Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Prevence korupčního jednání

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021

V rámci dotačního řízení MSp na rok 2021 budou alokované finanční prostředky na dotační titul Prevence korupčního jednání ve výši 4 mil. Kč rozčleněny mezi dvě oblasti, a to projekty zaměřené na poradenství (2 mil. Kč) a projekty zaměřené na širokou veřejnost (2 mil. Kč) s cílem rovnoměrně podpořit obě výše uvedené oblasti. Pro větší přehlednost byl dotační titul diferencován na dvě části, a to Prevence korupčního jednání I a Prevence korupčního jednání II. Z tohoho důvodu vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti v oblasti prevence korupčního jednání dvě samostatné výzvy:

Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 v rámci dotačního titulu Prevence korupčního jednání I

Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 v rámci dotačního titulu Prevence korupčního jednání II

Poskytování dotací na rok 2021 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 (dále jen "Metodika").

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Žadatel podá žádost o dotaci včetně povinných příloh datovou schránkou na adresu uvedenou ve Výzvě. V případě, že žadatel nemá zřízenou datovou schránku, zašle žádost v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně žádost podá osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti, a současně zašle v elektronické podobě ve formátu pdf. e-mailem na adresu uvedenou ve Výzvě. Všechny části žádosti musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního orgánu žadatele na příslušně vyznačených místech.

Žádost Prevence korupčního jednání I a žádost Prevence korupčního jednání II obsahuje souhrnné informace o žadateli a čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele a o pravdivosti údajů podepsané osobou či osobami oprávněnými jednat za žadatele (statutární zástupce/ředitel organizace).

Součástí žádosti je i podrobný popis projektu a rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Požadovaná částka na dotaci nesmí přesahovat výši alokovaných finančních prostředků na daný dotační titul uvedenou ve Výzvě.

Povinou přílohou žádosti o dotaci na rok 2021 je rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Pokyny k vyplňování rozpočtu jsou uvedeny zde.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu  bholasova@msp.justice.

Informace o aktuálním stavu podané žádosti o dotaci na rok 2021 k 17.12.2020 - Prevence korupčního jednání I.

Informace o aktuálním stavu podané žádosti o dotaci na rok 2021 k 17.12.2020 - Prevence korupčního jednání II.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2021 - Prevence korupčního jednání I.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2021 - Prevence korupčního jednání II.

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2021 - Prevence korupčního jednání I

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2021 - Prevence korupčního jednání II

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2021 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2022. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2021:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na programy realizované v roce 2020 v rámci dotačního titulu MSp Prevence korupčního jednání.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti v rámci dotačního titulu Prevence korupčního jednání na rok 2020

Dodatek č. 1 k Metodice

Příloha Metodiky - Hodnocení žádosti

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k postupu příjemců dotací na rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020

Povinné přílohy k žádosti na rok 2020

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým a telefonickým kontaktem uvedeným ve Výzvě.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2020

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2020 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2021. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2020: