Statistiky dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti nad soudními exekutory za roky 2016 a 2017

2016

Ministerstvo spravedlnosti ČR v roce 2016 obdrželo celkem 657 stížností na postup soudního exekutora či jeho zaměstnanců. V roce 2016 bylo provedeno celkem 52 kontrol exekutorských úřadů, přičemž 4 kontroly byly nařízeny jako mimořádné.

Po provedených šetřeních v rámci výkonu státního dohledu či na základě provedených kontrol exekutorských úřadů bylo Ministerstvem spravedlnosti uděleno celkem 69 upozornění na nesprávný postup, 56 písemných výtek dle ust. §7a exekučního řádu a ve 4 případech došlo k podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudním exekutorem.

2017

Počet stížností obdržených v roce 2017 (k 31.12.2017): 731

Počet kontrol exekutorských úřadů v roce 2017 (k 31.12.2017): 73 z toho 2 mimořádné.

Po provedených šetřeních v rámci výkonu státního dohledu či na základě provedených kontrol exekutorských úřadů bylo Ministerstvem spravedlnosti v roce 2017 prozatím (k 31.12.2017) uděleno celkem 88 upozornění na nesprávný postup, 52 písemných výtek dle ust. §7a exekučního řádu a ve 4 případech došlo k podání návrhu na zahájení kárného řízení se soudním exekutorem.

Nejčastější důvody podání/stížností:

  1. Neoprávněná exekuce
  2. Mobiliární exekuce (chování zaměstnanců soudního exekutora, soupis věcí)
  3. Náklady exekuce (výše, odůvodnění)
  4. Postih majetku manžela/bývalého manžela
  5. Celková výše vymáhané pohledávky (nárůst o úroky a příslušenství)

Důvodnost zaslaných podnětů/stížností se dlouhodobě pohybuje zhruba mezi 15–20 %.