Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2024 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Předpokládaná alokace na dotační titul je 1 800 000 Kč. 

Podmínky pro poskytování dotací na rok 2024 jsou definovány v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2024 (dále jen „Metodika").

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na webových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace Jednotného dotačního portálu, a informace o tom, jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024 v Jednotném dotačním portálu.

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru projektového řízení a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se MSp nezasílají.

Povinnými přílohami žádosti o dotaci na rok 2024 jsou popis projektu na závazném formuláři uvedeném zde, rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, plná moc (pokud je žadatel zastupován zplnomocněnou osobou), bankovní identifikace účtu a čestné prohlášení (dokládá žadatel, který nebyl příjemcem dotace v uvedeném dotačním titulu v roce 2023 a v roce 2023 aktivně vykonával činnost s cílovou skupinou daného dotačního titulu).

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu mmarkova2@msp.justice.cz.

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2024 

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci v roce 2024

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2024 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2024 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2024.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2025. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku,
v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí
č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2024:

 

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Předpokládaná alokace na dotační titul je 2 000 000 Kč.

Podmínky pro poskytování dotací na rok 2023 jsou definovány v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 (dále jen „Metodika").

Upozorňujeme žadatele o dotaci na rok 2023, že dne 22. 9 . 2022 byla schválena Metodika verze 1.2, ve které je upraveno vymezení podporovaných aktivit (Část II. Účel dotačních titulů vyhlašovaných Ministerstvem spravedlnosti, písmeno b)) a dále vyhodnocování kvalitativního indikátoru (Část X. Vyúčtování dotace, odstavec 2). Ostatní ustanovení a části Metodiky, včetně příloh, se nemění.

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace Jednotného dotačního portálu, a informace o tom, jak správně vyplnit formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v Jednotném dotačním portálu.

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru projektového řízení a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se MSp nezasílají.

Povinnými přílohami žádosti o dotaci na rok 2023 jsou popis projektu na závazném formuláři uvedeném zde, rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, v případě žadatele, který je právnickou osobou, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, plná moc, v případě zastoupení organizace zplnomocněnou osobou a bankovní identifikace účtu. V případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné prokázat, že žadatel v období posledního roku aktivně vykonával činnost s cílovou skupinou dotačního titulu (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu mmarkova2@msp.justice.cz.

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2023

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2023

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2023 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2024. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání):

6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2023:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Předpokládaná alokace na dotační titul je 2 000 000 Kč. 

Poskytování dotací na rok 2022 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 (dále jen „Metodika").

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude v tomto roce probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace informačního systému RISPF a jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o dotaci.

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru evropských programů a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do systému se MSp nezasílají.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci na rok 2022 je popis projektu na závazném formuláři uvedeném zde, rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, v případě žadatele, který je právnickou osobou, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, běžná kopie aktuální dohody o spolupráci uzavřené s minimálně jednou věznicí, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Pokyny k vyplnění žádosti o dotaci a jejich příloh jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu bholasova@msp.justice.cz.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2022

Formulář pro úpravu žádosti o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2022

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2022 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2023. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2022:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Poskytování dotací na rok 2021 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 (dále jen „Metodika").

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Žadatel podá žádost o dotaci včetně povinných příloh datovou schránkou na adresu uvedenou ve Výzvě. V případě, že žadatel nemá zřízenou datovou schránku, zašle žádost v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně žádost podá osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti, a současně zašle v elektronické podobě ve formátu pdf. e-mailem na adresu uvedenou ve Výzvě. Všechny části žádosti musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního orgánu žadatele na příslušně vyznačených místech.

Žádost obsahuje souhrnné informace o žadateli a čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele a o pravdivosti údajů podepsané osobou či osobami oprávněnými jednat za žadatele (statutární zástupce/ředitel organizace).

Součástí žádosti je i podrobný popis projektu a rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Požadovaná částka na dotaci nesmí přesahovat výši alokovaných finančních prostředků na daný dotační titul uvedenou ve Výzvě.

Povinou přílohou žádosti o dotaci na rok 2021 je rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Pokyny k vyplňování rozpočtu jsou uvedeny zde

V dotačním řízení na rok 2021 nebude možné požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé  spolupráci.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu  bholasova@msp.justice.cz

Informace o aktuálním stavu podané žádosti o dotaci na rok 2021 k 17.12.2020 - Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2021

Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2021

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2021 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2022. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2021:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020

Dodatek č. 1 k Metodice

Přílohy metodiky:

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k postupu příjemců dotací na rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020

Povinné přílohy k žádosti na rok 2020

V rámci žádosti o poskytnutí dotace v souladu s uvedenou metodikou lze požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci, u nichž v tomto roce končí platnost, nebudou prodlužovány. V případě pokračování zájmu o dlouhodobou spolupráci je nutné požádat o uzavření smlouvy nové.

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým a telefonickým kontaktem uvedeným ve Výzvě.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2020

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2020 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2021. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2020:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace  v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019

Žádost  NNO o státní dotaci na rok 2019

Povinné přílohy  k žádosti na rok 2019

Obsahové vymezení  k dotační výzvě

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu mhucinova@msp.justice.cz. Dále nabízíme možnost osobních konzultací, a to 28. 11. 2018, 7. 12. 2018, 13. 12. 2018 a 19. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 hod na Ministerstvu spravedlnosti ČR, případně po dohodě jinak.

Seznam úspěšných žadatelů

Průběžná zpráva o realizaci projektu v rámci probačního programu podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnění svobody v roce 2019

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2019 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2020.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2019:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu je dostupná zde.

Další materiály ke stažení:

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018

Obsahové vymezení k dotační výzvě

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2018 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti platnou při zahájení výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2019.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2018:

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194