Přejít k obsahu

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Aktuální informace

 

 

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 30. 6. 2020.

Opatření předsedkyně Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 1. 6. 2020.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Informační centrum

 

________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro osoby se zdravotním postižením

 

________________________________________________________________________________________________________________

GDPR (General Data Protection Regulation) - ochrana osobních údajů

 

Analýza

Informace účastníkům

Notifikace webové stránky

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

 

________________________________________________________________________________________________________________

§  Informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Poučení pro vstup do jednacích síní

 

Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností. 

Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle bodu 1.  ( § 7 odst. 1,2 zák.č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy . Vstup však lze umožnit po odložení těchto věci ve služebně justiční stráže .        

 

________________________________________________________________________________________________________________

Boj proti korupci

 

Protikorupční linka Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Vážení návštěvníci našich stránek !

Vaše podezření z korupčního jednání v působnosti Okresního soudu v Havlíčkově Brodě můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail korupce@msp.justice.czpodatelna@osoud.hbr.justice.cz   
telefon 569 493 123, 569 493 113     
fax 569 493 150

 

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás. 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci. 

 

- Etický kodex (ver. 1.0 - 02.06.2014).

- Interní protikorupční program  (stav k 30.06.2020).

Profesní životopisy funkcionářů okresního soudu (stav k 25.04.2016).

- Pravidla pro přijímání stížností,připomínek,námětů (stav k 04.11.2015).

 

__________________________________________________________________________________________

Návrhy

 

- návrhy možno sepsat: 

Pondělí, středa , čtvrtek               8.00 - 12.00 hod.        13.00 - 15.30 hod. 

Úterý, pátek                                   8.00 - 12.00 hod.

 

Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li o návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení a řízení, které lze zahájit i bez návrhu a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních vydaných.

 

- podání lze učinit:

a) písemně,

b) ústně do protokolu,

c) v elektronické podobě (podrobné náležitosti viz ZDE),

d) telegraficky nebo telefaxem.

 

Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, popřípadě písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí,které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Nahlížení do spisů

  • Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou  protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody,    předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho činil  výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

  • Do spisu lze nahlížet v hodinách určených pro styk s veřejností.

 

Nahlížet do spisů je možno, není-li stanoveno něco jiného, výhradně v místnostech soudu pod dohledem vedoucí soudní kanceláře nebo jiného pracovníka jím pověřeného. O tom, že bylo do spisu nahlédnuto, pořídí vedoucí kanceláře záznam, v němž uvede označení účastníka nebo jeho zástupce, který do spisu nahlédl, a časový údaj o délce studia spisu, záznam opatří datem a svým podpisem; záznam podepíše též žadatel.

 

Studium spisů

  • Studium spisů z vědeckých (výzkumných) důvodů ve věcech pravomocně rozhodnutých soudy povoluje předseda soudu, který spravuje spisovnu, kde je spis uložen, na základě písemné žádosti, která musí být potvrzena (doručena) organizací, pro kterou nebo v jejímž zájmu je studium prováděno.

  • Studium spisů uvedených shora povoluje soukromým osobám předseda krajského (městského) soudu v mimořádných případech. V případě pochybnosti si vyžádá stanovisko Ministerstva spravedlnosti.

Provozní řád objektuZDE