C294-2017-71, 55-22C318-2017,  57-12C283-2018)

110 Si 39/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6T 62/2020)

110 Si 35/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17C 403/2012, 32C 251/2013, 10C 144/2014, 40C 33/2013, 40C 95/2013, 40C 97/2013, 40C 161/2012, 39C 353/2012)

112 Si 42/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí meritorních rozsudků, které byly vydány v souvislosti s rozhodováním o trestném činu dle § 256 tr. zákoníku)

112 Si 35/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných rozhodnutí týkajících se svěřenských fondů a informace o nápadu souvisejícím se svěřenskými fondy) rozhodnutí 18Nc22501/2019  přípis

112 Si 33/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – pravomocná rozhodnutí vydaná v roce 2019, kterými byla povolena obnova řízení či zrušeno rozhodnutí pro zmatečnost)

110 Si 27/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 41C 74/2016)

110 Si 26/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se počtu řízení o výživné vedených u Okresního soudu v Mostě)

111 Si 30/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 195/2013, 10 C 477/2014, 11 C 112/2014, 22 C 325/2014 (+ doplňující usnesení ze dne 06.01.2020doplňující usnesení ze dne 17.01.2020), 32 C 49/2014, 46 C 162/2014, 46 C 240/2013, opatřenými údaji o nabytí právní moci)

111 Si 29/2020
(
odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací na otázky týkající se rozvrhu práce OS v Mostě pro rok 2017 a 2018)

112 Si 30/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí specifikovaných anonymizovaných rozhodnutí)
14 C 120/2015 - 108
14 C 120/2015 - 109
14 C 284/2019
14 C 388/2018
15 C 53/2019
15 C 118/2015
15 C 162/2016
15 C 275/2019
15 C 280/2019
15 C 363/2019
15 C 419/2018
16 C 152/2017
16 C 372/2018
16 C 376/2018
16 C 460/2018
17 C 155/2016
33 C 191/2017
84 Co 30/2017
8 Co 30/2017
8 Co 208/2019
11 C 174/2019
12 C 285/2017
12 C 391/2017
13 C 49/2019
14 C 53/2019
14 C 120/2015
14 C 120/2015-54

112 Si 28/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – postupy v případě průtahů řízení)

112 Si 26/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o povinnosti přispívat na potřeby rodiny a rodinné domácnosti dle ust. § 690 a § 691 obč. zákoníku nebo dle § 19 odst. 3 zákona o rodině)
- 16 C 416/2003
17 C 97/2010

111 Si 27/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkajících se exekučních řízení, v nichž OS v Mostě pověřil provedením exekuce soudního exekutora –
JUDr. Milana Makaria)

111 Si 25/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 48 C 165/2019)

111 Si 23/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 24/2014 a 32 C 160/2013)

111 Si 22/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3 T 168/2018, 6 T 147/2018, 1 T 156/2016, 7 T 22/2016, 1 T 8/2013, 1 T 123/2012, 3 T 30/2013, 5 T 181/2013 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 7 To 421/2014-262, 2 T 119/2012, 3 T 77/2012, 3 T 140/2010, 6 T 218/2010 spolu navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 7 To 194/2011-246)

112 Si 24/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci 33 C 306/2015)

110 Si 22/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17C 91/2015)

110 Si 18/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí týkajících se uložení alternativních trestů v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě)
- rozsudek DV
- rozsudek PO s dohledem
- trestní příkaz OPP
- trestní příkaz PO
- trestní příkaz PT

112 Si 23/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – údaje o předběžném opatření dle kritérií žadatele)

112 Si 21/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet usnesení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za období od 4. do 15. 11. 2019 a od 5. do 16. 11. 2018 s rozlišením zamítavých a vyhovujících usnesení; poskytnutí usnesení, která nebyla vyhotovena jako zjednodušená)

112 Si 18/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 16 C 107/2014, 40 C 7/2013 + opr. usnes., 17 C 235/2014 a 10 C 41/2013)

111 Si 20/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí meritorních rozhodnutí vydaných v rámci řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vydaná po datu 01.08.2016)

111 Si 15/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o přiznání bezplatné obhajoby v trestních řízeních za rok 2018)

