Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejnost - žadatelé o nahlížení

  • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo
  • doručením přes datovou schránku – kq4aawz.
  • jméno, popřípadě jména, příjmení,
  • datum narození,
  • trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele
  • obchodní firma nebo název,
  • identifikační číslo osoby
  • sídlo,
  • údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.