Okresní soud v Teplicích

Sazebník úhrad

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11,  PSČ 416 64 Teplice 2; telefon:  417 599 111, fax:  417 539 101

 e-mail:  podatelna@osoud.tep.justice.cz

___________________________________________________________________________

 

Spr 1120/2011

 

V Teplicích dne 30. prosince 2011

 

P o k y n  č. 16/2011

 

předsedy Okresního soudu v Teplicích

 

 

S a z e b n í k   ú h r a d

 

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen: „nařízení") vydalo dne 14. 7. 2011 Ministerstvo spravedlnosti ČR instrukci č.j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Další ustanovení

1.      Žadatel je povinen úhradu provést hotovostní platbou v pokladně okresního soudu

(č. dveří 31c ) nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet okresního soudu číslo: 19 - 525501/0710.

 

Tento pokyn ruší pokyn č. 9/2011 z 12. srpna 2011 Spr 690/2011 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

                                  

 

 

 

                                                                           JUDr. Roman  D o b e š

                                                                           předseda soudu