110 Si 11/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se obhájců ustanovovaných v trestních věcech u Okresního soudu v Mostě) ZDE

112 Si 17/2020
/odpověď na žádost o poskytnutí informace – řízení, v nichž soud aplikoval Předpisy CIM (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží, tj. Přípojek B k úmluvě COTIF); § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě či Budapešťskou úmluvu o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)/

112 Si 12/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí v řízeních, v nichž soud postupoval podle § 176 až § 180 o.s.ř. od roku 2014 do současnosti)
12C189/2018
12 C 189/2018odm.
12 C 344/2018
12 C 344/2018-16
14Co 109/2017
14 Co 109/2017-106
17 Co 36/2019
33 C 412/2018
39 C 6/2017
41 C 177/2015
41 C 177/2015opr.
44 C 76/2016roz.
48 C 28/2016
84 Co 184/2016
95 Co 3/2019

110 Si 9/2020
(odpověd na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí zdejšího soudu ve věci sp. zn. 10C 385/2014, 12C 70/2011, 45C 586/2012 a 45C 763/2011)

111 Si 8 2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí výkazu o pohybu trestní agendy za rok 2017, 2018 a 2019 u Okresního soudu v Mostě)

112 Si 8/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozsudku ve věci 42 T 20/2011)

110 Si 7/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 136/2019, 3T 146/2019, 7T 174/2019 a 7T 195/2019)

112 Si 2/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – rozvrh práce pro rok 2020; výkazy o trestní agendě, vazbách, podmíněném propuštění a stížnostech za období 12/2018 – 12/2019; jmenný seznam soudců, přísedících, asistentů, vsú a čekatelů)

111 Si 1/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 6/2019 a 2 T 142/2018)

110 Si 1/2020
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32C 205/2012)

 

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2020

 

 

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2019:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

110 Si 106/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1T 44/2018, 2T 29/2018, 4T 41/2018, 6T 77/2018 a 6T 126/2017

112 Si 102/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 17 C 235/2014)

111 Si 105/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace –počet přiznaných bezplatných obhajob v trestních řízeních za rok 2018)

111 Si 104/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 142/2018, 6 T 112/2018 a 2 T 155/2018)

110 Si 103/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 2/2019)

110 Si 100/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 8/2015)

112 Si 100/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – řízení o zrušení rozhodčích nálezů)

111 Si 101/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 PP 175/2018-18)

112 Si 96/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet soudních řízení, která byla zahájena před rokem 1999, resp. 2009, a dosud nebyla pravomocně skončena)

110 Si 96/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 71/2012-81, 45 C 63/2014-12812 Co 81/2018-178, oprav. usnes. 45C 63/2014-145 a 32 C 83/2012-111

111 Si 95/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informace týkající se trestu obecně prospěšných prací uložených za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2019)

111 Si 96/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 16 C 391/2018)

112 Si 90/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí meritorních rozhodnutí a předběžných opatření ve věcech styku dítěte s osobami příbuznými s dítětem a osobami dítěti společensky příbuznými ve smyslu § 927 občanského zákoníku za období od 1. 1. 2014) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

112 Si 94/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 42 T 154/2018, 2 T 117/2017 a 2 T 31/2019)

110 Si 82/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 3T 153/2016)

110 Si 90/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 16 C 30/2012, 32 C 146/2003 a 40 C 125/2013 )

114 Si 9/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci 11 C 320/2006, 17 C 196/2013, 32 C 98/2013, 32 C 601/2004 a 48 C 165/2014)

112 Si 82/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 2 T 99/2017 a rozhodnutí tomuto řízení předcházející 2 T 178/2015)

112 Si 80/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 17 C 196/2013 a 15 C 86/2016)

114 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 10 C 57/2014)

110 Si 78/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 46/2019)

112 Si 73/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 48 C 317/2014)

111 Si 76/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí rozhodnutí ve věci 33 C 215/2006)

110 Si 71/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se vymáhání justičních pohledávek)

111 Si 69/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědi týkající se náhrady nemajetkové újmy, která by žalobci vznikla v souvislosti s nemajetkovou újmou)

