Městský soud v Brně

Městský soud v Brně

 

 

I.

 

       Městský soud v Brně vykonává jménem republiky nezávislou soudní moc na území okresu Brno-město na základě ústavy České republiky zveřejněné pod č. 1/1993 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, přísedících, soudcích a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

 

      Strukturu soudu tvoří ke dni 1. 9. 2023 celkem 166 senátů, 71 soudců, 75 soudců přísedících a administrativní aparát.

 

      V čele soudu stojí Mgr. Jan Sedláček, předseda Městského soudu v Brně, který řídí a usměrňuje činnost soudu. Místopředseda soudu Mgr. Milan Jakubíček dohlíží na úsek občanskoprávní sporný a dědický, místopředseda soudu JUDr. Zdeněk Sýs dohlíží na úsek občanskoprávní sporný, místopředsedkyně soudu JUDr. Lidmila Adlerová na úsek exekuční a opatrovnický, místopředsedkyně soudu Mgr. Bc. Veronika Doleželová na úsek trestní.  V čele administrativního aparátu stojí ředitelka soudní správy JUDr. Věra Balážová.

 

III.

 

      Kromě právních předpisů uvedených shora v bodě I. soud jedná zejména podle následujících procesních předpisů:

  • zák. č. 141/1961 Sb. trestní řád ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 358/1992 Sb. notářský řád ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MSp ČR č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu ve znění pozdějších předpisů
  • Instrukce MSp ČR čj.505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 120/2001 Sb. exekuční řád ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních.