Rok 2023

12. 12. 2023 – Ve snaze o nastavení jednotných pravidel byl dne 11. 12. 2023 byl všem krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy rozeslán dopis s upozorněním na dobu uchovávání údajů v Centrálním registru oznámení ve vazbě na výkon kontroly přenesené působnosti. Obsah sdělení je dostupný ZDE.

22. 11. 2023 – V sekcích „Práva a povinnosti subjektů – podpůrné (zapisující) orgány", „FAQ - Podpůrný orgán", „Veřejnost - žadatelé o nahlížení" a „FAQ – Veřejnost" došlo k úpravě informací k oznámením a žádostem o nahlížení na ně učiněných před 1. 9. 2017. V sekcích „Veřejný funkcionář - životní situace" a „FAQ - Veřejný funkcionář" došlo k úpravě informací ohledně internetových prohlížečů vhodných k práci s Centrálním registrem oznámení.

23. 10. 2023 – V sekci „Zpracování a ochrana osobních údajů" byla provedena aktualizace textu (odstranění odkazu na již neplaný § 14c zákona o střetu zájmů a uvedení bližší specifikace údajů, které je Ministerstvo spravedlnosti oprávněno využívat).

2. 10. 2023 – V Centrálním registru oznámení přibyla možnost přihlášení pomocí identity občana, a to pro veřejného funkcionáře a žadatele o nahlížení. Jednotlivé identifikační prostředky jsou uvedeny na internetových stránkách identity občana https://info.identitaobcana.cz/.

Možnost přihlášení pomocí identity občana byla promítnuta do příslušných pasáží v sekci střetu zájmů, konkrétně „Centrální registr oznámení - základní informace", „Veřejný funkcionář - životní situace", „Veřejnost - žadatelé o nahlížení", „FAQ - veřejný funkcionář" a „FAQ - veřejnost".

7.6. 2023 Odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti připravil na základě poptávky převážně ze strany správních orgánů vzorová rozhodnutí o přestupku, ZDE. Jako inspirace pro jejich tvorbu byla využita rozhodnutí zaslaná úřady obcí s rozšířenou působností během roku 2021. Rozhodnutí byla zpracována tak, aby mohla sloužit jako základní vodítko při tvorbě odůvodnění. Vzory nemají být šablonou pro rozhodování, mělo by k nim být přistupováno pouze jako k určité formě metodické pomůcky. Je zcela v gesci přestupkových orgánů, aby svá rozhodnutí tvořily nestranně a nezávisle a nebyly tak ve výkonu svých pravomocí nikým omezovány. Vzorová rozhodnutí mohou být v budoucnu revidována či doplněna o aktuální poznatky z praxe.

 

1. 6. 2023 - Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 30. 6. 2023 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2022. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2022, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2022, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2022. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2022 ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení nepodává; namísto průběžného oznámení podává výstupní oznámení, a to za období od 1. 1. 2022, popř. od data zahájení výkonu funkce (došlo-li k zahájení výkonu funkce po 1. 1. 2022) do dne ukončení výkonu funkce.

Předmětem průběžného oznámení je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Oznamují se vykonávané činnosti, majetek a příjmy nabyté ve výše uvedeném období a závazky podle stavu ke dni 31. 12. 2022.

Registr veřejnému funkcionáři nabídne a zobrazí druh oznámení, které má aktuálně podat, a to za předpokladu, že učinil všechna oznámení za předchozí období výkonu funkce/funkcí. V opačném případě je možné změnit druh oznámení a formulář dále libovolně editovat.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Má-li veřejný funkcionář (nebo osoba, která byla veřejným funkcionářem) ve svém profilu (příp. v jeho již dříve odeslaných oznámení) uvedenou adresu pro doručování elektronické pošty (e-mail), systém mu na ni odešle upozornění na blížící se lhůtu pro podání průběžného oznámení. Upozornění bude odesláno 1. 6. 2023 a dále 3 dny před uplynutím lhůty pro podání průběžného oznámení, tj. 27. 6. 2023, a to za předpokladu, že se na něj povinnost podat uvedené oznámení vztahuje, oznámení k těmto datům nebylo podáno nebo byla oznamovací povinnost splněna jiným druhem oznámení.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení, nebo datovou zprávou (s použitím funkce Centrálního registru oznámení Export do PDF) na ID datové schránky: kq4aawz. Akceptovat lze však pouze podání z datové schránky veřejného funkcionáře, nikoli z jiné datové schránky (např. organizace, ve které působí). Pro přihlášení do Centrálního registru oznámení na výše uvedené internetové adrese veřejný funkcionář zvolí záložku „Přihlásit se jako" – „Veřejný funkcionář" a zadá přihlašovací údaje, které mu byly předány po zápisu do registru. V případě ztráty přihlašovacích údaje je třeba se obrátit na právnickou osobu, její orgán nebo organizační složku, která zápis veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení provedla.

Nedodržení lhůty pro podání průběžného oznámení, tj. 30. 6. 2023, příp. uvedení nesprávného období, Ministerstvo spravedlnosti oznamuje jako přestupek příslušnému správnímu orgánu, za který lze uložit pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Odpovědi na často kladené dotazy jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci „Střet zájmů a boj proti korupci" – „Střet zájmů" – „Často kladené dotazy" – „FAQ Veřejný funkcionář" - zdeV případě dalších dotazů se lze rovněž obrátit na Odbor střetu zájmů a boje proti korupci na uvedené e-mailové adrese OSZ@msp.justice.cz.

