Městský soud v Brně

Informační centrum Městského soudu v Brně

 

S účinností od 1. 1. 2013 zahájilo činnost informační centrum Městského soudu v Brně, které centrálně zajišťuje úkony pro účastníky probíhajících resp. ukončených soudních řízení uvedené níže. V této souvislosti byla k danému datu ukončena možnost vyřizování těchto úkonů na jednotlivých kancelářích soudu, vyjma úkonů souvisejících s vymáháním pohledávek na kancelářích účtárny vymáhání. Infocentrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu.

 

Kontakty na informační centrum platné od 1. 1. 2013:

Kancelář:

dv. 021 – přízemí vlevo

Telefonní spojení:

5465 33333

Faxové spojení:

5465 76333

Elektronická adresa:

infocentrum@msoud.brn.justice.cz

tato adresa není určena k zasílání žalob a podání - žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu zasílejte na adresu elektronické podatelny podatelna@msoud.brn.justice.cz

 

Pracovní dny informačního centra:

pondělí, úterý, čtvrtek:

8:00 – 15:30

středa:

8:00 – 16:30

pátek:

8:00 – 14:30

 

Informační centrum zajišťuje na jednom místě pro účastníky soudních řízení ve všech agendách projednávaných před soudem nejběžnější úkony, zejména v souladu s právními předpisy poskytuje informace související s probíhajícím řízením, zajišťuje nahlédnutí do spisu či pořízení fotokopií ze soudního spisu, vyznačení doložky právní moci a vykonavatelnosti na všech soudních rozhodnutích. Centralizace těchto činností výrazně usnadní orientaci v budově soudu a zkrátí dobu potřebnou pro vyřízení těchto méně významných, nicméně nezbytných úkonů v jednotlivých řízení. Infocentrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu.

 

Úkony zajišťované informačním centrem pro účastníky soudních řízení:

  • Snadnější a rychlejší přístup k informacím souvisejícím se soudním řízením
  • Získání potřebných informací o řízeních na jednom místě
  • Vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti na jenom místě, ovšem pouze způsobem fyzického připojení doložky právní moci a vykonatelnosti (nikoliv tedy doložky právní moci a vykonatelnosti v elektronické podobě, neboť tu budou i nadále vyznačovat příslušné kanceláře soudu, které mají ten který spis na starosti)
  • Získání úředního potvrzení o skutečnostech patrných ze spisu na jednom místě
  • Pořízení kopií ze spisu na jednom místě
  • Možnost objednání si nahlížení do spisu nebo studium spisu

 

Upozornění: Za účelem možnosti nahlédnutí do soudních spisů je vhodné se telefonicky, faxem, nebo emailem předem objednat, a to prostřednictvím shora uvedených kontaktů. S ohledem na počet míst vyhrazených v prostorách informačního centra pro studium soudních spisů Vám doporučujeme využít předchozí objednávky, jinak se můžete vystavit nebezpečí delší čekací doby či nutnosti objednání se na jiný termín.

 

Činnost informačního centra je blíže popdána zde

činnost informačního centra, způsob a lhůty pro vyřízení