Poskytování zdravotních služeb VS ČR – stížnosti a kontroly

 

Právní úprava možnosti šetření stížnosti podané vězněnou osobou, příp. jinou oprávněnou osobou, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami je obsažena v § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

Jedná se o prošetřování důvodnosti stížnosti směřující proti předchozímu vyřízení stížnosti Vězeňskou službou ČR, která stížnost šetřila v prvé řadě z pozice poskytovatele zdravotnických služeb. K šetření stížností osob proti postupu při poskytování zdravotních služeb, jejichž poskytovatelem je Vězeňská služba, je příslušný ředitel organizační jednotky Vězeňské služby, pokud generální ředitel Vězeňské služby nepověří šetřením stížnosti jinou osobu.

Stížnost podanou jinou než oprávněnou osobou je posuzována jako podnět k provedení kontroly. Ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení písemně vyrozumí osobu uvedenou ve větě první o tom, jak se stížností bylo naloženo.

Postup při šetření stížnosti

Postoupení stížnosti

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení není ministerstvo příslušné, je povinno ji do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele.

Vlastní šetření stížnosti

V případě, že ministerstvo je k vyřízení podané stížnosti příslušné, shromáždí podklady potřebné pro prošetření důvodů nesouhlasu s tím, jak byla stížnost vyřízení vězeňskou službou vyřízena. Ministerstvo může ukončit šetření stížnosti, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s nahlížením a popřípadě též s pořízením kopie nebo výpisu nevyslovil souhlas tento pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta. Příslušný správní orgán je povinen informovat o ukončení šetření stížnosti podle věty první a důvodu, který ho k tomu vedl, pacienta, jehož se stížnost týká, stěžovatele, pokud jím není pacient, a poskytovatele, k němuž se stížnost vztahuje.

Ustanovení nezávislého odborníka

Ministerstvo může v rámci šetření stížnosti ustavit nezávislého odborníka. Nezávislého odborníka ustaví vždy, směřuje-li stížnost nebo podnět proti správnému postupu při poskytování zdravotních služeb, popřípadě je namítáno ublížení na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb a stížnost nebo podnět není zjevně nedůvodný.

Ustanovení nezávislé odborné komise

Ministerstvo může v rámci šetření stížnosti ustavit nezávislou odbornou komisi. Tuto komisi ustaví vždy, jestliže:

 1. nezávislý odborník na základě posouzení zdravotnické dokumentace její ustavení navrhne, nebo
 2. podle jeho uvážení jde o případ, kdy posouzení nezávislým odborníkem je odborně nedostačující nebo je třeba posoudit případné ublížení na zdraví při poskytování zdravotních služeb s důsledkem smrti pacienta a stížnost nebo jiný podnět není zjevně nedůvodný.

Přizvané osoby.

Jednání nezávislé odborné komise.

Právo nahlížet do spisu

Stěžovateli je umožněno nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Vyřízení stížnosti

Jestliže ministerstvo na základě shromážděných podkladů, včetně odborného posudku vyhotoveného nezávislým odborníkem, příp. závěrů nezávislé odborné komise, zjistí porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb nebo činnostech s tím souvisejících stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy anebo jiná pochybení dotýkající se práv a zájmů pacientů, je oprávněno uložit poskytovateli nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění. Případně podá podnět orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů, příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory, které přísluší šetřit komoře podle zákona upravujícího činnost komor.

Písemné vyhotovení vyřízení stížnosti je zasláno stěžovateli.

Lhůty pro vyřízení stížnosti

 1. do 30 dnů ode dne jejího obdržení,
 2. do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka,
 3. do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi.

Lhůta pro vyřízení stížnosti podle bodu 2) nebo 3) počíná běžet dnem, kdy ministerstvo ustavilo nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi; lhůta podle bodu 1 může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů a lhůta podle bodu 2) nebo 3) o dalších 60 dnů.

Příslušný správní orgán ustaví nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi bez zbytečného odkladu; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele

Příslušný správní orgán, pokud ustavil nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi, sdělí pacientovi, jehož se stížnost týká, a stěžovateli, pokud jím není pacient, jméno, popřípadě jména, a příjmení nezávislého odborníka nebo členů nezávislé odborné komise a osob přizvaných.

Vydávání oprávnění poskytovateli zdravotních služeb

 • postup podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění
 • oprávnění k poskytování zdravotních služeb (§ 15-27)
 • odejmutí, pozastavení a změna oprávnění (§ 23-27)

Kontroly plnění podmínek, za kterých bylo vydáno oprávnění

 • postup podle zákona o zdravotních službách ve spojení se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • kontrola provedena na základě podnětu ke kontrole či jako kontrola průběžná ve zdravotnických zařízeních VS ČR (zpracován kontrolní plán schvalovaný ministrem spravedlnosti)
 • v rámci kontroly ověřováno plnění zákonných povinností