Přejít k obsahu

Krajský soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Spr 647/2020                                                          

 

Opatření

 

 

JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, které bylo vydáno dne 18. 5. 2020 v souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 69/2020 Sb. a prodlouženého usnesením vlády č. 153/2020 Sb. a č. 219/2020 Sb., a s přihlédnutím k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN.  

 

I.

Vstup do soudní budovy

 

1) Do objektu Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky krajského soudu v Táboře je počínaje dnem 18. 5. 2020 od 7.30 hod. umožněn vstup osobě z řad veřejnosti pouze pokud

a) nevykazuje zjevné projevy respiračního onemocnění,

b) se podrobí kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí být naměřena vyšší než 37, 5 ◦C.

c) využívá ochranu dýchacích cest pomocí ústní roušky, ústenky, respirátoru nebo má zajištěnou ochranu svých dýchacích cest jiným prostředkem.

 

2) Osoba, která odmítne splnit povinnosti dle čl. I odst. 1) tohoto opatření nebude do objektu krajského soudu vpuštěna.

3) Kontrolu osob podle odst. 1) provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře. Neumožní-li vstup do objektu krajského soudu osobě, která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci anebo vedoucí příslušné soudní kanceláře. Neumožní-li vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny, pokladny nebo infocentra nebo která hodlá nahlédnout do spisu, oznámí to neprodleně vedoucí podatelny, pokladní, referentce infocentra, popřípadě příslušné vedoucí kanceláře.

4) Ve vstupním prostoru a ve druhém patře budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích a v budově pobočky v Táboře, je umístěn prostředek k desinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, které vstupují do objektu krajského soudu. Osoby vstupující do budovy si provedou desinfekci rukou z dávkovače desinfekce.

5) Do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích a budovy pobočky v Táboře je zakázán vstup všech osob, kterým byla nařízena karanténa.

6) Všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora používat po celou dobu pobytu a pohybu v prostorách soudu, včetně jednacích síní.

7) V soudní budově Krajského soudu v Českých Budějovicích a v budově pobočky v Táboře je zakázáno shlukování osob na chodbách a při osobním kontaktu na chodbách soudu a ve všech dalších veřejnosti přístupných prostorech soudu (jednací síně, infocentrum, kanceláře) je třeba zachovávat dostatečné rozestupy mezi osobami nejméně 2 metry.

8) S ohledem na nebezpečí přenosu viru zakazuje se půjčování advokátních talárů.

II.

Obnovení činnosti podatelen, pokladen, informačního centra

 1. S účinností od 18. 5. 2020 pokračuje činnost podatelny Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře pro veřejnost a osobní přijímání podání v následujícím rozsahu:

pondělí – pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

2) S účinností od 18. 5. 2020 pokračuje činnost pokladny Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře pro veřejnost v následujícím rozsahu:

pondělí – pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod.

3) Vyšší podatelna zůstává Krajského soudu v Českých Budějovicích pro veřejnost prozatím uzavřena. Písemná podání lze učinit na podatelně krajského soudu v přízemí.

4) S účinností od 18. 5. 2020 se rozšiřují úřední hodiny informačního centra Krajského soudu v Českých Budějovicích v následujícím rozsahu:

pondělí – pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod.

V ostatní dobu rozvrhem práce určenou pro styk s občany jsou služby poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.

Nahlížení do spisů v informačním centru Krajského soudu v Českých Budějovicích a v příslušných kancelářích na pobočce v Táboře bude umožněno pouze po předchozím telefonickém objednání. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou osobou se stanovuje na 60 minut.

Dezinfekce ploch v nahlížecí místnosti bude prováděna po skončení každého jednotlivého nahlížení do spisu. Příslušné zaměstnankyně sjednají termíny nahlížení do spisů s dostatečným časovým odstupem (min. 20 minut po plánovaném skončení předchozího nahlížení do spisu) za účelem umožnění realizace dezinfekce prostor, dostatečného vyvětrání místnosti a v zájmu zamezení kumulace účastníků řízení v budově soudu.

5) V prostorách podatelny, pokladny a infocentra, jakož i v prostorách, v nichž bude uskutečňováno nahlížení do spisu, může být současně přítomna pouze jediná osoba z veřejnosti. 1

6) Na chodbě před prostorami uvedenými v odst. 5) bude vyvěšeno písemné upozornění, v němž budou osoby čekající na výzvu ke vstupu do těchto prostor požádány, aby do doby vstupu dodržovaly vzájemný odstup nejméně 2 m.

III.

Soudní jednání, hlavní líčení, veřejná zasedání

1)Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních u Krajského soudu v Českých Budějovicích a na pobočce v Táboře musí být zajištěno, aby mezi místy určenými pro všechny přítomné osoby byl v daných technických podmínkách maximální možný rozestup. V zájmu zajištění plnění tohoto ustanovení je předseda senátu oprávněn rozhodnout o nestandardním rozmístění osob v jednací síni.

2)Všechny soudní osoby musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku, ústenku nebo ochranný štít.

3)Všechny osoby z veřejnosti musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku, ústenku, nebo jiný prostředek sloužící k ochraně dýchacích cest, jinak budou z jednací síně vykázány.

4) Dezinfekce ploch v jednací síni, v níž proběhl jakýkoliv soudní úkon za přítomnosti i jiných než pouze soudních osob, bude prováděna nejméně jednou denně.

IV.

Ostatní

 

Po dobu postupného obnovování činností, jež byly ovlivněny vyhlášením nouzového stavu v České republice, se obracím na účastníky řízení a veřejnost se žádostí, aby upřednostňovali elektronickou a telefonní formu komunikace se soudem a bezhotovostní platební styk.

Nadále platí, že na krajský soud se můžete obrátit těmito cestami:

Na Krajský soud v Českých Budějovicích

 • telefonicky: 389 018 111
 • e-mailem na adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 389 018 500
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice 

                                                                                      

Na Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

 • telefonicky: 381 205 411
 • e-mailem na adresu: podatelna. pobocka@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 381 205 430
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud České Budějovice pobočka Tábor, ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor 390 01

 

V.

Zrušuje se opatření z 28. 4. 2020 č. j. Spr 602/2020.

 

VI.

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 18. 5. 2020.

JUDr. Jiří Šťastný      

pověřený výkonem uvolněné funkce

předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

 

 

Spr 602/2020                                                          

 

Opatření

JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, které bylo vydáno dne 28. 4. 2020 s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN a doporučení Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dubna 2020, č. j. MSP-15/2020-SDJ-SP/5.

 

I.

Vstup do soudní budovy

 

1) Do objektu Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky krajského soudu v Táboře je počínaje dnem 4. 5. 2020 od 7.30 hod. umožněn osobě z řad veřejnosti vstup pouze pokud

 

a) nevykazuje zjevné projevy respiračního onemocnění,

b) se podrobí kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí být naměřena vyšší než 37, 5 C.

c) využívá ochranu dýchacích cest pomocí ústní roušky, ústenky, respirátoru nebo má zajištěnou ochranu svých dýchacích cest jiným prostředkem.

d předloží předvolání k úkonu na příslušný den či prokáže jiný důvod

e) podepíše a odevzdá prohlášení návštěvníka soudní budovy

 

2) Do objektu Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky krajského soudu v Táboře bude počínaje dnem 4. 5. 2020 od 7.30 hod. umožněn vstup také osobám, u kterých to stanoví předseda, případně místopředseda příslušného úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, případně bezpečnostní ředitel.

 

3) Osoba, která odmítne splnit povinnosti dle čl. I odst. 1) tohoto opatření nebude do objektu krajského soudu vpuštěna.

