Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti Rozvoje probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2024 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele. Předpokládaná alokace na dotační titul je 1 800 000 Kč. 

Podmínky pro poskytování dotací na rok 2024 jsou definovány v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2024 (dále jen „Metodika"). 

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1  

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace Jednotného dotačního portálu a informace o tom, jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v Jednotném dotačním portálu. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru projektového řízení a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se MSp nezasílají.

Povinnými přílohami žádosti o dotaci na rok 2024 jsou popis projektu na závazném formuláři uvedeném zderozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu, plná moc v případě zastoupení organizace zplnomocněnou osobou a čestné  prohlášení, že žadatel v období posledního roku aktivně vykonával činnost s cílovou skupinou uvedeného dotačního titulu, v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v uvedeném dotačním titulu v předchozím roce.

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu jkoulova@msp.justice.cz.

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2024

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci v roce 2024

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2024 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2024 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2024.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2025. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku,v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem dle vyhlášky Ministerstva financí
č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2024:

 

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti Rozvoje probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele. Předpokládaná alokace na dotační titul je 2 000 000 Kč. 

Podmínky pro poskytování dotací na rok 2023 jsou definovány v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 (dále jen „Metodika"). 

Upozorňujeme žadatele o dotaci na rok 2023, že dne 22. 9 . 2022 byla schválena Metodika verze 1.2, ve které je upraveno vymezení podporovaných aktivit (Část II. Účel dotačních titulů vyhlašovaných Ministerstvem spravedlnosti, písmeno b)) a dále vyhodnocování kvalitativního indikátoru (Část X. Vyúčtování dotace, odstavec 2). Ostatní ustanovení a části Metodiky, včetně příloh, se nemění.

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1  

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude v tomto roce probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace Jednotného dotačního portálu, a informace o tom, jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v Jednotném dotačním portálu. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru projektového řízení dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se MSp nezasílají.

Povinnými přílohami žádosti o dotaci na rok 2023 je popis projektu na závazném formuláři uvedeném zderozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, v případě žadatele, který je právnickou osobou, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, plná moc, v případě zastoupení organizace zplnomocněnou osobou a bankovní identifikace účtu. V případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné prokázat, že žadatel v období posledního roku aktivně vykonával činnost s cílovou skupinou dotačního titulu (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu jkoulova@msp.justice.cz 

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2023

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2023

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2023 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2024. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dle vyhlášky Ministerstva financíč. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání):  6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2023:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 (dále jen "Výzva")  v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele. Předpokládaná alokace na dotační titul je 2 000 000 Kč. 

Poskytování dotací na rok 2022 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 (dále jen „Metodika"). 

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1  

Příloha č. 2 

Příloha č. 3  

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude v tomto roce probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace informačního systému RISPF a jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o dotaci. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru evropských programů a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do systému se MSp nezasílají.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci na rok 2022 je popis projektu na závazném formuláři uvedeném zde, rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, v případě žadatele, který je právnickou osobou, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu ajanigova@msp.justice.cz.

Formulář pro úpravu žádosti o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2022

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2022

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2022 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2023. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku,
v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí
č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2022:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 (dále jen „Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Poskytování dotací na rok 2021 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021.

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Žadatel podává žádost o dotaci včetně povinných příloh datovou schránkou na adresu uvedenou ve Výzvě. V případě, že žadatel nemá zřízenou datovou schránku, zašle žádost v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně žádost podá osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti, a současně zašle v elektronické podobě ve formátu pdf. e-mailem na adresu uvedenou ve Výzvě. Všechny části žádosti musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního orgánu žadatele na příslušně vyznačených místech.

Žádost obsahuje souhrnné informace o žadateli a čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele a o pravdivosti údajů podepsané osobou či osobami oprávněnými jednat za žadatele (statutární zástupce/ředitel organizace).

Součástí žádosti je i podrobný popis projektu a rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Požadovaná částka na dotaci nesmí přesahovat výši alokovaných finančních prostředků na daný dotační titul uvedenou ve Výzvě.

Povinou přílohou žádosti o dotaci na rok 2021 je rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

V dotačním řízení na rok 2021 nebude možné požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé  spolupráci.

Akreditační řízení již nebude vyhlašováno, schvalování probačních a resocializačních programů probíhá pouze v rámci dotačního řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu  ajanigova@msp.justice.cz

Informace o aktuálním stavu podané žádosti o dotaci na rok 2021 k 17.12.2020 - Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2021

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2021

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2021 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2022. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2021:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020

Dodatek č. 1 k Metodice

Přílohy metodiky:

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k postupu příjemců dotací na rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020

Povinné přílohy k žádosti na rok 2020

V rámci žádosti o poskytnutí dotace v souladu s uvedenou metodikou lze požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci, u nichž v tomto roce končí platnost, nebudou prodlužovány. V případě pokračování zájmu o dlouhodobou spolupráci je nutné požádat o uzavření smlouvy nové.

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým a telefonickým kontaktem uvedeným ve Výzvě.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2020

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2020 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2021. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2020:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace   v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2019

Povinné přílohy  k žádosti na rok 2019

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu mhucinova@msp.justice.cz. Dále nabízíme možnost osobních konzultací, a to 28. 11. 2018, 7. 12. 2018, 13. 12. 2018 a 19. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 hod na Ministerstvu spravedlnosti ČR, případně po dohodě jinak.

Seznam úspěšných žadatelů

Průběžná zpráva o realizaci probačního/resocializačního programu pro dospělé pachatele v roce 2019

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2019 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2020.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2019:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele, realizované v dotačním roce 2018.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu je dostupná zde.

Další materiály ke stažení:

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2018 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti platnou při zahájení výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2019.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2018:

Akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Akreditace je oprávnění k realizaci probačního a resocializačního programu pro dospělé pachatele, udělené na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti o tom, že konkrétní program splňuje Standardy kvality probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou definovány v Metodice akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele. Akreditace se uděluje na dobu dvou let, programy, jimž byla akreditace udělena, se zapisují do Seznamu akreditovaných probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Materiály ke stažení:

Výzva pro předkládání žádostí o akreditaci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Žádost o udělení řádné akreditace k Probačnímu a resocializačnímu programu pro dospělé pachatele

Stanovisko místně příslušného střediska PMS ČR

Metodika akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Předepsaná struktura programového manuálu

Přehled akreditovaných probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194