 

29. 5. 2023 – Dne 26. 5. 2023 byla všem právnickým osobám nebo jejich orgánům nebo organizačním složkám dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů zapisujícím veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení rozeslána prostřednictvím datové schránky informace k podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30. 6. 2023 s žádostí o součinnost při předávání relevantních informací veřejným funkcionářům. Obsah sdělení je dostupný ZDE.

24.5. 2023 -  V sekci „Ke stažení" je k dispozici aktualizovaná Metodika pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů ZDE.

K aktualizaci materiálu došlo především v těchto bodech:

OBECNÁ ČÁST

1) Doplnění textu a příkladu – podání výstupního/průběžného oznámení, které pokrývá delší období (kapitola 3, str. 14)

2) Přidání informace o zasílání automatických upozornění o povinnosti učinit oznámení a o zaevidování oznámení (kapitola 4, str. 23-24)

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

1) Doplnění informace o postupu při zadávání emailu – automatický průpis (kapitola 2, str. 32)

2) Doplnění FAQ – obdržení dotace jako příjem (kapitola 7, str. 60-61)

 

12. 5. 2023 - V Sekci „Ke stažení" je k dispozici aktualizovaná tabulka viditelnosti údajů v oznámeních veřejných funkcionářů

(změna byla provedena pouze ve vztahu k identifikaci VF) - ZDE

30.3. 2023 - Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti v roce 2022 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje informace o výsledku kontrol výkonu přenesené působnosti krajů na úseku střetu zájmů provedených v roce 2022. Podrobnější informace naleznete pod odkazem zde.

 

15. 3. 2023 - Plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2022 – výsledky kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů v roce 2022 vyplývající z:

  • § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. vstupní oznámení po zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2021 a
  • § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů, tj. povinnosti učinit tzv. výstupní oznámení po ukončení výkonu veřejné funkce.

Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům (obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře), popř. jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů.

KRAJ

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Vstupní

Průběžné

Výstupní

Hl. m. Praha

57

186

60

Středočeský kraj

99

293

85

Jihočeský kraj

40

105

32

Plzeňský kraj

34

107

37

Karlovarský kraj

13

35

9

Ústecký kraj

29

94

35

Liberecký kraj

9

54

14

Královéhradecký kraj

19

73

20

Pardubický kraj

20

92

30

Kraj Vysočina

31

124

42

Jihomoravský kraj

47

189

58

Olomoucký kraj

22

72

31

Zlínský kraj

22

73

22

Moravskoslezský kraj

43

118

39

Celkem

485

1615

514

FUNKCE

POČET OZNÁMENÝCH PŘÍPADŮ

Vstupní

Průběžné

Výstupní

poslanec

0

7

0

senátor

2

2

1

člen vlády

0

0

0

zastupitel kraje

1

9

4

zastupitel obce

360

823

350

ostatní veřejní funkcionáři dle
§ 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů 
1)

 

2

 

1

 

2

veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2
zákona o střetu zájmů 
2)

 

120

 

773

 

157

Celkem 3)

485

1615

514

1) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří další představitelé ústředních orgánů státní správy, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání či nezávislých orgánů, jako např. Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky.

2) Do této skupiny veřejných funkcionářů patří např. ředitelé a vedoucí příslušníci bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu, členové statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem nebo příspěvkové organizace státu či územního samosprávného celku a dále pak vedoucí úředníci územních samosprávných celků, státní zástupci a vojáci z povolání.

3) Oproti loňskému roku zvýšený počet případů nesplnění oznamovací povinnosti podle § 12 odst. 1 a 3 zákona o střetu zájmů byl zapříčiněn volbami do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. – 24. 9. 2022, načež podpůrné orgány prováděly zápisy spojené s těmito volbami nejčastěji v měsících říjnu a listopadu roku 2022. Naopak oproti loňskému roku snížený počet případů nesplnění oznamovací povinnosti podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů byl zapříčiněn výmazem více než 12 000 osob, které byly vyňaty z oznamovací povinnosti novelou zákona o střetu zájmů, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2022

15. 2. 2023 – V Sekci „Ke stažení" byla aktualizována tabulka „Číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům" v souvislosti se vznikem nového podpůrného orgánu „Digitální a informační agentura". Aktuální tabulka je dostupná ZDE.

6. 2. 2023 – v Sekci „Ke stažení" je k dispozici Komparativní studie ke střetu zájmů.                              Zprávu naleznete také pod odkazem ZDE.

 

25. 1. 2023V Sekci „Často kladené otázky" – „FAQ – podpůrné orgány" byla přidána nová otázka a odpověď č. 22 „Jak má podpůrný orgán postupovat v případě, že veřejný funkcionář zemřel?". Aktuální znění je dostupné ZDE.

20. 1. 2023 – V Sekci „Ke stažení" došlo z důvodu nabytí účinnosti novely zákona o státní službě (zejména úpravě názvů funkcí vybraných veřejných funkcionářů) k úpravám souborů „Tabulka viditelnosti údajů v oznámení", „Číselník funkcí k jednotlivým podpůrným orgánům" a „Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře". Aktualizované soubory jsou dostupné ZDE.