Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy
Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti a zápisu do seznamu probačních programů (dále jen „Seznam") Ministerstva spravedlnosti v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy:


Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024


Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2024 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy. Předpokládaná alokace na dotační titul je 1 300 000 Kč.
Podmínky pro poskytování dotací na rok 2024 jsou definovány v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2024 (dále jen „Metodika").
Přílohy Metodiky:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace Jednotného dotačního portálu a informace o tom, jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024 v Jednotném dotačním portálu.


Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru projektového řízení a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se MSp nezasílají.


Povinnými přílohami žádosti o dotaci na rok 2024 jsou popis projektu na závazném formuláři uvedeném zde, rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu, plná moc v případě zastoupení organizace zplnomocněnou osobou a čestné prohlášení, že žadatel v období posledního roku aktivně vykonával činnost s cílovou skupinou uvedeného dotačního titulu, v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v uvedeném dotačním titulu v předchozím roce.
Probační program musí být schválen ministrem spravedlnosti a zapsán do Seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle § 17 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. O schválení probačního programu a jeho zápis do Seznamu může poskytovatel programu požádat v rámci žádosti o poskytnutí dotace. Program bude posouzen dotační komisí, která navrhne ministrovi spravedlnosti jeho schválení či neschválení. V případě, že poskytovatel programu nežádá o dotaci, může požádat o schválení probačního programu a o zápis do Seznamu na předepsaném formuláři zveřejněném na webových stránkách MSp, a to kdykoliv v průběhu roku. Přílohy této žádosti jsou stejné jako u žádosti o dotaci, vyjma bankovní identifikace účtu a rozpočtu. Předpokladem je, že program bude realizován v roce 2024. Žádost o zapsání do Seznamu je posuzována dotační komisí, která následně navrhne ministrovi spravedlnosti schválení nebo neschválení programu.
Do programů mohou být zařazeni mladiství pachatelé trestné činnosti, kteří v době zařazení nepřekročili devatenáctý rok svého věku, a doplňkově i děti mladší patnácti let.
Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu jkoulova@msp.justice.cz.


Žádost o zápis do Seznamu probačních programů


Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2024 

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci v roce 2024

Seznam probačních programů na rok 2024


Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2024 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2024 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2024.
Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2025. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.
Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.
Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2024:
Závěrečná zpráva o realizaci projektu v roce 2024
Tabulka č. 1 - 3 k vyúčtování dotace
Tabulka č. 4 k vyúčtování dotace
▪ Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Čestné prohlášení poskytovatele o počtu klientů
Tiskopis vratky dotace
Výkaz dobrovolnické práceRozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Informace k dotačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti a zápisu do seznamu probačních programů (dále jen „Seznam") Ministerstva spravedlnosti v oblasti rozvoje probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy. Předpokládaná alokace na dotační titul je 1 500 000 Kč.

Podmínky pro poskytování dotací na rok 2023 jsou definovány v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 (dále jen „Metodika").

Upozorňujeme žadatele o dotaci na rok 2023, že dne 22. 9 . 2022 byla schválena Metodika verze 1.2, ve které je upraveno vymezení podporovaných aktivit (Část II. Účel dotačních titulů vyhlašovaných Ministerstvem spravedlnosti, písmeno b)) a dále vyhodnocování kvalitativního indikátoru (Část X. Vyúčtování dotace, odstavec 2). Ostatní ustanovení a části Metodiky, včetně příloh, se nemění.

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Příloha č. 3 

Příloha č. 4  

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace Jednotného dotačního portálu, a informace o tom, jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v Jednotném dotačním portálu.

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru projektového řízení a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do Jednotného dotačního portálu se MSp nezasílají.

Povinnými přílohami žádosti o dotaci na rok 2023 jsou popis projektu na závazném formuláři uvedeném zderozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, v případě žadatele, který je právnickou osobou, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, plná moc, v případě zastoupení organizace zplnomocněnou osobou a bankovní identifikace účtu. V případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné prokázat, že žadatel v období posledního roku aktivně vykonával činnost s cílovou skupinou dotačního titulu (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Probační program musí být schválen ministrem spravedlnosti a zapsán do Seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle § 17 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. O schválení probačního programu a jeho zápis do Seznamu může poskytovatel programu požádat v rámci žádosti o poskytnutí dotace. Program bude posouzen dotační komisí, která navrhne ministrovi spravedlnosti jeho schválení či neschválení. V případě, že poskytovatel programu nežádá o dotaci, může požádat o schválení probačního programu a o zápis do Seznamu na předepsaném formuláři zveřejněném na webových stránkách MSp, a to kdykoliv v průběhu roku. Přílohy této žádosti jsou stejné jako u žádosti o dotaci, vyjma bankovní identifikace účtu a rozpočtu. Předpokladem je, že program bude realizován v roce 2023. Žádost o zapsání do Seznamu je posuzována dotační komisí, která následně navrhne ministrovi spravedlnosti schválení nebo neschválení programu.