111 Si 64/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných obžalob či návrhů na potrestání či rozhodnutí v trestních věcech týkajících se incidentů násilí z nenávisti vedených u Okresního soudu v Mostě – č.j. 7 T 6/2019, 6 T 112/2018, 2 T 142/2018, 5 T 50/2018, 2 T 155/2018)

112 Si 69/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci 1 T 48/2019)

112 Si 67/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí ve věci žaloby o nezbytnou cestu podle § 1029 - § 1036 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

110 Si 69/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodovací činnosti zdejšího soudu dle § 101 občanského zákoníku)

110 Si 66/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podaných u zdejšího soudu)

112 Si 64/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků, kde na straně žalobce vystupoval Finanční úřad pro Ústecký kraj - 12 C 223/2011, 84 Co 806/2016, 17 C 389/2010, 12 Co 258/2014)

112 Si 63/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku v trestní věci 42 T 76/2014)

110 Si 61/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 240/96)

110 Si 59/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 41 C 330/2013)

111 Si 61/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 198/2011 spolu s doplňujícím usnesením č.j. 12 C 198/2011-139 a spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 84 Co 433/2017-183)

112 Si 59/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí ve věci diskriminace spotřebitele v souvislosti se zákonem č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon)

110 Si 52/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se řízení ve věci vedené u zdejšího soudu podle § 1765 a § 1766 občanského zákoníku)

110 Si 50/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 3 T 182/2018)

112 Si 56/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí počtu žádostí o podmíněné propuštění a způsobu vyřízení těchto žádostí spolu s uvedením žadatele)

111 Si 54/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 94/2012)

111 Si 51/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v civilní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 148/2017)

111 Si 48/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestních věcech vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 66/2018 a 2 T 117/2017)

112 Si 50/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení ve věci 32 C 340/2013)

112 Si 49/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace –poskytnutí spisových značek případů, v nichž soud v roce 2017 a 2018 vynesl rozsudek a byla v nich podána obžaloba pro trestný čin podle § 356 trestního zákoníku)

110 Si 45/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 6 T 172/2018)

110 Si 44/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se ustanovení advokáta jako obhájce v trestním řízení z titulu nutné obhajoby)

110 Si 42/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 21/2018, 4 T 49/2018, 4 T 100/2018 a 3 T 24/2016)

111 Si 44/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v exekuční věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 12098/2015-99)

112 Si 44/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci 2 T 31/2019)

112 Si 42/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí usnesení ve věci 28 E 968/2005)

111 Si 41/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 35/2019)

110 Si 36/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 1 T 2/2019)

110 Si 38/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, kterými bylo vyhověno žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za období od 1.12.2018 do 20.3.2019) ZDE

112 Si 36/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci 3 T 168/2018)

111 Si 35/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 17/2019)

111 Si 18/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí, kdy odsouzený požádal o změnu umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou (§ 324a zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu))

110 Si 29/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 146/2018)

110 Si 30/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1T 81/2011)

111 Si 17/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 50/2016 spolu
s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 5 To 24/2017-262)

111 Si 14/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkající se svěření nezletilé do péče pěstounů na přechodnou dobu včetně poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě – č.j. 21 Nc 8531/2017-80 P 368/2017-5119 Nc 8505/2018-50 P 368/2017-68)

112 Si 34/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 5 Nt 909/2016)

112 Si 30/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o soudních řízeních, v nichž vystupoval jako právní zástupce Mgr. L. K.)

111 Si 27/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě týkajících se osvojení nezletilého - sp. zn.  
39 C 32/2017,  
14 C 197/2017,  
14 C 229/2017,  
13 C 317/2017,  
14 C 363/2017,  
12 C 230/2018,  
33 C 180/2018

112 Si 22/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – informace o nápadu všech obžalob u Okresního soudu v Mostě za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a dále od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně spisové značky, právní kvalifikace podle paragrafového znění a počtu rotací, na které byl případně konkrétnímu senátu zastaven nápad)

112 Si 28/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozsudku v trestní věci vedené pod sp. zn. 4 T 26/2016)

111 Si 24/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocných anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2012, sp. zn. 4 T 87/2011 spolu s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. 7 To 253/2012)

