Formuláře v hromadném řízení

V hromadném řízení lze podat následující formuláře:

 

a) Přihláška do hromadného řízení

Osoba tím projevuje vůli přihlásit svůj nárok do hromadného řízení. Přihlášku lze podat od podání hromadné žaloby do uplynutí lhůty pro přihlašování, kterou stanovil soud v usnesení o přípustnosti hromadné žaloby.

Přihláška se podává žalobci, ale řádně ji lze podat také k Městskému soudu v Praze (soud však přihlášku nepřezkoumává a postoupí ji žalobci k dalšímu vyřízení)

 

b) Zpětvzetí přihlášky

Osoba tím projevuji vůli vzít podanou přihlášku zpět. Zpětvzetí přihlášky je možné bez omezení kdykoliv do uplynutí lhůt pro přihlašování. Poté jen v případě změny hromadného řízení, a to ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění informace o změně hromadného řízení v seznamu hromadných řízení.

Zpětvzetí se podává žalobci, ale řádně jej lze podat také k Městskému soudu v Praze (soud však podání nepřezkoumává a postoupí jej žalobci k dalšímu vyřízení).

 

c) Oznámení o převodu nebo přechodu práva

Tento formulář slouží ke sdělení informace o tom, že došlo k převodu či přechodu práva ze zúčastněného člena skupiny na jinou osobu. Oznámení může podat ten, kdo se původně do hromadného řízení přihlásil, tak i jeho procesní nástupce, na kterého přihlášený nárok později přešel nebo byl převeden. Pro podání tohoto oznámení zákon nestanoví žádnou lhůtu.

Oznámení se podává k Městskému soudu v Praze.

 

Ke stažení

Formulář přihlášky

Formulář zpětvzetí přihlášky

Formulář oznámení o převodu nebo přechodu práva

 

Všechny formuláře v hromadném řízení jsou na tomto místě ke stažení ve formátu PDF. Formulář lze vyplnit elektronicky nebo v listinné podobě ručně a následně jej doručit žalobci nebo soudu:

  • v elektronické podobě datovou schránkou
  • v elektronické podobě jinou formou, např. emailem (nutno opatřit kvalifikovaným el. podpisem);
  • v listinné podobě poštou či osobně