Do programů mohou být zařazeni mladiství pachatelé trestné činnosti (ve věku 15 – 18 let) a doplňkově i děti mladší 15 let.

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení a zápisu do Seznamu je možné směřovat na e-mailovou adresu jkoulova@msp.justice.cz

Žádost o zápis do Seznamu probačních programů

Hodnotící formulář pro zápis do Seznamu probačních programů

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2023 

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2023

Seznam probačních programů na rok 2023

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2023 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2023 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2024. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dle vyhlášky Ministerstva financíč. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání):  6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2023:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 (dále jen "Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy. Předpokládaná alokace na dotační titul je 1 500 000 Kč.

Poskytování dotací na rok 2022 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 (dále jen „Metodika").

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2  

Příloha č. 3 

Příloha č. 4  

Příloha č. 5 

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) bude v tomto roce probíhat výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace informačního systému RISPF a jak správně vyplnit online formulář žádosti, naleznete v Příručce k vyplnění žádosti o dotaci.  

Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky MSp (ID kq4aawz) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru evropských programů a dotací MSp uvedenou ve Výzvě, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do systému se MSp nezasílají.

Povinnou přílohou žádosti o dotaci na rok 2022 je popis projektu na závazném formuláři uvedeném zde, rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, v případě žadatele, který je právnickou osobou, přehled majetkových vztahů organizace k jiným osobám na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Probační program musí být schválen ministrem spravedlnosti a zapsán do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „Seznam") podle § 17 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. O schválení probačního programu a jeho zápis do Seznamu může poskytovatel programu (žadatel o dotaci) požádat v rámci žádosti o poskytnutí dotace. Program pak bude posouzen dotační komisí, která navrhne ministrovi spravedlnosti jeho schválení či neschválení. V případě, že poskytovatel programu nežádá o dotaci, může požádat o schválení probačního programu a o zápis do Seznamu na předepsaném formuláři zveřejněném na webových stránkách MSp, a to kdykoliv v průběhu roku. Přílohy této žádosti jsou stejné jako u žádosti o dotaci, vyjma bankovní identifikace účtu a rozpočtu. Předpokladem je, že program bude realizován v roce 2022. Žádost o zapsání do Seznamu je posuzována dotační komisí, která následně navrhne ministrovi spravedlnosti schválení nebo neschválení programu.

Do programů mohou být zařazeni mladiství pachatelé trestné činnosti (ve věku 15 – 18 let).

Pokyny k vyplnění závazných formulářů příloh žádosti jsou uvedeny v Manuálu dotačního řízení, který rovněž obsahuje další užitečné informace k dotačnímu řízení.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu ajanigova@msp.justice.cz.

Žádost o zápis do Seznamu probačních programů

Formulář pro úpravu žádosti o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2022 

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2022

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2022 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2023. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku,
v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí
č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2022:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 (dále jen „Výzva") v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.

Poskytování dotací na rok 2021 je upravováno v Metodice pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 (dále jen „Metodika"). 

Přílohy Metodiky:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Žadatel podává žádost o dotaci včetně povinných příloh datovou schránkou na adresu uvedenou ve Výzvě. V případě, že žadatel nemá zřízenou datovou schránku, zašle žádost v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně žádost podá osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti, a současně zašle v elektronické podobě ve formátu pdf. e-mailem na adresu uvedenou ve Výzvě. Všechny části žádosti musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního orgánu žadatele na příslušně vyznačených místech.

Žádost obsahuje souhrnné informace o žadateli a čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele a o pravdivosti údajů podepsané osobou či osobami oprávněnými jednat za žadatele (statutární zástupce/ředitel organizace).

Součástí žádosti je i podrobný popis projektu a rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Požadovaná částka na dotaci nesmí přesahovat výši alokovaných finančních prostředků na daný dotační titul uvedenou ve Výzvě.

Povinou přílohou žádosti o dotaci na rok 2021 je rozpočet projektu na závazném formuláři uvedeném zde, bankovní identifikace účtu a v případě žadatele, který nebyl příjemcem dotace MSp v daném dotačním titulu v předchozím roce, je nutné doložit, že žadatel v příslušné oblasti v období posledního roku aktivně vykonával činnost (např. odkazem na webové stránky, kde je zveřejněna výroční zpráva).

