Okresní soud v Třebíči

Podávání stížností

 

 

 

 

Postup při podávání a vyřizování stížností je upraven zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, v §§ 164 – 174, a v Instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 28.2.2002, č.j. 106/2001-OSM, o vyřizování stížností na postup soudů podle zák. č. 6/2002 Sb., v platném znění.

 

Fyzické i právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů /předsedu a místopředsedu soudu/ se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob a narušování důstojnosti řízení před soudem.

Zda jde o stížnost, se posuzuje podle obsahu podání bez ohledu na to, jak je označeno. Stížnosti se nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.

 

Stížnosti lze podat písemně i prostřednictvím elektronické pošty, ústně, nikoli však telefonicky. Anonymní podání se nevyřizují. O ústně podané stížnosti, kterou nelze ihned vyřídit, nechá sepsat orgán státní správy soudu písemný záznam.  Stížnosti v ústní formě přijímá a vyřizuje předseda soudu nebo z jeho pověření místopředseda soudu, a to pouze v době, která je rozvrhem práce soudu stanovena jako úřední hodiny předsedy a místopředsedy soudu.

 

Úřední hodiny předsedkyně soudu jsou v pondělí od 9:00 hodin do 11:00 hodin a u místopředsedy soudu ve čtvrtek od 9:30 – 11:00 hodin.