Okresní soud Praha - východ

základní informace

                    Okresní soud Praha-východ

                            Na Poříčí 20/1044
                             112 97 Praha 1

                              IČO: 00024571
 

 

Poučení pro osoby vstupující do budovy

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Vyřizování stížností

Soudní poplatky

Informace k podávání předběžných opatření

Základní informace o soudech a soudcích

Informace o platbách bankovním převodem

Informace pro oběti trestných činů

Základní informace o příjmu podání v elektronické podobě

Pražský adresát služeb pro osoby v tíživé životní situaci

Odkaz mediace: Mediace –⁠ Justice.cz

 

Interní protikorupční program

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové adresy: korupce@osoud.phav.justice.cz nebo protikorupční linky 221 729 301. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Interní protikorupční program


Interní ozmanování (whistleblowing)

 

Vaše oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

1.Elektronicky na e-mail internioznamovani@osoud.phav.justice.cz

2. Telefon: 221 729 326

 

Etický kodex

GDPR

Seznam poradců

Profesní životopisy