Veřejný funkcionář - životní situace

1/ veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů

 1. poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 2. senátor Senátu Parlamentu České republiky,
 3. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády,
 4. náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,
 5. vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
 6. inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 7. předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 8. člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
 9. člen Rady Energetického regulačního úřadu,
 10. člen bankovní rady České národní banky,
 11. prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
 12. předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
 13. veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
 14. člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 15. člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 16. člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
 17. starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členové rady obce s rozšířenou působností, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Na osoby uvedené v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů dopadají povinnosti podle tohoto zákona včetně povinnosti podávat oznámení vždy.

2/ veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů

 1. ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně podle zvláštního právního předpisu v bezpečnostním sboru, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb,
 2. člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení a s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem,
 3. vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,
 4. vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby, nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo o příslušníka zpravodajské služby,
 5. vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy,
 6. soudce,
 7. státní zástupce,
 8. voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti, s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb, nebo
 9. ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.
 • jsou oprávnění nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
 • podílí se bezprostředně na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 • rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo
 • podílí se na vedení trestního stíhání. 

Ministerstvo spravedlnosti zpřístupní pouze ta oznámení, u nichž neuplynula zákonem stanovená lhůta pro podání nebo v jejichž případě by eventuální neúplnost nebo nepravdivost nemohla veřejnému funkcionáři založit odpovědnost za přestupek z důvodu promlčení. V ostatních případech je pro účely opravy zapotřebí učinit oznámení nové.

Při vyplňování oznámení můžete využít tlačítko „Použít jako šablonu", které je zobrazeno u již odeslaných oznámení. V takovém případě vyplníte základní údaje (druh oznámení, za jakou funkci, za jaké období oznámení podáváte) sám, a poté se automaticky načtou všechny skutečnosti, které jste uvedl v tom oznámení, které slouží jako šablona. Pro správné vyplnění oznámení je tak nutno některé údaje přidat (příjmy za období, nově nabyté věci apod.)  či naopak umazat (např. již dříve oznámené věci).

Nejdříve se pokuste vstoupit do Centrálního registru oznámení z jiného prohlížeče (např. Microsoft Edge, Google Chrome), tím eliminujete chybu, která by byla v nastavení daného prohlížeče. Pokud problém přetrvává, obraťte se na odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti (zde).