Hromadné žaloby

Na tomto místě se dozvíte základní informace týkající se hromadných žalob podle zákona o hromadném občanském řízení soudním a žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů podle občanského soudního řádu. Naleznete zde také kompletní seznam všech hromadných žalob, které byly podány a připuštěny soudem, a stav řízení o těchto žalobách.

 

K čemu slouží hromadné žaloby?

V situacích, kdy bylo stejným nebo srovnatelným nezákonným jednáním zasaženo více osob, mohou tyto žaloby poškozeným nabídnout efektivnější a levnější alternativu, která umožní projednání všech vzniklých nároků proti témuž žalovanému v jediném soudním řízení.

Uvedené žaloby budou moci podávat pouze zapsané neziskové organizace.

 

Právní úprava připouští:

a) Hromadné žaloby ve sporech mezi podnikatelem a poškozenými spotřebiteli nebo drobnými podnikateli

Není důležité, zda mezi podnikatelem a spotřebiteli nebo drobnými podnikateli před podáním hromadné žaloby existoval smluvní vztah či nikoliv. Žalobou se lze domáhat i nároků, které se neopírají o uzavřenou smlouvu (typicky nároky vyplývající z porušení zákona). V hromadné žalobě může žalobce požadovat

  • peněžitou částku, opravu či výměnu zboží, slevu z ceny či odstoupení od smlouvy apod.

  • aby se žalovaný nezákonného jednání zdržel,

  • určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která vystupuje mimo rámec svého podnikání nebo povolání,

Drobným podnikatelem je podnikatel (fyzická/právnická osoba), který má méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahují 50 mil. Kč.

Bližší informace naleznete v sekci Informace k Hromadnému Řízení.

 

b) Žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů podle občanského soudního řádu

Ani v tomto případě není podmínkou uplatnění žaloby předchozí smlouva mezi podnikatelem a spotřebiteli. V žalobě na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů se lze domáhat

  • zdržení se nezákonného jednání;

  • určení, zda žalovaný svým jednáním porušil svoji povinnost (smluvní či vyplývající ze zákona či smlouvy).

Bližší informace o tomto řízení jsou k dispozici v sekci Řízení na Ochranu Kolektivních Zájmů Spotřebitelů.