Okresní soud Brno venkov

IPP OS Brno - venkov

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 546 518 888 nebo emailem korupce@osoud.brnv.justice.cz . Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

 

Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.