Seznam rejstříků soudů

Podrobný popis obsahu jednotlivých rejstříků je možné nalézt v kancelářských řádech pro příslušné soudy.

 

Agendy a rejstříky okresních soudů

 
Trestní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
T rejstřík pro věci trestní  
Tm rejstřík pro trestní věci mladistvých  
Nt rejstřík pro věci přípravného řízení a pro všeobecné věci trestní  
Ntm rejstřík pro věci přípravného řízení a pro všeobecné věci trestní mladistvých  
PP rejstřík pro věci řízení o podmíněném propuštění  
Dt rejstřík pro věci výkonu zabezpečovací detence  
Dtm rejstřík pro věci výkonu zabezpečovací detence mladistvých  
Td rejstřík pro dožádání ve věcech trestních  
     
Občanskoprávní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
C rejstřík pro věci občanskoprávní, včetně návrhů na vydání platebního rozkazu  
EPR rejstřík pro elektronické rozkazní řízení  
EVC rejstřík pro návrhy na vydání evropského platebního rozkazu  
EC rejstřík pro návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu ukončen pro nové věci
Ro rejstřík pro věci rozkazního řízení ukončen pro nové věci
ERo rejstřík pro věci rozkazního řízení ukončen pro nové věci
     
Opatrovnická agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
P a Nc rejstřík pro věci podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, nezvěstnosti, určování rodičovství, návrhů na uzavření manželství, péče o nezletilé děti atd.  
Nc rejstřík pro věci poručenské a opatrovnické, osvojení dětí a určení otcovství  
P rejstřík pro opatrovnické věci osob vyžadujících trvalejší péči  
L rejstřík pro věci detenčního řízení  
     
Exekuční agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
E rejstřík pro věci týkající se výkonu rozhodnutí dle Občanského soudního řádu  
EXE rejstřík pro věci exekuční  
     
Dědická agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
D rejstřík pro věci pozůstalostní  
U rejstřík pro věci řízení o umoření listin  
Sd rejstřík pro věci týkající se úschov přijímaných soudem  
     
Další agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Cd rejstřík pro dožádání ve věcech civilních  
Nc rejstřík pro všeobecné věci civilní  
Rod rejstřík pro věci dětí mladších 15 let  
     

Agendy a rejstříky krajských soudů

 
Trestní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
T rejstřík pro věci trestní  
Tm rejstřík pro trestní věci mladistvých  
To rejstřík pro věci řízení o opravných prostředcích  
Tmo rejstřík pro věci odvolacího řízení a řízení o stížnostech v trestních věcech mladistvých  
Nt rejstřík pro všeobecné věci trestní  
Ntm rejstřík pro všeobecné věci trestní mladistvých  
     
Občanskoprávní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
C rejstřík pro věci občanskoprávní, včetně návrhů na vydání platebního rozkazu  
Co rejstřík pro věci odvolacího řízení ve věcech občanskoprávních  
EC rejstřík pro návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu v občanskoprávních věcech věci z EPR
EPR rejstřík pro elektronické platební rozkazy  
Nc rejstřík pro všeobecné věci civilní  
     
Obchodní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Cm rejstřík pro spory mezi podnikateli vyplývající z podnikatelské činnosti a další věci upravené zákonem o obchodních korporacích (obchodní věci)  
ECm rejstřík pro návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu věci z EPR
EVCm rejstřík pro návrhy na vydání evropského platebního rozkazu  
F všeobecný rejstřík pro věci veřejných rejstříků FO a PO  
ICm rejstřík pro incidenční spory  
INS rejstřík pro insolvenční návrhy a návrhy na moratorium před podáním insolvenčního návrhu  
K rejstřík pro konkursní řízení dle zákona o konkursu a vyrovnání ukončen pro nové věci
Kv rejstřík pro věci vyrovnacího řízení dle zákona o konkursu a vyrovnání ukončen pro nové věci
Ro rejstřík pro návrhy na vydání platebního rozkazu ukončen pro nové věci
Sm rejstřík pro návrhy na vydání směnečného/šekového platebního rozkazu ukončen pro nové věci
     
Agenda správního soudnictví
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
A rejstřík pro ostatní věci správního soudnictví, včetně věcí volebních a místního a krajského referenda, žaloby proti nečinnosti správního orgánu a žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu  
Ad rejstřík pro věci sociální správy, zájmové a profesní samosprávy a služebních poměrů  
Af rejstřík pro věci finanční správy  
Az rejstřík pro návrhy ve věcech mezinárodní ochrany  
Ca rejstřík pro věci správních žalob v ostatních věcech ukončen pro nové věci
Cad rejstřík pro věci správních žalob ve věcech sociálního zabezpečení ukončen pro nové věci
Na rejstřík pro všeobecné věci správního soudnictví  
     
Další agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Rodo rejstřík pro věci odvolacího řízení ve věcech dětí mladších 15 let  
UL rejstřík pro řízení o návrhu na určení lhůty  
     

