Městský soud v Brně

Sdílené rodičovství

 

Řízení o výkonu rodičovské odpovědnosti a výživném

 

Vážení rodiče!

 

S účinností od 17. 2. 2022 budou u Městského soudu v Brně řízení o výkonu rodičovské odpovědnosti (o péči, o úpravě styku) a o výživném vedena s uplatněním principů tzv. Sdíleného rodičovství (více na www.sdilenerodicovstvi.cz), které je založeno na spolupráci soudu s orgány sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a poskytovateli oborné pomoci (dále jen POP). Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází a v neposlední řadě - uzavření dohody rodičů o poměrech jejich dítěte v daném řízení (dále jen Dohoda) a tedy zrychlení a zkrácení soudního řízení v zájmu dítěte.

 

Sdílené rodičovství je edukativně podpůrný program pro rodiče a děti v situaci rozpadu rodiny a slouží pro podporu rodičů a dětí v této nelehké situaci, kdy výsledkem je ideálně mezi rodiči uzavřená Dohoda o poměrech jejich dítěte stran péče, výživného i případně i styku rodiče s nezletilým dítětem, která může být předložena soudu ke schválení. Účelem je, aby rodiče převzali odpovědnost za budoucí život svého dítěte ve složité situaci rozpadu rodiny a byli schopni ku prospěchu dítěte řešit záležitosti dítěte vzájemnou komunikací a shodou.

Dohoda rodičů o poměrech dítěte uzavřená v souladu s platnou právní úpravou a respektující zájem nezletilého dítěte má v zásadě přednost před rozhodnutím soudu.

 

Cílem zavedení spolupráce jmenovaných institucí v těchto řízeních je předcházení, zmírnění či zabránění konfliktu mezi rodiči ve věcech týkajících se výkonu rodičovské odpovědnosti, spolupráce rodičů a posílení jejich odpovědnosti za šťastný život jejich dítěte a jeho všestranný rozvoj v situaci rozpadu rodiny.

 

Průběh řízení ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti a výživného bude takový, že rodiče po podání návrhu k soudu (vzory návrhů na zahájení řízení viz níže) budou v rámci předvolání k prvnímu jednání soudem vyzváni, aby do data prvního jednání absolvovali společnou schůzku na místně příslušném OSPOD, který je jejich dítěti jmenován opatrovníkem pro dané řízení. Zde bude rodičům podrobně vysvětlen průběh soudního řízení, zdůrazněna odpovědnost rodičů za jeho výsledek a rychlost a rodiče budou vedeni ke shodě na podstatných otázkách týkajících se jejich dětí.

Dále budou rodiče v předvolání k prvnímu jednání soudu též vyzváni, aby do data prvního jednání absolvovali Skupinovou edukaci podle principů Sdíleného rodičovství.

 

K této edukaci se rodiče budou přihlašovat skrze odkaz Vyplnit formulář na stránkách Městského soudu v Brně, nebo na stránkách Centra sociálních služeb p. o. Brno, případně v průběhu prvního setkání na OSPOD. Skupinová edukace v délce 90 minut bude probíhat v prostorách JAB, Polní 39, Brno, dv. č. 285/2. patro, v pravidelných termínech (v každém lichém kalendářním týdnu v roce vždy ve čtvrtek od 14:00 hodin nebo v každém sudém kalendářním týdnu v roce vždy v pátek od 10:00 hodin). Skupinovou edukaci přitom mohou rodiče absolvovat každý zvlášť. Po jejím absolvování bude rodičům vystaven Certifikát o absolvování skupinové edukace a tento skrze OSPOD bude dokládán soudu k prvnímu jednání, (či soud skrze OSPOD informován o tom, že rodiče edukaci odmítli).

 

Pokud rodiče nemohou absolvovat skupinovou edukaci, bude jím nabídnuta možnost individuální párové edukace, která probíhá v rámci Mediačního a edukačního centra případně v rámci Manželských a rodinných poraden CSS.

 

Tímto postupem se rodičům otvírá možnost uzavření Dohody o poměrech jejich dítěte, a to již u prvního jednání soudu, neboť k němu rodiče již přijdou plně informováni o průběhu řízení, seznámeni s vlivem rozpadu jejich vztahu na chod rodiny, budou podrobně informováni o možných řešeních jejich situace. Budou si rovněž vědomi své odpovědnosti za výsledek a délku soudního řízení. Očekává se, že rodiče sami nebo za pomoci jmenovaných institucí budou schopni záležitosti svého dítěte vyřešit vzájemnou Dohodou.

 

Nedojde-li mezi rodiči po absolvování edukace, po první schůzce na OSPOD a po prvním jednání před soudem k Dohodě, mohou se rodiče obrátit se žádostí o další spolupráci na OSPOD a POP v zájmu dalšího směřování k Dohodě, případně k vytvoření rodičovského plánu, mediaci atd. Tímto dalším postupem spolupráce rodičů s OSPOD a POP je průběh soudního řízení nedotčen, tj. soud sám dle vývoje daného řízení může plně využít nástrojů daných zákonnou úpravou, tj. jmenovat znalce, zadat a vyhotovit znalecký posudek, nařídit rodičům účast na mediace či rodinné terapii atd.

 

Vážení rodiče, ucelená rodina je nejlepším prostředím pro péči o Vaše dítě a pro jeho zdárný všestranný rozvoj. Pokud již rodinu nelze pro Váš partnerský konflikt zachovat, prosím buďte si vědomi toho, že ukončením partnerského vztahu s druhým rodičem nekončí Vaše rodičovství. Vaše dítě potřebuje oba rodiče, rodičovská odpovědnost a komplex práv a povinností z ní plynoucích náleží oběma rodičům. Dítě má právo na péči obou rodičů, Vaším rozchodem by nemělo žádného rodiče ztratit. Vaše dítě bude prospívat a mít spokojené dětství, pokud se jej Váš partnerský konflikt dotkne co nejméně. Buďte si vědomi toho, že svým současným konáním ve vztahu ke druhému rodiči též dítěti dáváte základ pro jeho budoucí modely chování v jeho partnerském životě a tedy ovlivňujete založení a fungování jeho budoucí rodiny. Proto je tolik potřebné a žádoucí, abyste vytvářeli u svého dítěte příznivý obraz druhého rodiče, s druhým rodičem se usilovně snažili záležitosti svého dítěte řešit vzájemnou Dohodou, kterou oba budete ctít a dodržovat.

 

Mgr. Jan Sedláček

předseda Městského soudu v Brně

 

PŘÍLOHY a ODKAZY:

 

Vyplnit formulář pro přihlášení k edukaci

Informovaný souhlas s poskytnutím edukace

Sdílené rodičovství – Skupinová edukace

Rodičovský plán

Spolupracující orgány sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD)

Spolupracující poskytovatelé odborné pomoci Centra sociálních služeb (POP)

Nabídka služeb MRP a MEDUC v opatrovnických řízeních a jejich rozlišení

Návrh rodičů na úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti a výživného – vzor

20 proseb dítěte