Obvodní soud pro Prahu 9

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

OZNAČENÍ A UVOZOVACÍ

TEXT POLOŽKY
OBSAH POLOŽKY

1. Název

Obvodní soud pro Prahu 9

 

 

2. Důvod a způsob založení

 

Podle zák. č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, čl. 4,90 a násl. soudy zajišťují ochranu právům. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. 

Názvy, obvody a sídla okresních soudů jsou stanoveny v příloze č. 3, 4 k zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů. Do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9 náleží území městských částí Praha 9, Praha 14, Praha-Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice, Praha-Kbely, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Letňany, Praha-Satalice, Praha-Újezd nad Lesy a Praha-Vinoř. 


Odvolacím orgánem je Městský soud v Praze.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obvodní soud pro Prahu 9
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10 Vršovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obvodní soud pro Prahu 9
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10 Vršovice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

https://justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-9/

 

 

 

4.6 Adresa podatelny

Obvodní soud pro Prahu 9
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10 - Vršovice

Možnosti elektronického podání

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@osoud.pha9.justice.cz

4.8 Datová schránka

g3tabzg

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení

6. IČO

00024465

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Rozvrh práce

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2020   Rozpočet 2021   Rozpočet 2022  Rozpočet 2023  Rozpočet 2024

9. Žádosti o informace

 

Informace pro účastníky řízení je možno získat v informačním centru na výše uvedených kontaktech. 

Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 se podávají písemně s náležitostmi podle cit. zákona.

 

10. Příjem podání a podnětů

Podání a stížnosti lze zaslat na kontakty uvedené výše, či podat osobně v písemné formě na podatelnu soudu, případně se lze objednat k sepisu stížnosti na tel. č. 251 447 709. Sepisy návrhů ústně do protokolu lze uskutečnit pouze dle § 14 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR
zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
vyhl. MSp č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Instrukce č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zák. č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
zák. č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
zák. č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod
zák. č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
zák. č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby
vyhl. MSp 109/1994 Sb., řád výkonu vazby
vyhl. MSp 345/1999 Sb., řád výkonu trestu odnětí svobody
zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
zák. č. 121/2008 Sb.,  o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tyto předpisy přístupné k nahlédnutí: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

11.2 Vydané právní předpisy

GDPR
Boj proti korupci

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Opatření o poskytování informací za úhradu

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Infodeska Městský soud v Praze
 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Soud se připojuje v rámci rámcových dohod k licenčním smlouvám uzavřeným MSp.

13.2 Výhradní licence

xxx

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

viz níže


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.
Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci
 

POLOŽKA OSNOVY

POPIS POLOŽKY

 

 

Název úkonu

Soudy projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů
o občanském soudním řízení, projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení, rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

V jakém případě ve věci jednat

xxx

Charakteristika úkonu

Soudní řízení

Výsledek úkonu

Rozhodnutí soudu

Kdy věc řešit

xxx

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

 

xxx

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

xxx

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

ePodatelna

Podání žaloby do DS

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

 

Podání žaloby písemně na adresu soudu

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Podle zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

 

Podle zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

xxx

Opravné prostředky

Způsob a lhůtu k podání opravného prostředku obsahuje každá rozhodnutí, které je účastníku soudního řízení doručeno.

Časté dotazy

xxx

Sankce

xxx

Působnost

Obvodní soud pro Prahu 9 je organizační složkou státu.

Oblast

Soudnictví

Klíčová slova

Justice, soudy

Počátek platnosti popisu úkonu

xxx

Konec platnosti popisu úkonu

xxx

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

xxx

 

Opatření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 9 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za úhradu

 

Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010