 

4) Kontrolu osob podle odst. 1) provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře. Neumožní-li vstup do objektu krajského soudu osobě, která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci anebo vedoucí příslušné soudní kanceláře. Neumožní-li vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny, pokladny nebo infocentra nebo která hodlá nahlédnout do spisu, oznámí to neprodleně vedoucí podatelny, pokladní, referentce infocentra, popřípadě příslušné vedoucí kanceláře.

 

5) V případě příznaků infekční nemoci jsou osoby povinny se ze soudního jednání telefonicky či písemně omluvit (příp. současně požádat o odročení jednání).

 

6) Ve vstupním prostoru a ve druhém patře budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích a budovy pobočky v Táboře, je umístěn prostředek k desinfekci rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, které vstupují do objektu krajského soudu. Osoby vstupující do budovy si provedou desinfekci rukou z dávkovače desinfekce.

 

7) Do budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích a budovy pobočky v Táboře je zakázán vstup všech osob, kterým byla nařízena karanténa.

8) Všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora používat po celou dobu pobytu a pohybu v prostorách soudu, včetně jednacích síní.

 

9) V soudní budově Krajského soudu v Českých Budějovicích a v budově pobočky v Táboře je zakázáno shlukování osob na chodbách a při osobním kontaktu na chodbách soudu a ve všech dalších veřejnosti přístupných prostorách soudu (jednací síně, infocentrum, kanceláře) je třeba zachovávat dostatečné rozestupy mezi osobami nejméně 2 metry.

 

10) S ohledem na nebezpečí přenosu viru zakazuje se půjčování advokátních talárů.

 

11) Zakazují se veškeré návštěvy zaměstnanců na pracovišti. Ve výjimečných případech lze návštěvu uskutečnit, a to pouze na povolení předsedy soudu, příslušného místopředsedy, bezpečnostního ředitele, nebo ředitele správy.

 

12) Prohlášení návštěvníka soudní budovy bude založeno do spisu Spr vedeného u bezpečnostního ředitele, na pobočce v Táboře u p. Leony Krejčíříkové.

 

 

II.

Obnovení činnosti podatelen, pokladen, informačního centra, oddělení znalců a tlumočníků

 

 1. S účinností od 4. 5. 2020 se obnovuje činnost podatelny Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře pro veřejnost a osobní přijímání podání v následujícím rozsahu:

pondělí – pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

I nadále je možno písemná podání vložit do schránky, která je umístěna u vchodu do budovy krajského soudu. Nebude však potvrzováno jejich přijetí (schránka bude vybírána 2x denně v dopoledních hodinách a před skončením pracovní doby).

 

2) S účinností od 4. 5. 2020 se obnovuje činnost pokladny Krajského soudu v Českých Budějovicích a pobočky v Táboře pro veřejnost v následujícím rozsahu:

 pondělí – pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod.

 

3) Vyšší podatelna zůstává pro veřejnost prozatím uzavřena. Písemná podání lze učinit na podatelně krajského soudu v přízemí.

 

4) S účinností od 4. 5. 2020 se obnovují úřední hodiny informačního centra Krajského soudu v Českých Budějovicích v následujícím rozsahu:

 

Osobní návštěvy pouze v pondělí od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

   ve středu od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

V ostatní dobu rozvrhem práce určenou pro styk s občany jsou služby poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.

 

Nahlížení do spisů v informačním centru Krajského soudu v Českých Budějovicích a v příslušných kancelářích na pobočce v Táboře bude umožněno pouze po předchozím telefonickém objednání, pouze se souhlasem předsedy senátu (samosoudce), a to zpravidla tehdy, bylo-li ve věci nařízeno jednání, hlavní líčení nebo veřejné zasedání a je-li k tomu vážný důvod. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou osobou se stanovuje na 60 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně informačního centra oprávněna nahlížení do spisů ukončit.

