Přejít k obsahu

Krajský soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

 

                                                                                                               České Budějovice dne 20. 3. 2020

 

Mimořádné opatření JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

Z důvodu preventivních opatření maximální ochrany zdraví zaměstnanců Krajského soudu v Českých Budějovicích, o kterých rozhodl krizový štáb Krajského soudu v Českých Budějovicích v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 a v návaznosti na usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020, tak že bude zaměstnancům umožněn výkon práce na pracovištích zaměstnavatele a dále ze svého domova.

Konkrétní podmínky budou stanoveny na základě dohod uzavřených s jednotlivými zaměstnanci.

 

JUDr. Jiří Šťastný

pověřený výkonem uvolněné funkce předsedy

Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

 

Spr 431/2020                                                                                       České Budějovice 18. března 2020

 

O P AT Ř E N Í


JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu
v Českých Budějovicích, ze dne 18. 3. 2020 o činnosti krajského soudu v době karantény,
v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19)


- s účinností od 18. 3. 2020 nebude do objektů Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábř. 2, České Budějovice a Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře, Kpt. Jaroše 1851, Tábor  umožněn vstup osobám, které nebudou používat ochranu dýchacích cest, tj. nebudou mít zakrytý nos a ústa (rouška, respirátor, šátek, šála nebo jiná tkanina, která může pomoci bránit šíření kapének během dýchání či mluvení),

- všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora využívat po celou dobu pobytu a pohybu v objektech krajského soudu

- toto opatření se vztahuje i na všechny zaměstnance a soudce působící u Krajského soudu v Českých Budějovicích včetně pobočky v Táboře s výjimkou toho, kdy budou pobývat v uzavřené kanceláři bez přítomnosti další osoby.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2020 od 13.00 hod. až do odvolání.


JUDr. Jiří Šťastný
pověřený výkonem uvolněné funkce
předsedy Krajského soudu
v Českých Budějovicích

 

 

 

Spr 412/2020       

                                                                               

České Budějovice 16. března 2020

 

O P AT Ř E N Í

 

JUDr. Jiřího Šťastného pověřeného výkonem uvolněné funkce předsedy Krajského soudu

v Českých Budějovicích, ze dne 16. 3. 2020 o činnosti krajského soudu v době karantény,

vyhlášené vládou České republiky dne 15. 3. 2020 v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19)

 

I.

 1. Objekt Krajského soudu v Českých Budějovicích se počínaje dnem 17. 3. 2020 od 7:30 hod. do odvolání uzavírá pro veřejnost, není-li níže stanoveno jinak.
 2. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 17. 3. 2020 od 7:30 hod. umožněn vstup pouze osobě, která
 1. předloží předvolání nebo vyrozumění k úkonu na příslušný den, s výjimkou úkonu, který byl již odročen,
 2. vyplní, podepíše a odevzdá prohlášení návštěvníka soudní budovy, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto opatření, a
 3. kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude takové osobě naměřena tělesná teplota max. 37,5 stupňů C.
 1. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 17. 3. 2020 od 7:30 hod. umožněn vstup také osobám, u kterých to stanoví předseda, případně místopředseda příslušného úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, případně bezpečnostní ředitel.
 2. Osoba, která nedodrží povinnosti dle bodu I. 2.) tohoto opatření nebude do budovy krajského soudu vpuštěna.
 3. U vchodu do budovy krajského soudu bude umístěn prostředek k desinfekci rukou, pro potřeby soudců, zaměstnanců soudu a osob, kterým byl umožněn vstup do objektu.
 4. Zakazují se veškeré návštěvy zaměstnanců na pracovišti.

 

II.

 1. Úkony podle bodu I. 2.) tohoto opatření provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu. Neumožní-li vstup do objektu krajského soudu osobě, která byla předvolána nebo vyrozuměna k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému soudci, příp. vedoucí příslušné soudní kanceláře.
 2. Prohlášení návštěvníka soudní budovy bude založeno do spisu Spr vedeného u bezpečnostního ředitele.
 3. Do budovy krajského soudu je zakázán vstup všech osob, kterým byla uložena na základě nařízení vlády karanténa.
 4. V případě příznaků infekční nemoci jsou osoby povinny se ze soudního jednání telefonicky či písemně omluvit (příp. současně požádat o odročení jednání).

 

III.

 1.  Služby podatelny, informačního centra, civilní, trestní či jiné kanceláře krajského soudu budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.
 2. Podatelna krajského soudu bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. U vchodu do budovy krajského soudu je umístěna schránka, do níž lze vložit písemná podání, nebude však potvrzováno jejich přijetí (schránka bude vybírána 2x denně v dopoledních hodinách a před skončením pracovní doby).
 3. Nahlížení do soudních spisů bude umožněno oprávněné osobě jen výjimečně, odůvodňují-li to okolnosti případu (např. uplynutí lhůty k podání opravného prostředku, studium spisu u neodročených soudních jednání), a to na základě předchozí žádosti schválené soudcem. Bude-li nahlížení do spisu povoleno, postupuje se podle bodu I. odst. 2.) písm. b.), c.) tohoto opatření.

