Chci podat stížnost na exekutora

Je proti Vám vedena exekuce nebo vymáháte dluh a domníváte se, že exekutor ve Vaší věci nepostupuje správně? Na postup soudního exekutora si můžete stěžovat.

Komu stížnost podat?

Stížnosti na postup exekutora vyřizuje odbor dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti.

Co může ministerstvo udělat?

Ministerstvo může na základě stížnosti provést kontrolu exekutorského úřadu, prozkoumat exekuční spisy nebo požádat exekutora o písemné či ústní vysvětlení.

Pokud ministerstvo zjistí, že exekutor pochybil, může mu udělit výtku nebo na něj podat kárnou žalobu.

Co ministerstvo udělat nemůže?

Ministerstvo není oprávněno na základě stížnosti do průběhu exekuce samo zasahovat. Nemůže tedy exekutorovi přikazovat, jak má dále postupovat, ani zvrátit dosavadní průběh exekučního řízení, například uložit vrácení zabavených věcí.

K těmto krokům je oprávněn pouze soud na návrh dotčené osoby. K podání takového návrhu Vám doporučujeme získat kvalifikovanou právní pomoc, více se dozvíte v situaci Potřebuji právní pomoc.

Jak stížnost podat?

Stížnost musí mít písemnou podobu. Pro její podání máte následující možnosti:

 • prostřednictvím kontaktního formuláře ve spodní části této stránky
 • pokud máte elektronický podpis, e-mailem na adresu odka@msp.justice.cz. Pokud elektronickým podpisem nedisponujete, je nezbytné v e-mailu uvést svou korespondenční adresu
 • do datové schránky ministerstva (ID DS: kq4aawz)
 • poštou na adresu:

  Ministerstvo spravedlnosti
  Odbor dohledu a kárné agendy
  Vyšehradská 16
  128 10 Praha 2

 • osobně na podatelnu ministerstva v úředních hodinách.

Co má stížnost obsahovat?

 • Vaše jméno, příjmení, adresa a e-mailový kontakt
 • Jméno a příjmení soudního exekutora, kterého se Vaše stížnost týká
 • Spisová značka nebo číslo jednací daného exekučního řízení. Číslo je většinou uvedeno v pravém horním rohu písemnosti exekutora v podobě „č. j. ___ EX ____ / __ - __". Pokud takové číslo nikde nenajdete, stačí uvést některého z účastníků řízení, např. oprávněného – věřitele, nebo povinného – dlužníka.
 • Stručné shrnutí postupu exekutora, který považujete za neoprávněný.
 • Ke stížnosti nemusíte přikládat žádné listiny. Pokud ale máte dokumenty, které by mohly podpořit Vaši stížnost, můžete přiložit jejich kopie; originály pečlivě uschovejte.

Platí se za podání stížnosti?

Za podání stížnosti nic neplatíte.