Dezinfekce ploch v nahlížecí místnosti bude prováděna po skončení každého jednotlivého nahlížení do spisu. Příslušné zaměstnankyně sjednají termíny nahlížení do spisů s dostatečným časovým odstupem (min. 20 minut po plánovaném skončení předchozího nahlížení do spisu) za účelem umožnění realizace dezinfekce prostor, dostatečného vyvětrání místnosti a v zájmu zamezení kumulace účastníků řízení v budově soudu.

 

5) V prostorách podatelny, pokladny a infocentra, jakož i v prostorách, v nichž bude uskutečňováno nahlížení do spisu, může být současně přítomna pouze jediná osoba z veřejnosti.

 

6) Na chodbě před prostorami uvedenými v odst. 5) bude vyvěšeno písemné upozornění, v němž budou osoby čekající na výzvu ke vstupu do těchto prostor požádány, aby do doby vstupu dodržovaly vzájemný odstup nejméně 2 m.

 

III.

Soudní jednání, hlavní líčení, veřejná zasedání

 

1)Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních u Krajského soudu v Českých Budějovicích a na pobočce v Táboře musí být zajištěno, aby mezi místy určenými pro všechny přítomné osoby byl v daných technických podmínkách maximální možný rozestup. V zájmu zajištění plnění tohoto ustanovení je předseda senátu oprávněn rozhodnout o nestandardním rozmístění osob v jednací síni.

 

2)Všechny soudní osoby musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku, ústenku nebo ochranný štít.

 

3)Všechny osoby z veřejnosti musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku, ústenku, nebo jiný prostředek sloužící k ochraně dýchacích cest, jinak budou z jednací síně vykázány.

 

4) Dezinfekce ploch v jednací síni, v níž proběhl jakýkoliv soudní úkon za přítomnosti i jiných než pouze soudních osob, bude prováděna nejméně jednou denně.

 

IV.

Ostatní

 

1) Po dobu postupného obnovování činností, jež byly ovlivněny vyhlášením nouzového stavu v České republice, se obracím na účastníky řízení a veřejnost se žádostí, aby upřednostňovali elektronickou a telefonní formu komunikace se soudem a bezhotovostní platební styk.

 

Nadále platí, že na krajský soud se můžete obrátit těmito cestami:

Na Krajský soud v Českých Budějovicích

 • telefonicky: 389 018 111
 • e-mailem na adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 389 018 500
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice 

                                                                                      

Na Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

 • telefonicky: 381 205 411
 • e-mailem na adresu: podatelna. pobocka@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 381 205 430
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud České Budějovice pobočka Tábor, ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor 390 01

 

V.

Zrušuje se opatření z 18. 3. 2020 č. j. Spr 431/2020, ze dne 16. 3. 2020 č. j. Spr 412/2020, opatření místopředsedy Krajského soudu – pobočka v Táboře ze dne 16. 3. 2020.

 

VI.

Účinnost

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 4. 5. 2020.

 

 

 

JUDr. Jiří Šťastný      

pověřený výkonem uvolněné funkce

předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

 

Spr 431/2020                                                                                       České Budějovice 18. března 2020

 

O P AT Ř E N Í


JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu
v Českých Budějovicích, ze dne 18. 3. 2020 o činnosti krajského soudu v době karantény,
v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19)


- s účinností od 18. 3. 2020 nebude do objektů Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábř. 2, České Budějovice a Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře, Kpt. Jaroše 1851, Tábor  umožněn vstup osobám, které nebudou používat ochranu dýchacích cest, tj. nebudou mít zakrytý nos a ústa (rouška, respirátor, šátek, šála nebo jiná tkanina, která může pomoci bránit šíření kapének během dýchání či mluvení),

- všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora využívat po celou dobu pobytu a pohybu v objektech krajského soudu

- toto opatření se vztahuje i na všechny zaměstnance a soudce působící u Krajského soudu v Českých Budějovicích včetně pobočky v Táboře s výjimkou toho, kdy budou pobývat v uzavřené kanceláři bez přítomnosti další osoby.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2020 od 13.00 hod. až do odvolání.


