Okresní soud Brno venkov

Okresní soud Brno-venkov

 

Okresní soud Brno - venkov vykonává jménem republiky nezávislou soudní moc na území okresu Brno-venkov na základě ústavy České republiky zveřejněné pod č. 1/1993 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, přísedících, soudcích a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

V čele soudu stojí Mgr. Jana LORENCOVÁ, předsedkyně Okresního soudu Brno - venkov, která řídí a usměrňuje činnost soudu. Místopředsedkyně soudu Mgr. Simona HÁJKOVÁ dohlíží na úsek občanskoprávní a pozůstalostní a pověřená místopředsedkyně soudu Mgr. Lenka JIRSOVÁ dohlíží na úsek trestní a exekuční.

 

Kromě právních předpisů uvedených shora v bodě I. soud jedná zejména podle následujících procesních předpisů:

  • zák. č. 141/1961 Sb. trestní řád ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 358/1992 Sb. notářský řád ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky MSp ČR č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu ve znění pozdějších předpisů
  • Instrukce MSp ČR čj.505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 120/2001 Sb. exekuční řád ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních.