Okresní soud v Třebíči

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

 

 

P o u č e n í 

 

Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouští.

 

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech.

 

Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.

 

Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.

 

Soudní osoby  i ostatní přítomné  osoby  se vzájemně oslovují „pane  -  paní  -  slečno"   s připojením  funkce  či  procesního postavení, ve  kterém oslovený při jednání  vystupuje (např. „pane předsedo, pane přísedící, pane  obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).

 

Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit a to ani v přestávce.

 

Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se musí všichni přítomní podřídit.

 

Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje  též o tom, zda je  možno v průběhu soudního  jednání pořizovat  obrazové  záznamy  nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy z jednací síně. S  vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich provádění mohl narušit průběh jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

 

Do  jednací  síně  není dovoleno vstupovat  se  zbraní, nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek, výjimka platí  jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě".

 

Tomu kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v jednací sini, nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta. Pro hrubé rušení pořádku může být předsedou senátu (samosoudcem) vykázán z jednací síně.

 

DO JEDNACÍ SÍNĚ LZE VSTUPOVAT POUZE S VYPNUTÝM MOBILNÍM TELEFONEM !!!

 

======================================================================================

Příloha č. 12 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10.12.2003, č. j. 409/2003-Org, v platném znění