Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2017

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád"), byly dle schváleného plánu kontrol exekutorských úřadů pro rok 2017 provedeny v loňském roce kontroly vybraných exekutorských úřadů.

Kontroly jednotlivých exekutorských úřadů byly prováděny v rozsahu dle ust. § 7 odst. 2 a 3 exekučního řádu, tedy zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora.

Ke kontrole bylo vybráno 50 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2017. Mimo plán kontrol proběhlo 23 kontrol mimořádných. Celkem tedy bylo v roce 2017 zkontrolováno 73 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 23. 5. 2018) nejsou ještě všechny kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly - celkem 57 případů, nebo písemnou výtkou dle ust. § 7a exekučního řádu - 25 případů.

V některých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob - panem ministrem byly v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podány (k 23. 5. 2018) prozatím 2 kárné žaloby.