Okresní soud v Teplicích

Poučení pro návštěvníky soudní budovy

Poučení pro náštěvníky soudní budovy

 

P O U Č E N Í

 

Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věcí ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouštějí.

 

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech.

 

Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.

 

Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.

 

Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemnì oslovují "pane - paní - slečno" s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. "pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, pane státní zástupče, pane znalče, pane svědku a pod.").

 

Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným zpùsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v přestávce.

 

Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se musí všichni přítomní podřídit.

 

Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu (samosoudce). S vědomím předsedy senátu (samosoudce) lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu (samosoudce) jejich pořizování zakázat.

 

Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v jednací síni, nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč; pro hrubé rušení pořádku může být předsedou senátu (samosoudcem) vykázán z jednací síně.