JUDr. Jiří Šťastný
pověřený výkonem uvolněné funkce
předsedy Krajského soudu
v Českých Budějovicích

 

 

 

Spr 412/2020       

                                                                               

České Budějovice 16. března 2020

 

O P AT Ř E N Í

 

JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu

v Českých Budějovicích, ze dne 16. 3. 2020 o činnosti krajského soudu v době karantény,

vyhlášené vládou České republiky dne 15. 3. 2020 v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19)

 

I.

 1. Objekt Krajského soudu v Českých Budějovicích se počínaje dnem 17. 3. 2020 od 7:30 hod. do odvolání uzavírá pro veřejnost, není-li níže stanoveno jinak.
 2. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 17. 3. 2020 od 7:30 hod. umožněn vstup pouze osobě, která
 1. předloží předvolání nebo vyrozumění k úkonu na příslušný den, s výjimkou úkonu, který byl již odročen,
 2. vyplní, podepíše a odevzdá prohlášení návštěvníka soudní budovy, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto opatření, a
 3. kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude takové osobě naměřena tělesná teplota max. 37,5 stupňů C.
 1. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 17. 3. 2020 od 7:30 hod. umožněn vstup také osobám, u kterých to stanoví předseda, případně místopředseda příslušného úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, případně bezpečnostní ředitel.
 2. Osoba, která nedodrží povinnosti dle bodu I. 2.) tohoto opatření nebude do budovy krajského soudu vpuštěna.
 3. U vchodu do budovy krajského soudu bude umístěn prostředek k desinfekci rukou, pro potřeby soudců, zaměstnanců soudu a osob, kterým byl umožněn vstup do objektu.
 4. Zakazují se veškeré návštěvy zaměstnanců na pracovišti.

 

II.

 1. Úkony podle bodu I. 2.) tohoto opatření provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu. Neumožní-li vstup do objektu krajského soudu osobě, která byla předvolána nebo vyrozuměna k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému soudci, příp. vedoucí příslušné soudní kanceláře.
 2. Prohlášení návštěvníka soudní budovy bude založeno do spisu Spr vedeného u bezpečnostního ředitele.
 3. Do budovy krajského soudu je zakázán vstup všech osob, kterým byla uložena na základě nařízení vlády karanténa.
 4. V případě příznaků infekční nemoci jsou osoby povinny se ze soudního jednání telefonicky či písemně omluvit (příp. současně požádat o odročení jednání).

 

III.

 1.  Služby podatelny, informačního centra, civilní, trestní či jiné kanceláře krajského soudu budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.
 2. Podatelna krajského soudu bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. U vchodu do budovy krajského soudu je umístěna schránka, do níž lze vložit písemná podání, nebude však potvrzováno jejich přijetí (schránka bude vybírána 2x denně v dopoledních hodinách a před skončením pracovní doby).
 3. Nahlížení do soudních spisů bude umožněno oprávněné osobě jen výjimečně, odůvodňují-li to okolnosti případu (např. uplynutí lhůty k podání opravného prostředku, studium spisu u neodročených soudních jednání), a to na základě předchozí žádosti schválené soudcem. Bude-li nahlížení do spisu povoleno, postupuje se podle bodu I. odst. 2.) písm. b.), c.) tohoto opatření.

Na Krajský soud v Českých Budějovicích se můžete obrátit:

 • telefonicky: 389 018 111
 • e-mailem na adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 389 018 500
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice 

                                                                                      

Na Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka Tábor se můžete obrátit:

 • telefonicky: 381 205 411
 • e-mailem na adresu: podatelna. pobocka@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 381 205 430
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud České Budějovice pobočka Tábor, ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor 390 03

 

 

I přes uvedené opatření Krajský soud v Českých Budějovicích i nadále plně vykonává své zákonné povinnosti.

 

IV.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 17. 3. 2020 až do odvolání.

 

Zároveň se ruší opatření ze dne 13. 3. 2020, Spr 409/2020.