110 Si 25/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se poskytování rozsudků v rámci agendy Si)

110 Si 24/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se svěření nezletilých dětí do péče za rok 2018) TABULKA

111 Si 23/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí pravomocného anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 8. 1. 2019, č.j. 42 T 146/2018-793)

112 Si 27/2019
(
odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, kterými Okresní soud v Mostě rozhodl o návrhu odsouzeného na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou podle § 324a trestního řádu)

110 Si 21/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se dodatku rozvrhu práce pro rok 2017)

112 Si 25/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené pod sp. zn. 2 T 108/2018)

112 Si 17/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se trestního řízení)

112 Si 18/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí smlouvy o partnerství uzavřené mezi spolkem MOSTY – sociálně psychologickým centrem, z.s., a povinným subjektem)

112 Si 115/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se mediace)

110 Si 19/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7T 75/20162T 178/201542T 144/20153T 52/2016 a 4T 110/2015)

110 Si 17/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se opatrovnických řízení za roky 2017, 2018 a 2019)

112 Si 20/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 235/2014 rozsudek KS,  rozsudek OS)

111 Si 20/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 17. 12. 2018, č.j. 10 C 149/2018-45)

111 Si 19/2019
odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 23. 3. 2018, č.j. 13 C 51/2018-28)

112 Si 14/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 21/2018)

110 Si 8/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se dodatku rozvrhu práce pro rok 2017)

110 Si 69/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se Cochemského modelu v ČR)

111 Si 10/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 88/2018)

111 Si 11/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného návrhu na potrestání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 102/2018)

112 Si 10/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného návrhu na potrestání v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 132/2018)

112 Si 6/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí na otázky týkajících se výzkumu žadatelky, a to za účelem vypracování její závěrečné práce v programu rodinné právo) ODPOVĚĎ

111 Si 7/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí seznamu spisových značek, kdy soud doporučil nebo nařídil rodičům profesionální pomoc partnerské neziskové organizace sociálně psychologického centra MOSTY, o.p.s.) 

110 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn.14 C 56/2015)

111 Si 4/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí seznamu partnerských neziskových organizací v rámci Cochemského modelu)

112 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se řízení spjatých se svěřenskými fondy)

111 Si 2/2019
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí odpovědí  na otázky týkajících se implementace GDPR)

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2019

 

 

 

Zveřejněné informace za rok 2018:

 

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

110 Si 80/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě, informace o rozpočtu a organizační struktuře Okresního soudu v Mostě, bezpečnostních předpisů Okresního soudu v Mostě, kolektivní smlouvy Okresního soudu v Mostě, poskytnutí výkazů o pohybu trestní, civilní, a další agendy pro rok 2018 a lustrace na osobu žadatele).

111 Si 53/2018 
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných trestních rozhodnutí vedených pod sp. zn.: 4 T 50/201642 T 38/20152 T 115/20157 T 168/2015 a 7 T 77/2016)

113 Si 55/2018 
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 17 C 842/2009 - 209)

113 Si 51/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se agendy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

112 Si 54/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků v řízení vedeném u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 50/2016) 5 T 50/2016-228 a 5 To 24/2017-262

113 Si 47/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 2 T 61/2013 – 748)

111 Si 49/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 83/2017 spolu s poskytnutím informací vztahujících se ke konkrétně uvedeným incidentům násilí z nenávisti)

110 Si 54/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 C 189/2017, 15 C 127/2016, 15 C 79/2017, 41 C 54/2017, 15 C 93/2017, 15 C 8/2017, 33 C 133/2017, 14 C 53/2017, 10 C 206/2017, 45 C 59/2017, 16 C 219/2017, 45 C 143/2017, 33 C 339/2017, 33 C 417/2017 a 11 C 149/2017)

112 Si 49/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí, kde soud rozhodoval o žalobě na určení vlastnictví k nemovité věci, která byla dotčena darovací smlouvou)

112 Si 46/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počet soudců a ostatních zaměstnanců zdejšího soudu za období od roku 2007 do roku 2017)

112 Si 31/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 100 nejnovějších anonymizovaných rozsudků, kterými byl pachatel odsouzen za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.)

