Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Informace k dotačnímu a akreditačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2019

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace   v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti ČR na rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019 na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci  bez požadavku o navýšení dotace

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019  podávaná  na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci s požadavkem o navýšení dotace nebo beze smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Povinné přílohy  k žádosti na rok 2019

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu mhucinova@msp.justice.cz. Dále nabízíme možnost osobních konzultací, a to 28. 11. 2018, 7. 12. 2018, 13. 12. 2018 a 19. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 hod na Ministerstvu spravedlnosti ČR, případně po dohodě jinak.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy, realizované v dotačním roce 2018.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu je dostupná zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO). Vzor je ke stažení zde.

Další materiály ke stažení:

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2018 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti ČR platnou při zahájení výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2019.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2018:

Akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2019

Akreditace je oprávnění k realizaci probačního a resocializačního programu pro mladistvé delikventy, udělené na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti o tom, že konkrétní program splňuje Standardy kvality probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, které jsou definovány v Metodice procesu udělování akreditací pro probační programy dle § 17 zákona č. 218 /2003, o odpovědnosti mládeže na protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. Akreditace se uděluje na dobu dvou let, programy, jimž byla akreditace udělena, se zapisují do Seznamu akreditovaných probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Materiály ke stažení:

Výzva pro předkládání žádostí o akreditaci Probačních programů pro mladistvé delikventy

Žádost o udělení řádné akreditace k Probačnímu programu pro mladistvé delikventy

Stanovisko místně příslušného střediska PMS ČR

Metodika akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci

Předepsaná struktura programového manuálu

Probační a resocializační programy akreditované na období 2018 - 2020

Probační a resocializační programy akreditované na období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 naleznete zde.

Probační a resocializační programy akreditované na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 naleznete zde.

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194