Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpracování a ochrana osobních údajů v Ministerstvu spravedlnosti (Centrální registr oznámení)

Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen „Nařízení" nebo „GDPR") Vám poskytují přehled o zpracování osobních údajů v Ministerstvu spravedlnosti.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

 1. v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. a), c), d) a f) zákona o střetu zájmů přijímá a eviduje oznámení veřejných funkcionářů učiněná podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů, tato oznámení po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře uchovává a dohlíží nad úplností údajů, které jsou součástí těchto oznámení, včetně toho, že vyžaduje doplnění těchto údajů a dále tyto porovnává s údaji evidovanými v jiných informačních systémech v rozsahu stanoveném v § 14c zákona o střetu zájmů,
 2. v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. b) a g) zákona o střetu zájmů uchovává žádosti podané Ministerstvu spravedlnosti podle § 13 odst. 3 a 4 po dobu 5 let ode dne podání žádosti, tyto žádosti ověřuje a uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do Centrálního registru oznámení,
 3. v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. e) zákona o střetu zájmů přijímá sdělení nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v Centrálním registru oznámení podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů.
 • jsou u všech veřejných funkcionářů vyňaty z nahlížení údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci;
 • v případě funkce uvolněného i neuvolněného starosty, místostarosty, zástupce starosty a člena rady a uvolněného zastupitele statutárního města, jeho městské části či městského obvodu, a dále v případě funkce uvolněného starosty, místostarosty, zástupce starosty, člena rady a zastupitele všech ostatních měst a obcí, je vyňato z nahlížení oznámení o movitých věcech (včetně peněžních prostředků na účtu a v hotovosti) a oznámení o závazcích;
 • v případě funkce neuvolněného starosty, místostarosty, zástupce starosty a člena rady obce, která není statutárním městem, jeho městskou částí či městským obvodem, je vyňato z nahlížení oznámení o věcech movitých (včetně peněžních prostředků na účtu a v hotovosti), oznámení o závazcích a oznámení o příjmech;
 • v případě veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů je z nahlížení vyňato oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých (včetně peněžních prostředků na účtu a v hotovosti) a oznámení o závazcích.
 1. orgány příslušné k projednání přestupků podle zákona o střetu zájmů,
 2. soudy a orgány činné v trestním řízení,
 3. zpravodajské služby České republiky,
 4. orgány Finanční správy a
 5. Ministerstvo financí.
 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR )
 2. právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 5. právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)