Probační program musí být schválen ministrem spravedlnosti a zapsán do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti  (dále jen „Seznam") podle § 17 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. O schválení probačního programu a jeho zápis do Seznamu může poskytovatel programu (žadatel o dotaci) požádat v rámci žádosti o poskytnutí dotace. Program pak bude posouzen dotační komisí, která navrhne ministrovi spravedlnosti jeho schválení či neschválení. V případě, že poskytovatel programu nežádá o dotaci, může požádat o schválení probačního programu a o zápis prostřednictvím formuláře Žádost o zápis do seznamu probačních programů, a to kdykoliv v průběhu roku. Přílohy této žádosti jsou stejné jako u žádosti o dotaci, vyjma bankovní identifikace účtu a rozpočtu. Předpokladem je, že program bude realizován v roce 2021. Žádost o zapsání do Seznamu je posuzována dotační komisí, která následně navrhne ministrovi spravedlnosti schválení nebo neschválení programu.

V dotačním řízení na rok 2021 nebude možné požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé  spolupráci.

Dotazy k dotačnímu řízení je možné směřovat na e-mailovou adresu  ajanigova@msp.justice.cz

Informace o aktuálním stavu podané žádosti o dotaci na rok 2021 k 17.12.2020 - Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rok 2021

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2021

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2021 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 15. ledna 2022. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2021:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020

Dodatek č. 1 k Metodice

Přílohy metodiky:

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k postupu příjemců dotací na rok 2020

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020

Povinné přílohy k žádosti na rok 2020

V rámci žádosti o poskytnutní dotace v souladu s uvedenou metodikou lze požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci, u nichž v tomto roce končí platnost, nebudou prodlužovány. V případě pokračování zájmu o dlouhodobou spolupráci je nutné požádat o uzavření smlouvy nové.

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým nebo telefonickým kontaktem uvedeným ve Výzvě.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2020

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2020 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020.

Vyplněné formuláře a nevyčerpané prostředky dotace je příjemce dotace povinen odeslat poskytovateli dotace nejpozději 31. ledna 2021. Zároveň upozorňujeme na povinnost příjemce vracet v průběhu dotačního roku poskytnuté prostředky zpět na účet poskytovatele neprodleně poté, co se dozví, že je v daném roce nebude schopen ke stanovenému účelu vyčerpat. Příjemce nezadržuje tyto prostředky až do závěrečného vyúčtování dotace.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků na účet poskytovatele v průběhu roku, v němž je dotace poskytnuta: 5120001/0710.

Bankovní spojení pro vratky finančních prostředků do státního rozpočtu v následujícím roce (v rámci vypořádání vztahu se státním rozpočtem dne vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání): 6015-5120001/0710.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2020:

 

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace   v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019 na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci  bez požadavku o navýšení dotace

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019  podávaná  na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci s požadavkem o navýšení dotace nebo beze smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Povinné přílohy  k žádosti na rok 2019

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu mhucinova@msp.justice.cz. Dále nabízíme možnost osobních konzultací, a to 28. 11. 2018, 7. 12. 2018, 13. 12. 2018 a 19. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 hod na Ministerstvu spravedlnosti ČR, případně po dohodě jinak.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci probačního/resocializačního programu pro mladistvé delikventy v roce 2019

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2019 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2020.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2019:

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Probační a resocializační programy pro mladistvé delikventy, realizované v dotačním roce 2018.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu je dostupná zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO). Vzor je ke stažení zde.

Další materiály ke stažení:

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

 

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2018 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti platnou při zahájení výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2019.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2018:

Akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Akreditace je oprávnění k realizaci probačního a resocializačního programu pro mladistvé delikventy, udělené na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti o tom, že konkrétní program splňuje Standardy kvality probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, které jsou definovány v Metodice procesu udělování akreditací pro probační programy dle § 17 zákona č. 218 /2003, o odpovědnosti mládeže na protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. Akreditace se uděluje na dobu dvou let, programy, jimž byla akreditace udělena, se zapisují do Seznamu akreditovaných probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Materiály ke stažení:

Výzva pro předkládání žádostí o akreditaci Probačních programů pro mladistvé delikventy

Žádost o udělení řádné akreditace k Probačnímu programu pro mladistvé delikventy

Stanovisko místně příslušného střediska PMS ČR

Metodika akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci

Předepsaná struktura programového manuálu

Přehled akreditovaných probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194