Přejít k obsahu

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Aktuální informace - oznámení soudu,  změny :

® .

   

®

_____________________________________________________________________________

Informační centrum

Informace dle platné legislativy. Spojování telef. hovorů

_____________________________________________________________________________

GDPR    (General Data Protection Regulation) ochrana osobních údajů

Analýza

Informace účastníkům

Notifikace webové stránky

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

_________________________________________________________________________

§  Informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zveřejňování informací dle zákona č.106/1999 Sb. poskytuje žadateli na základě žádosti ředitelka správy soudu v pracovní době soudu.

§ Informace o průběhu a stavu soudních řízení ve věcech vyřizovaných před okresním soudem  ZDE:

 

Poučení pro vstup do jednacích síní

Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností. 

Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle bodu 1.  ( § 7 odst. 1,2 zák.č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání vstupu do budovy . Vstup však lze umožnit po odložení těchto věci ve služebně justiční stráže .        

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

Boj proti korupci

Protikorupční linka Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Vážení návštěvníci našich stránek !

Vaše podezření z korupčního jednání v působnosti Okresního soudu v Havlíčkově Brodě můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail korupce@msp.justice.cz    podatelna@osoud.hbr.justice.cz   
telefon 569493123  569493113     
fax 569493150

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás. 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.  

- Etický kodex  ( v 1.0 - 02.06.2014)

- Interní protikorupční program   ( aktualizace 30.06.2018 )

***

Profesní životopisy funkcionářů okresního soudu ( 25.04.2016 )

- Pravidla pro přijímání stížností,připomínek,námětů ( 04.11.2015 )

Návrhy

1.Návrhy možno sepsat  : 

Pondělí, středa , čtvrtek               8.00 - 12.00 hod.        13.00 - 15.30 hod. 

Úterý, pátek                                    8.00 - 12.00 hod.

Ústně do protokolu je možno podání učinit, jde-li o návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství, o určení a popření rodičovství, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení a řízení, které lze zahájit i bez návrhu a návrhy na výkon rozhodnutí v těchto řízeních vydaných.

2.Jak lze učinit podání   :

Podání je možno učinit :

Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, je-li písemné podání učiněno telefaxem, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, popřípadě písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí,které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Nahlížení do spisu,studium spisu

Nahlížení do spisů

  • Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou  protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody,    předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho činil  výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.
  • Do spisu lze nahlížet v hodinách určených pro styk s veřejností.

Nahlížet do spisů je možno, není-li stanoveno něco jiného, výhradně v místnostech soudu pod dohledem vedoucí soudní kanceláře nebo jiného pracovníka jím pověřeného. O tom, že bylo do spisu nahlédnuto, pořídí vedoucí kanceláře záznam, v němž uvede označení účastníka nebo jeho zástupce, který do spisu nahlédl, a časový údaj o délce studia spisu, záznam opatří datem a svým podpisem; záznam podepíše též žadatel.

 

Studium spisu

  • Studium spisů z vědeckých (výzkumných) důvodů ve věcech pravomocně rozhodnutých soudy povoluje předseda soudu, který spravuje spisovnu, kde je spis uložen, na základě písemné žádosti, která musí být potvrzena (doručena) organizací, pro kterou nebo v jejímž zájmu je studium prováděno.

  • Studium spisů uvedených shora povoluje soukromým osobám předseda krajského (městského) soudu v mimořádných případech. V případě pochybnosti si vyžádá stanovisko Ministerstva spravedlnosti.

Způsob případných plateb

Soudní poplatek do výše 5 000,- Kč se platí v kolcích, pokud je soudní poplatek nad 5 000,- Kč,

je žalobci zaslána složenka s příslušným číslem účtu.

Kolky lze zakoupit v budově soudu v III. poschodí č. dv. 320 .

Jistota skládaná v souvislosti s návrhem na nařízení předběžného opatření se skládá v hotovosti do

pokladny soudu nebo na účet Okresního soudu v Havlíčkově Brodě  č. 6015-1725-521/0710, variabilní symbol …….    . Variabilním symbolem (VS) je identifikační číslo (pokud návrh na předběžné opatření podává podnikatel nebo právnická osoba) nebo rodné číslo (pokud návrh podává fyzická osoba).

Identifikační číslo nebo rodné číslo se uvede i v návrhu na nařízení předběžného opatření.  

 

► Provozní řád objektu:   ZDE