Informace o kontrolách exekutorských a notářských úřadů provedených v roce 2014

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád") a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád"), byly dle schváleného plánu kontrol exekutorských a notářských úřadů pro rok 2014 provedeny v loňském roce kontroly příslušných úřadů.

Kontroly jednotlivých exekutorských úřadů byly prováděny v rozsahu dle ust. § 7 odst. 2 a 3 exekučního řádu, tedy zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora.

Kontroly jednotlivých notářských úřadů byly prováděny dle ust. § 45 odst. 1 notářského řádu, tedy zejména kontrolou notáři sepisovaných veřejných listin o právních jednáních, listin osvědčujících právně významné skutečnosti a prohlášení, a také kontrolou notářských úschov.

Ke kontrole bylo vybráno 23 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2014, přičemž jeden úřad byl kontrolován opakovaně. Mimo plán kontrol proběhla 1 kontrola mimořádná.

V rámci kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena výtkou dle ust. § 7a exekučního řádu (11 případů). Toliko v ojedinělých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob – celkem byly paní ministryní v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podány 4 kárné žaloby.
 
Ve věci kontrol notářských úřadů bylo provedeno 24 kontrol dle schváleného plánu. Nad rámec schváleného plánu kontrol byly provedeny 3 mimořádné kontroly notářských úřadů.

V rámci hodnocení závažnosti zjištěných pochybení byl paní ministryní podán 1 návrh na zahájení kárného řízení, dále bylo uděleno 9 výtek a 1 upozornění notáři na nesprávný postup.