Výkon státního dohledu

Podrobnější informace o exekučním řízení a jeho průběhu naleznete ZDE.

Kompetence Ministerstva spravedlnosti

Dle ust. § 7 odst. 1 zák č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "exekuční řád") vykonává Ministerstvo spravedlnosti státní dohled nad exekuční činností a nad další činností exekutora podle exekučního řádu.

Ministerstvo při výkonu dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu, plynulost a délku exekučního řízení.

Při výkonu státního dohledu je ministerstvo oprávněno:

 • provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,
 • nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,
 • požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu,
 • požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné,
 • vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen.

Jak podat podnět k výkonu státního dohledu

Státní dohled vykonává odbor dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti i na základě podnětů fyzických nebo právnických osob.

Podnět je nutné podat v písemné podobě:

 • poštou na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor dohledu a kárné agendy, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2
 • e-mailem na odka@msp.justice.cz (nutnost zaručeného elektronického podpisu; pokud jím nedisponujete, postačí uvedení Vaší korespondenční adresy)
 • do datové schránky – ID kq4aawz
 • osobně na podatelně ministerstva v úředních hodinách.

V případě, že se rozhodnete zaslat podnět k výkonu státního dohledu, vezměte na vědomí výše uvedené kompetence ministerstva. Zároveň Vás žádáme o zaslání podnětu na tomto formuláři.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nevyužijete uvedený formulář, nezapomeňte ve svém podnětu uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště
 • v případě, že podnět za Vás podává Váš zástupce, identifikační údaje právního zástupce (nezapomeňte doložit plnou moc k zastupování)
 • označení exekutora a exekutorského úřadu, jehož postupu se podnět týká
 • spisová značka řízení (___EX_____/____)
 • Vaše postavení v předmětném řízení (povinný, oprávněný, třetí osoba)
 • informaci o podaných opravných prostředcích, případně jiných návrzích
 • stručné vylíčení skutečností, v nichž spatřujete pochybení exekutora
 • informaci o tom, zda byl podán podnět k dohledu k jinému orgánu (Exekutorská komora ČR, předseda soudu) a jakým způsobem byl vyřešen
 • pokud možno veškerá tvrzení doložte kopiemi relevantních listin.

Podrobný postup naleznete také v životní situaci Chci podat stížnost na exekutora.

Lhůty pro vyřízení podnětu k výkonu dohledu

Ministerstvo vyřizuje podněty k výkonu dohledu ve lhůtách dle obsahu podnětu a vždy s ohledem na prekluzivní lhůty týkající se kárné odpovědnosti soudního exekutora. Kárnou žalobu lze podat ve lhůtě 3 let ode dne, kdy došlo ke spáchání kárného provinění.

Výsledkem šetření podnětu může být buď udělení písemné výtky soudnímu exekutorovi, případně podání kárné žaloby. Ministerstvo však není oprávněno do postupu exekutora žádným způsobem zasahovat, ani mu přikazovat, jak má dále postupovat. Udělení výtky a iniciace kárného řízení jsou jediné prostředky, které má ministerstvo k dispozici v případě zjištění pochybení soudního exekutora. Pokud tedy podnět obsahuje např. žádost o vrácení finančních prostředků, movitých věcí zabavených soudním exekutorem, žádost o prominutí dluhu, povolení splátek nebo zrušení rozhodnutí soudu případně soudního exekutora, nelze s ohledem na kompetence ministerstva takovému podnětu vyhovět. Pisatel má na ochranu svých práv k dispozici opravné a jiné procesní prostředky.

Kompetence ministerstva ve vztahu k Exekutorské komoře ČR

Ve vztahu k Exekutorské komoře ČR byla Ministerstvu spravedlnosti exekučním řádem svěřena především pravomoc udělovat souhlas se zkušebním, kárným a kancelářským řádem komory a s organizací výběrového řízení pro soudní exekutory. Ministerstvo je dále oprávněno přezkoumat soulad rozhodnutí komory s právními předpisy dle § 8b a násl. exekučního řádu a projednat správní delikt komory dle § 124b odst. 4 exekučního řádu. Pravomoc zasahovat do činnosti Exekutorské komory ČR v jiných oblastech nebyla Ministerstvu spravedlnosti svěřena. Z tohoto důvodu není ministerstvo oprávněno jakkoli ovlivňovat vyřizování stížností na postup soudních exekutorů jejími orgány nebo urgovat Komoru o vyřízení stížností.

 

Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2018

Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2017

Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2016

Informace o kontrolách exekutorských a notářských úřadů provedených v roce 2014

Statistiky dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti nad soudními exekutory za roky 2016 a 2017

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k pořizování zvukově obrazových záznamů při provádění mobilárních exekucí a prohlídek bytů a jiných místností