Městský soud v Brně

Základní informace

 

Městský soud v Brně

působnost soudu, struktura, základní předpisy pro jednání a rozhodování soudu

 

Informační centrum Městského soudu v Brně

základní informace k informačnímu centru Městského soudu v Brně, činnost informačního centra - poskytování informací k probíhajícím řízením, nahlížení do spisů, vyznačování doložek právní moci, způsob a lhůty pro vyřízení

 

Elektronická podatelna soudu dle zákona č. 297/2016 Sb.

elektronická podatelna soudu pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu; informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (tzv. ZSVDET, jinak taky adaptační zákon k eIDAS), vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími zákony naleznete pod odkazem výše

 

Sdílené rodičovství

skupinová edukace a průběh řízení ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti a výživného, spolupracující orgány sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD), spolupracující poskytovatelé odborné pomoci (POP)

 

Orientační tabule

stěžejní prostory soudu, podrobný přehled kanceláří (oddělení) a přehled jednacích síní

 

Styk s veřejností a ostatní kontaktní osoby

vše na jednom místě – provozní doba (úřední hodiny), osobní jednání se zástupci soudu, základní kontakty, stížnosti a související lokace pracovišť vyřizujících stížnosti, lokace základních kontaktních míst pro veřejnost, přehled dostupných webových služeb včetně úředních desek, GSM brány pro odchozí volání ze soudů

 

Organizační schéma

organizační schéma Městského soudu v Brně

 

Bezbariérový přístup

informace pro občany se zdravotním handicapem

 

Interní protikorupční program Městského soudu v Brně

protikorupční telefonní linka a e-mail, protikorupční program, etický kodex soudců a zaměstnanců soudu, profesní životopisy funkcionářů soudu

 

Vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů (whistleblowing)

Městský soud v Brně zavedl Vnitřní oznamovací systém v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznámení lze podat prostřednictvím podatelny Městského soudu v Brně v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „K rukám příslušné osoby – NEOTVÍRAT", telefonicky na č. 546 533 338 či osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou na témže tel. č.  nebo e-mailem: oznameni.EU@msoud.brn.justice.cz  Příslušnou osobou je tisková mluvčí. Oznámení týkající se Městského soudu v Brně je možno podat také externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR písemně na adrese Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2, e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky na č. 221 997 840 (podrobnosti na webu https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ . Městský soud v Brně vylučuje přijímání anonymních podání a vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro soud nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Za vědomě nepravdivé oznámení lze uložit pokutu.

 

Všeobecné informace

všeobecné informace, které je vhodné vědět dříve, než bude zahájeno soudní jednání - ochrana osobních dat fyzických osob (GDPR), soudní poplatky, poučení osob vstupujících do jednací síně, nahlížení do spisů, seznam soudních komisařů (notářů), rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů v řízeních o pozůstalosti pro obvod Brno-město, seznam soukromých exekutorů apod.

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím u Městského soudu v Brně, přehled úhrad dle instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR za poskytování informací dle daného zákona, výroční zprávy o činnosti Městského soudu v Brně v oblasti poskytování informací podle daného zákona za jednotlivé uzavřené roky