Práva a povinnosti subjektů – podpůrné (zapisující) orgány

Práva a povinnosti subjektů – podpůrné (zapisující) orgány

Podpůrný (zapisující orgán) = § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Zápis veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení

Podpůrné (zapisující) orgány hrají v systému kontroly střetu zájmů jednu zcela klíčovou úlohu - identifikují a zapisují veřejné funkcionáře náležející do oboru jejich působnosti.

Konkrétně nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce do Centrálního registru oznámení zapíší jméno a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, organizaci, ve které veřejný funkcionář působí, funkci, kterou v této organizaci zastává, adresu pro doručování elektronické pošty a datum zahájení resp. skončení výkonu funkce (nejedná-li se o utajovanou informaci podle zákona 412/2005 Sb.,  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů). Podpůrné (zapisující) orgány mají dle zákona o střetu zájmů dále povinnost po provedeném zápisu neprodleně veřejného funkcionáře o tomto zápisu informovat, jakož ho informovat i o jeho povinnosti podat v zákonné lhůtě příslušné oznámení (vstupní nebo výstupní). Pro účely podávání oznámení podpůrné (zapisující) orgány veřejnému funkcionáři přidělí přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení do Centrálního registru oznámení; tyto přihlašovací údaje podpůrný (zapisující) orgán získá (vygeneruje) během procesu zápisu zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře do registru.

Podpůrný (zapisující) orgán vyřizuje žádosti o vygenerování nových přihlašovacích údajů těch veřejných funkcionářů, kteří patří do jeho působnosti.

Podpůrný (zapisující) orgán může veřejného funkcionáře informovat také o možnosti přihlášení pomocí jednoho z prostředků elektronické identifikace (Identita občana).

Evidence a uchovávání oznámení a žádostí o nahlížení podaných do 31. srpna 2017

Podle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (čl. II bod 8) měly podpůrné (zapisující) orgány povinnost po dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. září 2022, uchovávat oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení, které byly podány do 31. srpna 2017, a to v listinné podobě. Po uplynutí pětileté lhůty podpůrné (zapisující) orgány s těmito dokumenty měly naložit v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (typicky mělo dojít k jejich skartaci). 

Často kladené otázky