Okresní soud v Teplicích

Elektronická úřední deska

Úřední deska je umístěna v přízemí soudu. Na desce se umisťují určená rozhodnutí soudu a úřední sdělení soudu.

  • Podání  učiněná  v  elektronické  podobě  musí  být  opatřena  zaručeným elektronickým podpisem odesilatele.  Odesilatel je povinen uvést místo,  kde  je  uložen jeho kvalifikovaný certifikát  v  podobě  adresy  veřejně  přístupného  seznamu  certifikátů,  vydaných akreditovaným  poskytovatelem  certifikačních  služeb.  O  neúspěšném  ověření elektronického  podpisu  soud  odesilatele  informuje.

  • Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému  soudu je určeno,  kdo jej činí,  které  věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno - § 42 odst.4 věta prvá o.s.ř. 

 

Infodeska Okresního soudu v Teplicích

 

Dražební vyhlášky
seznam dražeb nemovitostí věcí naleznete na InfoDesce Okresní soudu v Teplicích
seznam dražeb movitých věcí naleznete na InfoDesce Okresní soudu v Teplicích
(odkaz vede na InfoDesku Okresního soudu v Teplicích s předvyplněným dotazem pro zobrazení seznamu výkonu rozhodnutí a exekucí)

 

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
rok 202320222021, 20202019201820172016201520142013201220112010