Na Krajský soud v Českých Budějovicích se můžete obrátit:

 • telefonicky: 389 018 111
 • e-mailem na adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 389 018 500
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice 

                                                                                      

Na Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka Tábor se můžete obrátit:

 • telefonicky: 381 205 411
 • e-mailem na adresu: podatelna. pobocka@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 381 205 430
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud České Budějovice pobočka Tábor, ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor 390 03

 

 

I přes uvedené opatření Krajský soud v Českých Budějovicích i nadále plně vykonává své zákonné povinnosti.

 

IV.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 17. 3. 2020 až do odvolání.

 

Zároveň se ruší opatření ze dne 13. 3. 2020, Spr 409/2020.

 

JUDr. Jiří Šťastný

pověřený výkonem uvolněné funkce

předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

 

 

 

Tábor 16. března 2020

 

O P AT Ř E N Í

 

místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

ze dne 16. 3. 2020 o činnosti krajského soudu v době nouzového stavu, vyhlášeném vládou České republiky dne 12. 3. 2020 pod č.69 /2020 Sb. a v době zákazu volného pohybu v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19)

 

 

I.

 1. Objekt Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře se počínaje dnem 16. 3. 2020 od 7:00 hod. do odvolání uzavírá pro veřejnost, není-li níže stanoveno jinak.
 2. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 7:00 hod. umožněn vstup pouze osobě, která
 1. předloží předvolání nebo vyrozumění k úkonu na příslušný den, s výjimkou úkonu, který byl již odročen,
 2. vyplní, podepíše a odevzdá prohlášení návštěvníka soudní budovy, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto opatření, a
 3. kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude takové osobě naměřena tělesná teplota max. 37,5 stupňů C.
 1. Do objektu krajského soudu bude počínaje dnem 16. 3. 2020 od 7:00 hod. umožněn vstup také osobě, u které to stanoví místopředseda Krajského soudu v českých Budějovicích – pobočka v Táboře anebo ředitelka správy této pobočky.
 2. Osoba, která nedodrží povinnosti dle bodu I. 2.) tohoto opatření nebude do budovy krajského soudu vpuštěna.
 3. U vchodu do budovy krajského soudu bude umístěn prostředek k desinfekci rukou, pro potřeby soudců, zaměstnanců soudu a osob, kterým byl umožněn vstup do objektu.

 

II.

 1. Úkony podle bodu I. 2.) tohoto opatření provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu. Neumožní-li vstup do objektu krajského soudu osobě, která byla předvolána nebo vyrozuměna k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému soudci, příp. vedoucí příslušné soudní kanceláře.
 2. Prohlášení návštěvníka soudní budovy bude založeno do spisu Spr vedeného u správy soudu.
 3. Do budovy krajského soudu je zakázán vstup všech osob, kterým byla uložena na základě nařízení vlády karanténa.
 4. V případě příznaků infekční nemoci jsou osoby povinny se ze soudního jednání telefonicky či písemně omluvit (příp. současně požádat o odročení jednání).

 

III.

 1. Služby podatelny, civilní, trestní či jiné kanceláře krajského soudu budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.
 2. Podatelna krajského soudu bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. U vchodu do budovy krajského soudu je umístěna schránka, do níž lze vložit písemná podání, nebude však potvrzováno jejich přijetí (schránka bude vybírána 2x denně v poledních hodinách a před skončením pracovní doby).
 3. Nahlížení do soudních spisů bude umožněno oprávněné osobě jen výjimečně, odůvodňují-li to okolnosti případu (např. uplynutí lhůty k podání opravného prostředku, studium spisu u neodročených soudních jednání), a to na základě předchozí žádosti schválené soudcem. Bude-li nahlížení do spisu povoleno, postupuje se podle bodu I. odst. 2.) písm. b.), c.) tohoto opatření.

 

IV.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 16. 3. 2020 až do odvolání.

 

Na Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka Tábor se můžete obrátit:

 • telefonicky: 381 205 411
 • e-mailem na adresu: podatelna. pobocka@ksoud.cbu.justice.cz
 • faxem: 381 205 430
 • datovou schránkou: 832abay  
 • poštou na adresu: Krajský soud České Budějovice pobočka Tábor, ul. Kpt. Jaroše 1851, Tábor 390 03

 

 

JUDr. Robert Pekárek

místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2

370 84  České Budějovice

 

tel.: +420 389 018 111
fax: +420 389 018 500
datová schránka: 832abay
e-mail: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz

 

 

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

Kpt. Jaroše 1851
390 03  Tábor

 

tel.: +420 381 205 411
fax: +420 381 205 430
datová schránka: 832abay
e-mail: podatelna.pobocka@ksoud.cbu.justice.cz

 

Elektronická podatelna

Kontaktní osoby Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoby na pobočce v Táboře

Okresní soudy v naší působnosti