Povinně zveřejňované informace

1. Název subjektu

Ministerstvo spravedlnosti

2. Důvod a způsob založení

 

Působnost Ministerstva spravedlnosti ČR vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a to následujícím způsobem:

 - ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství,

 - ministerstvo vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika,

 - ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky,

 - ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro probaci a mediaci,

 - ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů,

 - ministerstvo zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů a

 - ministerstvo poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a uspokojuje majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí.

3. Popis organizační struktury

Organizační struktura je popsána v Příloze I. k Organizačnímu řádu Ministerstva spravedlnosti ČR, jenž je dostupný zde.

4. Kontaktní údaje

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420 221 997 111
fax: +420 224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz

Kontakty na jednotlivé odbory jsou dostupné zde.

Úřední hodiny a telefony:

Pracovní doba je stanovena od 9:00 do 14:30 hodin.

Zvláštní úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny pouze pro centrální podatelnu – od 7:30 do 16:15 a pro ověřování listin (superlegalizaci) – úřední hodiny zde.

Adresa oficiálních webových stránek – https://justice.cz/

5. Způsob případných plateb

Bankovní spojení: 19-5120001/0710

6.

00025429

7. DIČ

Subjekt není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR je zveřejňován zde.

9. Žádosti o informace

Informace o způsobu podávání a vyřizování žádostí o informace jsou uvedeny v životní situaci s názvem Podání a vyřizování žádostí o informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace se podávají písemně nebo ústně.

Písemné podání můžete učinit:

 - poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Oddělení styku s veřejností, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,

 - e-mailem na adresy: posta@msp.justice.cz (centrální podatelna) nebo info@msp.justice.cz (oddělení styku s veřejností),

 - elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky: kq4aawz,

 - osobně na podatelně Ministerstva spravedlnosti v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Existují dva druhy opravných prostředků – stížnosti a odvolání:

a) Stížnost

Stížnost je možné podat v případě, že:

 - žadatel ve stanovené lhůtě neobdržel požadované informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 - byla požadovaná informace poskytnuta pouze částečně a o zbylé části nebylo vydáno rozhodnutí, nebo

 - žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů za poskytnutí informace.

Stížnost se podává písemně nebo ústně ve lhůtě třicet dní ode dne uplynutí stanovené lhůty nebo ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti. O podané stížnosti může rozhodnout samo ministerstvo ve lhůtě sedmi dní, pokud této stížnosti v plném rozsahu vyhoví. V opačném případě věc postoupí ministru spravedlnosti, který o stížnosti rozhodne ve lhůtě patnáct dní.

 

b) Odvolání

V případě odmítnutí žádosti je možné podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě patnácti dní od doručení takového rozhodnutí.

12. Formuláře

-

13. Návody na řešení životních situací

Životní situace – Podání a vyřizování žádostí o informace

14. Předpisy

Seznam nejdůležitějších používaných předpisů.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici k nahlédnutí zde.

Za poslední dva roky nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.

16. Licenční smlouvy

-

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010