Informace o kontrolách exekutorských úřadů provedených v roce 2016

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád"), byly dle schváleného plánu kontrol exekutorských úřadů pro rok 2016 provedeny v loňském roce kontroly vybraných exekutorských úřadů.

Kontroly jednotlivých exekutorských úřadů byly prováděny v rozsahu dle ust. § 7 odst. 2 a 3 exekučního řádu, tedy zejména kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora.

Ke kontrole bylo vybráno 48 exekutorských úřadů ze schváleného plánu kontrol pro rok 2016. Mimo plán kontrol proběhly 4 kontroly mimořádné. Celkem tedy bylo v roce 2016 zkontrolováno 52 exekutorských úřadů.

K dnešnímu dni (tj. 24. 1. 2017) nejsou ještě všechny kontroly řádně ukončeny, u některých stále probíhá došetřování zjištěných nedostatků. V rámci již ukončených kontrol byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena upozorněním na nesprávný postup přímo v protokolu z kontroly – celkem 3 případy, nebo písemnou výtkou dle ust. § 7a exekučního řádu – 17 případů.

V některých případech byla shledána pochybení závažnějšího charakteru, která se následně stala předmětem kárných žalob – panem ministrem byly v návaznosti na provedené kontroly exekutorských úřadů podány (k 24. 1. 2017) prozatím 3 kárné žaloby.