Agendy a rejstříky vrchních soudů

 
Trestní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Dt rejstřík pro věci trestní judikatury  
Nt rejstřík pro všeobecné věci trestní  
Ntd rejstřík pro odnětí a přikázání věci (§ 25 tr. ř.) a rozhodování o příslušnosti (§ 24 tr. ř.) v trestních věcech  
Ntm rejstřík pro všeobecné věci trestní mladistvých  
Tmo rejstřík pro věci odvolacího řízení a řízení o stížnostech v trestních věcech mladistvých  
To rejstřík pro věci řízení o opravných prostředcích  
Tpj rejstřík pro věci místopředsedy trestního úseku soudu  
     
Civilní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Cmo rejstřík odvolacího řízení v obchodních věcech  
Co rejstřík odvolacího řízení ve věcech občanskoprávních  
Cpj rejstřík pro věci místopředsedy civilního úseku soudu  
Dc rejstřík pro věci dokumentace civilní judikatury  
ICm rejstřík odvolacího řízení v incidenčních sporech a řízení o podjatosti, přikázání věci a příslušnosti v rámci incidenčního sporu  
INS rejstřík odvolacího řízení v insolvenčních věcech a řízení o podjatosti, přikázání věci a příslušnosti v insolvenčním řízení  
Ko rejstřík pro odvolací řízení ve věcech podle zákona o konkursu a vyrovnání  
Nc rejstřík pro všeobecné věci občanskoprávní, insolvenční, vyrovnací  
Ncd rejstřík pro návrhy na přikázání věci jinému soudu v civilních věcech  
Nco rejstřík pro rozhodování o vyloučení soudců v civilních věcech  
Ncp rejstřík pro rozhodování o příslušnosti v civilních věcech  
     
Další agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
UL rejstřík pro řízení o návrhu na určení lhůty  
     

Agendy a rejstříky Nejvyššího soudu

 
Občanskoprávní a obchodní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Cdo rejstřík pro řízení o dovolání  ve věcech občanskoprávních a obchodních  
Cul rejstřík pro návrhy na určení lhůty k provedení procesního úkonu v  občanskoprávních a obchodních věcech   
ICdo rejstřík pro incidenční spory vyvolané v průběhu insolvenčního řízení  
Ncu rejstřík pro návrhy na uznání cizozemských rozhodnutí  
Nd rejstřík pro spory o příslušnost mezi soudy  
NSČR rejstřík pro věci předložené soudu k rozhodnutí v insolvenčním řízení  
     
Trestní agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Pzo rejstřík pro věci návrhů na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu  
Tcu rejstřík pro návrhy na zaznamenání údajů o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, návrhy na přezkum rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny, návrhy na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení  
Td rejstřík pro spory o příslušnost mezi soudy nižších stupňů, návrhy na odnětí a přikázání věci, stížnosti proti rozhodnutím o vyloučení soudce  
Tdo rejstřík pro řízení o dovolání ve věcech trestních  
Tul rejstřík pro návrhy na určení lhůty k provedení procesního úkonu  
Tvo rejstřík pro stížnosti proti rozhodnutím vrchních soudů o prodloužení vazby a proti dalším rozhodnutím vrchních soudů, pokud rozhodovaly v postavení soudu prvního stupně  
Tz rejstřík pro stížnosti pro porušení zákona v trestních věcech  
Zp rejstřík pro  věci, v nichž je podáno odvolání proti rozhodnutí Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu  
     

Agendy a rejstříky Nejvyššího správního soudu

 
Agenda kasačních stížností
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
As  rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených  
Ads rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti   
Afs rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací  
Ans rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu ukončen pro nové věci
Aos rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy jejichž přezkum je upraven § 13 zákona o mimořádných opatření při epidemii COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů  
Aps rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ukončen pro nové věci
Ars rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech krajského a místního referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí  
Azs rejstřík pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany, zákona o dočasné ochraně cizinců a zákona o pobytu cizinců  
     
Agenda volebních věcí a věcí politických stran a hnutí (volební soudnictví)
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Vol rejstřík pro řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.  
Pst rejstřík pro řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.  
Obn rejstřík pro rozhodování o obnově řízení ve věcech politických stran a politických hnutí  
Nv rejstřík pro volební věci - ostatní věci  
     
Agenda kárného řízení (kárný soud)
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Kse rejstřík pro řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů  
Kss rejstřík pro řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, nezpůsobilosti soudce  
Ksz rejstřík pro řízení ve věcech kárné odpovědnosti státních zástupců  
Kseo rejstřík pro řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky ukončen pro nové věci
Nk rejstřík pro řízení ve věcech kárné odpovědnosti – ostatní věci  
     
Další agenda
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
Aprk rejstřík pro řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona o soudech a soudcích)  
Aprn rejstřík pro řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu NSS (§ 174a zákona o soudech a soudcích)  
Komp rejstřík pro řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.  
Konf rejstřík pro řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů  
Ao rejstřík pro řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části  
Na rejstřík pro ostatní věci  
Nad rejstřík pro řízení o postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.  
Nao rejstřík pro rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 s. ř. s.  
Rs věci rozhodované sedmičlenným a devítičlenným rozšířeným senátem  

Zpět