111 Si 41/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 4/2018)

113 Si 37/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, na základě kterých bylo meritorně rozhodnuto o skutku, kvalifikovaném jako trestný čin dotačního podvodu podle ust. § 212 zákona č. 40/2009 Sb. - 12)

110 Si 35/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 21 Nc 2916/2014)

113 Si 32/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí sp. zn. posledních pěti rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, na základě kterých bylo předběžným opatřením zvýšeno výživné pro nezletilé dítě) "Odpověď"

111 Si 32/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků) - tabulka

110 Si 32/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků) - tabulka

111 Si 26/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 15/2014 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 6 To 23/2018-567)

113 Si 29/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o implementaci GDPR u Okresního soudu v Mostě "žádost", "odpověď")

110 Si 27/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se přečinu dle § 270 trestního zákoníku včetně poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 5/2016)

113 Si 26/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, kterými bylo vyhověno návrhu na osvojení zletilého v letech 2014, 2015, 2016) 1234

112 Si 27/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce podané Okresním soudem v Mostě)

111 Si 24/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se zaměstnance společnosti) 

 110 Si 21/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků a jejich zařazení do příslušných platových tříd)

110 Si 24/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 138/2016 a 1 T 216/2014)

112 Si 24/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet nových věcí v agendě T, počet pravomocně ukončených řízení v agendě T, počet podaných návrhů na schválení dohody o vině a trestu, počet řízení s pravomocným rozsudkem o schválení dohody o vině a trestu včetně právní kvalifikace jednotlivých případů za období od 1. 9. 2012 do 15. 3. 2018). 

113 Si 22/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí vedených u Okresního soudu v Mostě pod č.j. 16 C 4/2017 - 55; 8 C 112/2013 – 175 a navazující usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 14Co 135/2017-202; 14 C 294/2017 – 26; 28 E 49/2008 – 9; 45 C 17/2017 – 35; 17 C 184/2017 – 48). 1,2a2b3456

111 Si 21/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se odpovědnosti sportovce za úraz, resp. újmu způsobenou při výkonu sportovní činnosti)  

112 Si 21/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí jmenného seznamu soudců opatrovnické agendy u Okresního soudu v Mostě)

111 Si 16/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se počtu projednaných žádostí o podmíněné propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody za rok 2017)

113 Si 18/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného nepravomocného rozsudku v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 45/2017) rozsudek

112 Si 17/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí týkajících se trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci)

110 Si 16/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 4/2018) obžaloba

111 Si 12/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudků týkající se náhrady škody způsobené zvířetem podle zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 13/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně počtu a vynaložených nákladů na znalecké posudky v civilních a trestních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě v letech 2015, 2016 a 2017) "Odpověď".

110 Si 12/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 22 C 4/201745 C 226/201614 C 88/201614 C 293/2015, vč. 14 Co 836/2016 a 14 C 72/2016)

112 Si 13/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 15 C 8/201715 C 209/201622 C 91/201645 C 226/201610 C 211/2016)

111 Si 8/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 7 anonymizovaných rozhodnutí v trestních řízení, v nichž se ukládají ochranná opatření ve formě ochranného léčení)

3 T 104/2014 42 T 10/2016 6 T 238/2008 7 To 274/2014 4 T 133/2014 5 To 298/2016 1 T 132/2008 

113 Si 8/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně souběhu trestní a opatrovnické agendy soudců Okresního soudu v Mostě v období od 30.1.2013 do 29.1.2018) "Žádost"    "Odpověď"

112 Si 7/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku, kde soud postupoval dle ustanovení § 1184 zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 5/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě, informace o organizační struktuře Okresního soudu v Mostě, bezpečnostních předpisů Okresního soudu v Mostě, kolektivní smlouvy Okresního soudu v Mostě, poskytnutí výkazů o pohybu trestní, civilní, stížností a další agendy pro rok 2014, 2015, 2016 a 2017 a lustrace na osobu žadatele)

111 Si 5/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod spisovou značkou 5 TM 36/2017) příloha

110 Si 3/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí statistických údajů týkajících se pachatelů tr. činů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku za roky 2015, 2016 a 2017) příloha

113 Si 1/2018
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 T 51/2017) příloha 

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení:
2018

 

 

 

110 Si 21/2017
(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 76/2016) příloha