 

JUDr. Jiří Šťastný

pověřený výkonem uvolněné funkce

předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

 

 

 

Tábor 16. března 2020

 

O P AT Ř E N Í

 

místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

ze dne 16. 3. 2020 o činnosti krajského soudu v době nouzového stavu, vyhlášeném vládou České republiky dne 12. 3. 2020 pod č.69 /2020 Sb. a v době zákazu volného pohybu v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19)

 

 

I.

 1. Objekt Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře se počínaje dnem 16. 3. 2020 od 7:00 hod. do odvolání uzavírá pro veřejnost, není-li níže stanoveno jinak.
 2. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 7:00 hod. umožněn vstup pouze osobě, která
 1. předloží předvolání nebo vyrozumění k úkonu na příslušný den, s výjimkou úkonu, který byl již odročen,
 2. vyplní, podepíše a odevzdá prohlášení návštěvníka soudní budovy, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto opatření, a
 3. kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude takové osobě naměřena tělesná teplota max. 37,5 stupňů C.
 1. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 7:00 hod. umožněn vstup také osobě, u které to stanoví místopředseda Krajského soudu v českých Budějovicích – pobočka v Táboře anebo ředitelka správy této pobočky.
 2. Osoba, která nedodrží povinnosti dle bodu I. 2.) tohoto opatření nebude do budovy krajského soudu vpuštěna.
 3. U vchodu do budovy krajského soudu bude umístěn prostředek k desinfekci rukou, pro potřeby soudců, zaměstnanců soudu a osob, kterým byl umožněn vstup do objektu.

 

II.

 1. Úkony podle bodu I. 2.) tohoto opatření provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu. Neumožní-li vstup do objektu krajského soudu osobě, která byla předvolána nebo vyrozuměna k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému soudci, příp. vedoucí příslušné soudní kanceláře.
 2. Prohlášení návštěvníka soudní budovy bude založeno do spisu Spr vedeného u správy soudu.
 3. Do budovy krajského soudu je zakázán vstup všech osob, kterým byla uložena na základě nařízení vlády karanténa.
 4. V případě příznaků infekční nemoci jsou osoby povinny se ze soudního jednání telefonicky či písemně omluvit (příp. současně požádat o odročení jednání).

 

III.

 1. Služby podatelny, civilní, trestní či jiné kanceláře krajského soudu budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.
 2. Podatelna krajského soudu bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. U vchodu do budovy krajského soudu je umístěna schránka, do níž lze vložit písemná podání, nebude však potvrzováno jejich přijetí (schránka bude vybírána 2x denně v poledních hodinách a před skončením pracovní doby).
 3. Nahlížení do soudních spisů bude umožněno oprávněné osobě jen výjimečně, odůvodňují-li to okolnosti případu (např. uplynutí lhůty k podání opravného prostředku, studium spisu u neodročených soudních jednání), a to na základě předchozí žádosti schválené soudcem. Bude-li nahlížení do spisu povoleno, postupuje se podle bodu I. odst. 2.) písm. b.), c.) tohoto opatření.

 

IV.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 16. 3. 2020 až do odvolání.

 

Na Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka Tábor se můžete obrátit:

 • telefonicky: 381 205 411
 • e-mailem na adresu: podatelna. pobocka@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 381 205 430
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud České Budějovice pobočka Tábor, ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor 390 03

 

 

JUDr. Robert Pekárek

místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2

370 84  České Budějovice

 

tel.: +420 389 018 111
fax: +420 389 018 500
datová schránka: 832abay
e-mail: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz

 

 

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

Kpt. Jaroše 1851
390 03  Tábor

 

tel.: +420 381 205 411
fax: +420 381 205 430
datová schránka: 832abay
e-mail: podatelna.pobocka@ksoud.cbu.justice.cz

 

Elektronická podatelna

Kontaktní osoby Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoby na pobočce v Táboře

Okresní soudy v naší působnosti